Kotisivun Kotisivun

Ibuxin
ibuprofen

HINNAT

600 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 2,10 €
Jälleenmyynti: 3,37 €
Korvaus: 0,00 €

800 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 2,82 €
Jälleenmyynti: 4,51 €
Korvaus: 0,00 €

400 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 4,70 €
Jälleenmyynti: 7,51 €
Korvaus: 0,00 €

600 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 5,95 €
Jälleenmyynti: 9,50 €
Korvaus: 0,00 €

800 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 8,70 €
Jälleenmyynti: 13,89 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Ibuxin 40 mg/ml siirappi

Aikuisille, nuorille sekä vähintään 10 kg painaville lapsille (1 vuoden iästä lähtien) ibuprofeeni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkkeen aiheuttamien haittavaikutusten riskiä voidaan pienentää käyttämällä pienintä tehokasta annosta ja mahdollisimman lyhyttä käyttöaikaa.


Tämä lääkevalmiste kuuluu sellaiseen lääkkeiden ryhmään (tulehduskipulääkkeet, NSAID-lääkkeet), jotka saattavat heikentää naisten hedelmällisyyttä. Vaikutus on kuitenkin palautuva ja tilanne korjaantuu, kun lääkitys lopetetaan.


Ruoansulatuselimistöön liittyvät varotoimet

Ibuprofeenin ja muiden tulehduskipulääkkeiden (mukaan lukien selektiiviset syklo-oksigenaasi 2:n estäjät, ns. koksibit) samanaikaista käyttöä on vältettävä.


Iäkkäät henkilöt

Tulehduskipulääkkeet aiheuttavat keskimääräistä enemmän haittavaikutuksia iäkkäille potilaille. Tämä koskee etenkin ruoansulatuskanavan verenvuotoja ja perforaatioita, jotka saattavat johtaa jopa potilaan kuolemaan.


Ruoansulatuskanavan verenvuodot, haavaumat ja perforaatiot

Ruoansulatuskanavan verenvuotoja, haavaumia ja perforaatioita, jotka saattavat johtaa jopa potilaan kuolemaan, on raportoitu kaikkien tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä. Tällaisia reaktioita voi ilmetä riippumatta hoidon kestosta, sekä ennakko-oirein että ilman niitä, ja riippumatta siitä, onko potilaalla joskus aiemmin esiintynyt vakavia ruoansulatuskanavaan liittyviä oireita tai ei.


Riski ruoansulatuskanavan verenvuodoille, haavaumille ja perforaatioille kasvaa tulehduskipulääkeannoksen suuretessa. Lisäksi riski on suurempi potilailla, joilla aiemmin on ollut ruoansulatuskanavan haavauma ja etenkin, jos haavaumaan on liittynyt verenvuotoa tai suolen perforaatiota, tai jos kyseessä on jo vähän iäkkäämpi henkilö. Sinun olisi aloitettava lääkkeen käyttö mahdollisimman pienellä annostuksella. Keskustele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, sillä lääkäri saattaa harkita ns. suojaavien lääkkeiden (esim. misoprostolin tai protonipumpun estäjän) määräämistä sinulle. Tämä varoitus koskee sinua myös, jos samanaikaisesti käytät pieniä

asetyylisalisyylihappoannoksia päivittäin tai muita sellaisia lääkeaineita, joiden tiedetään lisäävän riskiä ruoansulatuskanavan oireille.


Jos sinulla on joskus aiemmin ilmennyt ruoansulatuselimistöön kohdistuvia haittavaikutuksia, sinun on oltava yhteydessä lääkäriin ja kerrottava hänelle kaikista vatsaoireistasi (erityisesti, jos havaitset ruoansulatuskanavan verenvuotoa), etenkin jos näitä ilmenee jo hoidon alkuvaiheessa tai jos olet jo vähän iäkkäämpi. Varovaisuuteen on syytä, jos samanaikaisesti käytät muita lääkkeitä, jotka saattavat lisätä ruoansulatuskanavan haavaumien tai verenvuotojen riskiä, kuten suun kautta otettavia kortikosteroideja, antikoagulantteja (veren hyytymistä estäviä lääkkeitä, esim. varfariinia), selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (masennuksen hoitoon) ja muita verihiutaleiden aggregaatiota (eli toisiinsa tarttumista) estäviä lääkeaineita (kuten asetyylisalisyylihappoa).


Jos Ibuxin-hoidon aikana ilmenee ruoansulatuskanavan verenvuotoa tai haavaumia, hoito on keskeytettävä ja otettava yhteys lääkäriin.


