Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Dupixent
dupilumab

ЦЕНИ

Solution for injection 150 mg/ml – 2 ml 2 pre-filled pens

На едро: 2 598,49 лв
На дребно: 2 628,79 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за пациента


Dupixent 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

дупилумаб (dupilumab)


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

ледена оцетна киселина (E260), захароза, вода за инжекции.


Как изглежда Dupixent и какво съдържа опаковката

Dupixent е бистър до леко опалесциращ, безцветен до бледожълт разтвор, който се предлага в стъклена предварително напълнена спринцовка.


Dupixent се предлага като 200 mg предварително напълнена спринцовка в опаковка, съдържаща 1 или 2 предварително напълнени спринцовки, или в опаковка, съдържаща 3 (3 опаковки по 1) или 6 (3 опаковки по 2) предварително напълнени спринцовки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F-75008 Paris Франция


Производител

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1051 Boulevard Industriel,

76580 LE TRAIT, ФРАНЦИЯ


Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brueningstrasse 50

Industriepark Hochst

65926 FRANKFURT AM MAIN ГЕРМАНИЯ


image

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

Swixx Biopharma UAB Tel: +370 5 236 91 40


България

Swixx Biopharma EOOD

Тел.: +359 (0)2 4942 480

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)


Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt. Tel.: +36 1 505 0050


Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275


Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Nederland

Genzyme Europe B.V. Tel: + 31 20 245 4000


Eesti

Swixx Biopharma OÜ

Tel: +372 640 10 30

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00


Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0


España

sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis france

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 21 35 89 400


Hrvatska

Swixx Biopharma d.o.o. Tel: +385 1 2078 500

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36


Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

Swixx Biopharma d.o.o. Tel: +386 1 235 51 00


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Swixx Biopharma s.r.o. Tel: +421 2 208 33 600


Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800 536389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300


Κύπρος

  1. Papaellinas Ltd. Τηλ: +357 22 741741

   Sverige

   Sanofi AB

   Tel: +46 (0)8 634 50 00


   Latvija

   Swixx Biopharma SIA

   Tel: +371 6 616 47 50

   United Kingdom (Northern Ireland) sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +44 (0) 800 035 2525


   Дата на последно преразглеждане на листовката


   .


   <------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

   Dupixent 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка с предпазител на иглата

   дупилумаб (dupilumab)


   Указания за употреба


   Частите на Dupixent предварително напълнена спринцовка с предпазител на иглата са показани на тази фигура.


   Преди употреба


   След употреба


   Бутало Бутало   Етикет

   Държач Прозорче


   Игла

   Цилиндър


   Игла

   Предпазител на иглата


   Капачка на иглата


   image

   Важна информация

   Това устройство е предварително напълнена спринцовка за еднократна употреба. Тя съдържа 200 mg Dupixent за инжектиране под кожата (подкожна инжекция).


   Не трябва да се опитвате да поставяте на себе си или на някой друг инжекция, освен ако не сте били обучени от Вашия медицински специалист. При юноши на 12-годишна възраст и по-големи се препоръчва Dupixent да се прилага от или под наблюдението на възрастен. При деца на възраст под 12 години, Dupixent трябва да се прилага от полагащо грижи лице.


   • Прочетете внимателно всички указания, преди да използвате спринцовката.

   • Обсъдете с Вашия медицински специалист колко често ще трябва да инжектирате лекарството.

   • Помолете Вашия медицински специалист да Ви покаже правилния начин за използване на спринцовката, преди да поставите инжекция за първи път.

   • Променяйте мястото на инжектиране при всяка инжекция.

   • Не използвайте спринцовката, ако е била изпусната върху твърда повърхност или е повредена.

   • Не използвайте спринцовката, ако капачката на иглата липсва или не е здраво закрепена.

   • Не пипайте буталото, докато не сте готови да инжектирате.

   • Не инжектирайте през дрехите.

   • Не отстранявайте въздушните мехурчета от спринцовката.

   • За да се предотврати случайно нараняване с иглата, всяка предварително напълнена спринцовка има препазител, който автоматично се задейства, за да покрие иглата, след като сте направили Вашата инжекция.

   • Никога не изтегляйте буталото.

   • Не използвайте повторно спринцовката.


    Как да съхранявате Dupixent


   • Съхранявайте спринцовката(ите) на място недостъпно за деца.

   • Съхранявайте неизползваните спринцовки в оригиналната опаковка, поставени в хладилник на температура 2ºC - 8ºC.

