Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Brintellix
vortioxetine

HINNAT

5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 13,19 €
Jälleenmyynti: 20,60 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 23,75 €
Jälleenmyynti: 36,28 €
Korvaus: 0,00 €

15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 32,07 €
Jälleenmyynti: 48,63 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 38,48 €
Jälleenmyynti: 58,16 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 41,62 €
Jälleenmyynti: 62,82 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 74,91 €
Jälleenmyynti: 109,10 €
Korvaus: 0,00 €

15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 101,13 €
Jälleenmyynti: 145,12 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 121,36 €
Jälleenmyynti: 170,71 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Brintellix 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

vortioksetiini (vortioxetinum)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Punainen, mantelin muotoinen (5 x 8,4 mm), kalvopäällysteinen tabletti (tabletti), jonka toiselle puolelle on merkitty "TL", toiselle "20".


Brintellix 20 mg kalvopäällysteisiä tabletteja on saatavana 14, 28, 56, 56 x 1, 98, 98 x 1, 126 (9x14),

490 (5 x (98 x 1)) tabletin läpipainopakkauksissa ja 100 ja 200 tabletin pakkauksissa.


56 x 1, 98 x 1 ja 490 kalvopäällysteisen tabletin pakkauksissa tabletit ovat kerta- annosläpipainopakkauksissa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9

2500 Valby Tanska


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien Lundbeck S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 535 7979

Lietuva

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311(Danija) lietuva@lundbeck.com


България

Lundbeck Export A/S Representative Office Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck S.A.

Tél: +32 2 535 7979


Česká republika

Lundbeck Česká republika s.r.o. Tel: +420 225 275 600

Magyarország Lundbeck Hungaria Kft. Tel: +36 1 4369980


Danmark

Lundbeck Pharma A/S Tlf: +45 4371 4270

Malta

H. Lundbeck A/S Tel: + 45 36301311


Deutschland Lundbeck GmbH Tel: +49 40 23649 0

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901


Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A. Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Lundbeck Austria GmbH Tel: +43 1 253 621 6033


España

Lundbeck España S.A. Tel: +34 93 494 9620

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o. Tel.: + 48 22 626 93 00


France

Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Portugal

Lundbeck Portugal Lda Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o. Tel.: + 385 1 1 6448263

România

Lundbeck Romania SRL Tel: +40 21319 88 26


Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o. Tel.: +386 2 229 4500


Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika Lundbeck Slovensko s.r.o. Tel: +421 2 5341 42 18


Italia

Lundbeck Italia S.p.A. Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab Puh/Tel: +358 2 276 5000


Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E Τηλ.: +357 22490305

Sverige

H. Lundbeck AB

Tel: +46 40 699 82 00


Latvija

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311(Dānija) latvia@lundbeck.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Lundbeck (Ireland) Limited Tel: +353 1 468 9800


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi KK/VVVV


Muita tietolähteitä