Ole varovainen käyttäessäsi tulehduskipulääkkeitä, jos sinulla on tai on ollut jokin ruoansulatuselimistön sairaus (haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti), sillä tilasi saattaa pahentua (ks. kohta 4, ”Mahdolliset haittavaikutukset”).


Sydämeen, verenkiertoon ja aivoverenkiertoon liittyvät vaikutukset

Ibuprofeenin kaltaisilla tulehdusta lievittävillä lääkkeillä ja kipulääkkeillä saattaa olla vaikutusta hieman kohonneeseen sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskiin, varsinkin suurina annoksina. Älä ota lääkettä suositeltua suurempia annoksia tai jatka hoitoa suositeltua pidempään.


Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Ibuxin-valmistetta, jos sinulla on:


Ihoreaktiot

Vakavista ihoreaktioista on raportoitu ibuprofeenihoidon yhteydessä. Lopeta Ibuxin siirappi - valmisteen ottaminen ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulle tulee ihottuma, limakalvovaurioita, rakkuloita tai muita allergiaoireita, koska nämä voivat olla hyvin vakavan ihoreaktion ensimmäisiä oireita. Ks. kohta 4.

Ibuxin siirapin käyttöä suositellaan vältettävän vesirokon yhteydessä. Infektiot

Ibuxin 40 mg/ml -siirappi voi peittää infektion merkkejä, joita ovat muun muassa kuume ja kipu. Siksi

on mahdollista, että Ibuxin 40 mg/ml –siirappi voi viivästyttää infektion asianmukaisen hoidon aloittamista, jolloin komplikaatioiden riski kasvaa. Näin on havaittu tapahtuvan bakteerien aiheuttaman keuhkokuumeen ja vesirokkoon liittyvien bakteeriperäisten ihoinfektioiden yhteydessä. Jos lapsesi käyttää tätä lääkettä silloin, kun hänellä on infektio, ja jos infektion oireet jatkuvat tai pahenevat, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.


Muut lisätiedot

Vakavia, äkillisiä yliherkkyysreaktioita (esim. anafylaktista sokkia) on todettu hyvin harvoissa tapauksissa. Ibuxin-hoito on keskeytettävä heti ensimmäisten ibuprofeeniyliherkkyyteen viittaavien oireiden ilmetessä. Oireista riippuen tilanteen hoito saattaa vaatia hoitohenkilökunnan suorittamia toimenpiteitä.

Huolehdi riittävästä nesteen saannista Ibuxin siirapin käytön aikana. Tämä koskee etenkin tilanteita, joissa käytät lääkettä kuumeen, ripulin tai oksentelun yhteydessä.

Kuivumisesta kärsivillä lapsilla ja nuorilla on olemassa munuaisten vajaatoiminnan riski.


Tämän lääkevalmisteen vaikuttava aine, ibuprofeeni, saattaa tilapäisesti estää verihiutaleiden toimintaa (verihiutaleiden aggregaatiota). Potilaita, joilla on veren hyytymishäiriöitä, on siksi seurattava tarkoin.


Pitkäaikainen ibuprofeenin käyttö vaatii säännöllistä maksaentsyymien, munuaisten toiminnan ja verenkuvan seurantaa.


Kipulääkkeiden pitkään jatkuva käyttö voi aiheuttaa päänsärkyä, jota ei voida hoitaa annosta suurentamalla.


Yleisesti ottaen kipulääkkeiden tapakäyttö (ja etenkin useiden eri kipulääkkeiden yhteiskäyttö) voi johtaa pysyviin munuaisvaurioihin ja aiheuttaa riskin munuaisten vajaatoiminnan synnylle (ns. särkylääkenefropatia).


Muut lääkevalmisteet ja Ibuxin siirappi

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos lapsesi parhaillaan käyttää, on äskettäin käyttänyt tai saattaa käyttää muita lääkkeitä.


Ibuxin saattaa vaikuttaa muihin lääkevalmisteisiin ja muut lääkevalmisteet saattavat vaikuttaa siihen. Esimerkkejä tällaisista lääkevalmisteista ovat:


Ibuxin alkoholin kanssa

Alkoholin käyttöä on vältettävä ibuprofeenin käytön yhteydessä.


Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä


Raskaus

Ota yhteys lääkäriin, jos raskaus todetaan Ibuxin siirapin käytön aikana. Ibuprofeenia sisältäviä lääkkeitä saa käyttää vain raskauden ensimmäisten 6 kuukauden aikana ainoastaan lääkärin ohjeiden mukaan. Sekä lapseen että äitiin kohdistuvien riskien vuoksi lääkettä ei saa käyttää enää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.


Imetys

Ibuxin siirapin sisältämä vaikuttava aine (ibuprofeeni) ja sen hajoamistuotteet erittyvät vain hyvin pieninä määrinä äidinmaitoon. Koska haitallisia vaikutuksia imetettävänä oleviin lapsiin ei toistaiseksi ole todettu, imetystä ei yleensä tarvitse keskeyttää lyhytaikaista ja annostusohjeita noudattavaa käyttöä varten, kun ibuprofeenia käytetään lievän tai kohtalaisen kivun tai kuumeen hoitoon.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Ibuxin siirapin haittavaikutuksina saattaa ilmetä väsymystä, huimausta ja näköhäiriöitä, jotka puolestaan yksittäistapauksissa voivat heikentää reaktiokykyä sekä kykyä selviytyä liikenteessä ja käyttää koneita. Näitä vaikutuksia ilmenee tavallista useammin samanaikaisen alkoholin käytön yhteydessä.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Ibuxin siirappi sisältää glukoosia, sakkaroosia (sokeria), propyleeniglykolia ja natriumia Glukoosi/sakkaroosi: Jos lääkäri on kertonut, että sinulla tai lapsellasi on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä.

Propyleeniglykoli: Tämä lääkevalmiste sisältää 3 mg propyleeniglykolia per 1 ml:n annos.

Natrium: Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 1 ml siirappia, eli sen

voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 1. Miten Ibuxin siirappia käytetään


Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


Oireiden lievittämiseen on käytettävä pienintä tehokasta annosta lyhyimmän mahdollisen ajan. Jos lapsellasi on infektio, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos oireet (kuten kuume ja kipu) jatkuvat tai pahenevat (ks. kohta 2).


Suositeltu annos on:


Paino (ikä)

Kerta-annos

Enimmäisvuorokausiannos

10 - 15 kg

(1 - 3-vuotiaat lapset)

2,5 ml

(mikä vastaa 100 mg ibuprofeenia)

7,5 ml

(mikä vastaa 300 mg ibuprofeenia)

16 - 19 kg

(3 – 6-vuotiaat lapset)

3,75 ml

(mikä vastaa 150 mg ibuprofeenia)

11,25 ml

(mikä vastaa 450 mg ibuprofeenia)

20 - 29 kg

(6 - 9-vuotiaat lapset)

5 ml

(mikä vastaa 200 mg ibuprofeenia)

15 ml

(mikä vastaa 600 mg ibuprofeenia)

30 - 39 kg

(9 - 12-vuotiaat lapset)

7,5 ml

(mikä vastaa 300 mg ibuprofeenia)

22,5 ml

(mikä vastaa 900 mg ibuprofeenia)

≥ 40 kg

(12-vuotta täyttäneet nuoret sekä aikuiset)

5 - 10 ml

(mikä vastaa 200 - 400 mg ibuprofeenia)

30 ml

(mikä vastaa 1 200 mg ibuprofeenia)


Ibuxin siirapin annostus perustuu lapsen/nuoren painoon ja ikään siten, että kerta-annos pääsääntöisesti on 7 - 10 mg/kg ja enimmäisvuorokausiannos 30 mg/kg.

Kerta-annosten välissä on oltava vähintään 6 tuntia. Lääkärin määräämää annostusta ei saa ylittää.


Jos sinusta tuntuu, että Ibuxin-lääkkeen vaikutus on liian heikko tai voimakas, keskustele asiasta lääkärin kanssa.


Antotapa

Suun kautta.

Pakkaus sisältää annosteluruiskun, joka mahdollistaa tarkan annostelun suun kautta.


Toimi seuraavasti:

 1. Pulloa ON ravistettava voimakkaasti 30 sekunnin ajan ennen jokaisen annoksen ottoa!

 2. Avaa pullo painamalla lapsiturvallista korkkia alaspäin samalla kuin kierrät sitä nuolen osoittamaan suuntaan.


  image

 3. Kiinnitä ruisku tiiviisti pulloon.

  image

 4. Täytä ruisku kääntämällä pullo ylösalaisin, ota tukeva ote ruiskusta, ja vedä sitten mäntää varovasti alaspäin kunnes ruiskussa on tarvittava määrä siirappia.

  image


 5. Käännä pullo oikeinpäin ja irrota ruisku varovaisen kiertävällä otteella.

  image

 6. Anna lääke lapsellesi asettamalla ruisku lapsen suuhun ja painamalla mäntää hitaasti pohjaan. Annostele lääke riittävän hitaasti, jotta lapsesi ehtii niellä lääkkeen.


