Kotisivun Kotisivun

Brintellix
vortioxetine

HINNAT

5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 13,19 €
Jälleenmyynti: 20,61 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 23,75 €
Jälleenmyynti: 36,29 €
Korvaus: 0,00 €

15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 32,07 €
Jälleenmyynti: 48,64 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 38,48 €
Jälleenmyynti: 58,17 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 41,62 €
Jälleenmyynti: 62,83 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 74,91 €
Jälleenmyynti: 109,11 €
Korvaus: 0,00 €

15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 101,13 €
Jälleenmyynti: 145,13 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 121,36 €
Jälleenmyynti: 170,72 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Brintellix 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

vortioksetiini (vortioxetinum)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Vaaleanpunainen, mantelin muotoinen (5 x 8,4 mm), kalvopäällysteinen tabletti (tabletti), jonka toiselle puolelle on merkitty "TL", toiselle "5".


Brintellix 5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja on saatavana 14, 28, 98, 56 x 1, 98 x 1, 126 (9x14), 490 (5

x (98 x 1)) tabletin läpipainopakkauksissa sekä 100 ja 200 tabletin pakkauksissa.


56 x 1, 98 x 1 ja 490 kalvopäällysteisen tabletin pakkauksissa tabletit ovat kerta- annosläpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9

2500 Valby

Tanska


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien Lundbeck S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 535 7979

Lietuva

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311(Danija) lietuva@lundbeck.com


България

Lundbeck Export A/S Representative Office Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck S.A.

Tél: +32 2 535 7979


Česká republika

Lundbeck Česká republika s.r.o. Tel: +420 225 275 600

Magyarország Lundbeck Hungaria Kft. Tel: +36 1 4369980


Danmark

Lundbeck Pharma A/S Tlf: +45 4371 4270

Malta

H. Lundbeck A/S Tel: + 45 36301311


Deutschland Lundbeck GmbH Tel: +49 40 23649 0

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901


Eesti

Lundbeck Eesti AS Tel: + 372 605 9350

Norge

H. Lundbeck AS Tlf: +47 91 300 800


Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A. Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Lundbeck Austria GmbH Tel: +43 1 253 621 6033


España

Lundbeck España S.A. Tel: +34 93 494 9620

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o. Tel.: + 48 22 626 93 00

France

Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Portugal

Lundbeck Portugal Lda Tel: +351 21 00 45 900


Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o. Tel.: + 385 1 6448263

România

Lundbeck Romania SRL Tel: +40 21319 88 26


Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o. Tel.: +386 2 229 4500


Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika Lundbeck Slovensko s.r.o. Tel: +421 2 5341 42 18


Italia

Lundbeck Italia S.p.A. Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab Puh/Tel: +358 2 276 5000


Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E Τηλ.: +357 22490305

Sverige

H. Lundbeck AB

Tel: +46 40 699 82 00


Latvija

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311(Dānija) latvia@lundbeck.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Lundbeck (Ireland) Limited Tel: +353 1 468 9800


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi KK/VVVV


Muita tietolähteitä


.