   • Не съхранявайте Dupixent на стайна температура (<25ºC) повече от 14 дни. Ако се налага да извадите картонената опаковка от хладилника за постоянно, отбележете датата на изваждане от хладилника в предвиденото място върху вторичната картонена опаковка и използвайте Dupixent в рамките на 14 дни.

   • Никога не разклащайте спринцовката.

   • Не загрявайте спринцовката.

   • Не замразявайте спринцовката.

   • Не поставяйте спринцовката на пряка слънчева светлина.


    Стъпка 1: Извадете


    image

    Извадете спринцовката от картонената кутия, като държите средата на цилиндъра на спринцовката.


    Не издърпвайте капачката на иглата, докато не сте готови да инжектирате.


    Не използвайте спринцовката, ако е била изпусната върху твърда повърхност, или е повредена.

    image


    Стъпка 2: Подгответе


    Уверете се, че имате следното:

   • предварително напълнената спринцовка с Dupixent

   • 1 тампон напоен със спирт*

   • 1 памучен тампон или марля*

   • Контейнер за остри предмети* (вижте Стъпка 12)


    *Консумативи, които не са включени в картонената кутия


    Проверете етикета:

   • Проверете срока на годност.

   • Уверете се, че имате правилния продукт и доза.


    image

    Не използвайте спринцовката, ако срокът на годност е изтекъл.


    image

    Не съхранявайте Dupixent на стайна температура повече от 14 дни.


    Срок на годност


    Стъпка 3: Проверете


    image

    Погледнете лекарството в спринцовката през прозорчето: Проверете дали течността е бистра и безцветна до бледожълта. Забележка: Може да видите въздушно мехурче; това е нормално.


    image

    Не използвайте спринцовката, ако течността е с променен цвят или е мътна, или съдържа люспи или частици.


    Прозорче


    Стъпка 4: Изчакайте 30 минути


    image

    Поставете спринцовката на равна повърхност в продължение на поне 30 минути и я оставете да достигне стайна температура по естествен път.


    image

    Не затопляйте спринцовката в микровълнова фурна, гореща вода или на пряка слънчева светлина.


    Не поставяйте спринцовката на пряка слънчева светлина.


    Не съхранявайте Dupixent на стайна температура за повече от 14 дни.

    image


    Стъпка 5: Изберете


    Изберете мястото на инжектиране

    • Вие може да инжектирате в бедрото или корема, с изключение на областта от 5 cm около пъпа.

    • Ако някой друг Ви поставя инжекцията, може да използва също и външната страна на

     горната част на ръката.

     image

    • Променяйте мястото на инжектиране при всяка инжекция.


image

Не инжектирайте в област от кожата, която е болезнена, наранена, или има синини или белези.


Ако инжекцията се поставя от Вас или от лицето, което се грижи за Вас Ако инжекцията се поставя само от лицето, което се грижи за Вас


Стъпка 6: Почистете


Измийте ръцете си.


image

Почистете мястото на инжектиране с тампон, напоен със спирт. Оставете кожата да изъхне, преди да инжектирате.


Не докосвайте мястото на инжектиране отново преди инжектирането.

image


Стъпка 7: Издърпайте


image

Дръжте спринцовката в средата на цилиндъра на спринцовката, като иглата сочи далеч от Вас и издърпайте капачката на иглата.


Не поставяйте обратно капачката върху иглата. Не докосвайте иглата.

Инжектирайте лекарството веднага след като махнете капачката на иглата.


image


Стъпка 8: Захванете


Захванете кожна гънка на мястото на инжектиране, както е показано на снимката.


Стъпка 9: Вкарайте


Вкарайте изцяло иглата в кожната гънка под ъгъл около 45°.


Стъпка 10: Натиснете


Отпуснете кожната гънка.


Натискайте буталото надолу бавно и непрекъснато до края, докато спринцовката се изпразни. Забележка: Ще почувствате леко съпротивление. Това е нормално.

image


Стъпка 11: Освободете и извадете


Вдигнете палеца си, за да освободите буталото, докато иглата се покрие от предпазителя и след това извадете спринцовката от мястото на инжектиране.


image

Ако видите кръв, притиснете леко памучен тампон или марля върху мястото на инжектиране.


Не поставяйте обратно капачката на иглата. Не разтривайте кожата след инжектирането.


Стъпка 12: Изхвърлете


image

Изхвърлете спринцовката и капачката на иглата в контейнер за остри предмети.


Не поставяйте обратно капачката на иглата.


image

Винаги съхранявайте контейнера на място недостъпно за деца.


Капачка на иглата


Спринцовка