Sulje lapsiturvallinen korkki huolellisesti annostelun jälkeen, jotta turvalukitus varmasti toimii.


Irrota lopuksi ruiskun osat (mäntä ja ruiskun runko) toisistaan. Huuhtele osat huolellisesti lämpimällä vedellä ja kuivaa ne, jotta ruisku olisi taas käyttövalmiina seuraavaa annostelukertaa varten.


Herkkävatsaisten henkilöiden suositellaan ottavan tämän lääkkeen aterioiden yhteydessä.


Hoidon kesto

Vain lyhytaikaiseen käyttöön.

Noudata lääkärin tai apteekkihenkilökunnan antamia ohjeita.


Jos otat enemmän Ibuxin siirappia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


Mahdollisia oireita ovat pahoinvointi, vatsakivut, oksentelu (verioksennuksia voi esiintyä),

päänsärky, korvien soiminen, sekavuus ja epävakaat silmien liikkeet. Suurilla annoksilla on raportoitu seuraavia oireita: uneliaisuutta, rintakipua, sydämentykytystä, tajunnan menetystä, kouristuksia (lähinnä lapsilla), heikkoa oloa ja huimausta, verta virtsassa, kylmän tunnetta ja hengitysongelmia.


Lisäksi vakavissa myrkytystapauksissa voi myös esiintyä näköhäiriöitä, ja harvoin verenpaineen alenemista, ja munuaisten vajaatoimintaa.


Jos unohdat ottaa Ibuxin-annoksen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Seuraavassa haittavaikutusluettelossa mainitaan kaikki ibuprofeenihoidon tunnetut haittavaikutukset; myös reumapotilailla suurten annosten ja pitkäaikaisen käytön yhteydessä todetut haittavaikutukset. Tiedot haittavaikutusten yleisyydestä (lukuun ottamatta hyvin harvinaisia raportteja) perustuvat lyhytaikaiseen lääkitykseen enintään 1 200 mg/vrk:n suuruisin, suun kautta otetuin annoksin tai enintään 1 800 mg/vrk:n suuruisin, peräpuikkoina annetuin annoksin.


  Seuraavien haittavaikutusten osalta on huomioitava, että ne ovat pääosin annosriippuvaisia, ja että ne vaihtelevat yksilöstä toiseen.


  Yleisimmin ilmenevät haittavaikutukset liittyvät ruoansulatuselimistöön. Maha- ja pohjukaissuolihaavat (ns. peptiset haavat), ruoansulatuskanavan puhkeamat ja verenvuodot saattavat joskus johtaa potilaan kuolemaan ja näitä esiintyy etenkin iäkkäillä potilailla (ks. kohta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”).

  Ibuprofeenin käytön jälkeen on myös ilmoitettu seuraavia haittavaikutuksia: Pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ilmavaivat, ummetus, ruoansulatusvaivat, vatsakivut, mustat ja tervamaiset ulosteet, verioksennukset, haavainen suutulehdus (tulehdustila suun limakalvoilla, johon liittyy haavaumien muodostumista), paksusuolentulehduksen tai Crohnin taudin paheneminen (ks. kohta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”).

  Mahalaukun limakalvon tulehdusta (gastriittia) on todettu harvemmin.


  Ibuxin siirapin kaltaisiin lääkkeisiin saattaa liittyä hieman tavallista suurempi sydänkohtausten ja aivohalvausten riski.


  Jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista, lopeta heti Ibuxin siirapin käyttö ja ota yhteys lääkäriin:


  • ihottuma ja kutina

  • astmakohtaus

  • vaikea yliherkkyysreaktio. Tällaisen reaktion oireita voivat olla kasvojen, kielen ja nielun turvotus sekä hengitysteiden ahtautuminen, hengenahdistus, nopea syke sekä alhainen verenpaine ja jopa henkeä uhkaava sokkitila.

  • veren muodostumiseen liittyvät häiriöt. Ensioireita voivat olla kuume, kurkkukipu, pinnalliset limakalvovauriot suussa, influenssankaltaiset oireet, vaikea uupumus, nenä- tai ihoverenvuodot. Vältä tällöin kuumeen tai kivun itselääkintää.

