Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Optiray
ioversol


PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Optiray 320 mg I/ml,

injektio- tai infuusioneste, liuos, moniannospakkaus Vaikuttava aine: joversoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Guerbet BP 57400

95943 Roissy CdG Cedex Ranska


Guerbet Ireland ULC, Damastown, Mulhaddart, Dublin 15, Irlanti Tai

Guerbet, BP 57400, 95943 Roissy CdG Cedex, Ranska, osoite 16–24 rue Jean Chaptal, 93600 Aulnay sous Bois, Ranska


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.02.2021


image

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille: Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jodipitoisten röntgenvarjoaineiden antoon on liittynyt vakavia tai kuolemaan johtaneita haittatapahtumia. On tärkeää valmistautua varjoaineen aiheuttaman reaktion hoitamiseen.


Kun tehdään toimenpiteitä, joissa käytetään jodipitoisia suoneen annettavia varjoaineita, on asiantuntevan henkilökunnan valvottava toimenpidettä ja heillä on oltava osaamista ja kokemusta kyseisestä menetelmästä. Välittömästi saatavilla on oltava täysin varustettu ensiapukärry tai vastaava ja paikalla on jatkuvasti oltava henkilökuntaa, joka osaa tunnistaa ja hoitaa kaikki kyseeseen tulevat haittatapahtumat. Koska myös viivästyneitä yliherkkyysreaktioita saattaa ilmetä, potilasta on tarkkailtava ja akuutti hoitovalmius on varmistettava vähintään vielä 30–60 minuuttia valmisteen annon jälkeen.


Ionisoitumattomien röntgenvarjoaineiden veren hyytymistä estävä vaikutus on in vitro osoittautunut pienemmäksi kuin perinteisten ionisoituneiden varjoaineiden vaikutus vastaavissa pitoisuuksissa.

Samanlaisia tuloksia on saatu myös muutamista in vivo -tutkimuksista. Siksi on suositeltavaa käyttää huolellista angiografiatekniikkaa, muun muassa huuhtoa angiografiassa käytettävät tavanomaiset katetrit usein ja välttää veren ja varjoaineen sekoittumista pitkäksi aikaa ruiskuissa ja kateterien sisällä.


Optiray-valmiste on ruiskutettava varovasti perivaskulaarisen annon välttämiseksi. Vakavia, kirurgista hoitoa vaativia kudosvaurioita (esim. haavautumia) on ilmaantunut yksittäisille potilaille.


Yhteensopimattomuudet

Optiray-valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.


Antaminen

500 ml:n Optiray-pulloja saa käyttää ainoastaan annostelulaitteessa, esim. infuusiopumpussa tai kaksoisinjektorissa (dual head injector), joihin kytkettyjen letkujen on oltava luotettavia.

500 ml:n Optiray-pulloissa on kumitulppa, jonka saa puhkaista vain yhden kerran.