  • infektioon liittyvän tulehdustilan paheneminen (eli tilanne, jossa infektion oireita ilmaantuu tai ne pahenevat ibuprofeenin käytön aikana)

  • näköhäiriöt

  • suhteellisen voimakas ylävatsakipu, verioksennukset, veriulosteet tai mustat ulosteet

  • vähentynyt virtsaneritys ja nesteen kertyminen elimistöön (turvotus).


   Muut mahdolliset haittavaikutukset:


   Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

  • ruoansulatuskanavaan liittyvät vaivat, kuten närästys, vatsakivut, pahoinvointi, oksentelu, ilmavaivat, ripuli, ummetus ja lievä veren menetys ruoansulatuskanavan kautta, mikä poikkeustapauksissa saattaa johtaa anemiaan.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta):

  • päänsärky, huimaus, unettomuus, kiihtyneisyys, ärtyneisyys tai väsymys

  • yliherkkyysreaktiot ihottuman, kutinan ja astmakohtausten (mahdollisesti myös verenpaineen voimakkaan laskun) kera

  • näköhäiriöt

  • ruoansulatuskanavan haavaumat, joskus verenvuodon ja perforaation kera

  • haavainen suutulehdus, paksusuolentulehduksen ja Crohnin taudin paheneminen, mahalaukun limakalvon tulehdus (gastriitti).


   Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 1 000:sta):

  • korvien soiminen (tinnitus)

  • munuaiskudoksen vaurioituminen (papillaarinen nekroosi), etenkin pitkäaikaishoidossa

  • veren virtsahappopitoisuuden nousu.


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10 000:sta):

  • virtsan erityksen väheneminen ja kudosnesteen määrän kasvu (edeema, eli turvotus), etenkin potilailla, joilla on korkea verenpaine tai munuaisten toimintahäiriö. Tällaiset reaktiot voivat olla merkkejä munuaissairaudesta ja jopa munuaisten vajaatoiminnasta.

  • nefroottinen oireyhtymä (nesteen kertyminen elimistöön ja liian suuri valkuaismäärä virtsassa); tulehduksellinen munuaissairaus (interstitiaalinefriitti), johon voi liittyä äkillisiä munuaisten toimintahäiriöitä.

  • maksan toimintahäiriö, maksavauriot etenkin pitkäaikaishoidossa, maksan vajaatoiminta, maksatulehdus

  • häiriöt verisolujen muodostumisessa (anemia, leukopenia, trombosytopenia, pansytopenia, agranulosytoosi)

  • vaikeat ihoreaktiot, kuten punoittavat ja rakkulaiset ihottumat (esim. Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi / Lyellin oireyhtymä), hiustenlähtö (kaljuuntuminen)

  • yksittäistapauksissa voi vesirokon yhteydessä ilmetä vakavia ihoinfektiota pehmytkudoskomplikaatioiden kera

  • aivokalvontulehdukseen (aseptinen meningiitti) viittaavat oireet, kuten kova päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, kuume, niskajäykkyys tai tajunnan tason lasku. Potilailla, jotka ovat aiemmin kokeneet tietynlaisia immuunijärjestelmän toimintaan liittyviä häiriöitä (systeeminen lupus erythematosus, sekamuotoinen sidekudossairaus), näyttäisi olevan tavallista suurempi riski tämäntapaisille reaktioille.

  • infektioon liittyvän tulehdustilan pahenemista (esim. nekrotisoiva faskiitti) on ilmennyt samaan aikaan tiettyjen tulehduskipulääkkeiden (ns. NSAID-lääkkeiden; lääkeryhmä, johon ibuprofeenikin kuuluu) käytön yhteydessä

  • vaikeat yliherkkyysreaktiot

  • psykoottiset reaktiot, masennus

  • sydämentykytys, sydämen vajaatoiminta, sydänkohtaus (sydäninfarkti)

  • korkea verenpaine

  • ruokatorven tai haiman tulehdus, kalvonkaltaisten suoliston kuroumien muodostuminen. Esiintymistiheys tuntematon (saatavilla oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin):

  • Vakavaa ihoreaktiota, jota kutsutaan DRESS-oireyhtymäksi, voi esiintyä. DRESS-oireyhtymän oireita ovat: ihottuma, kuume, imusolmukkeiden turvotus ja lisääntynyt eosinofiilien määrä veressä (eräs valkosolutyyppi).

  • Punoittavaa, hilseilevää laajalle levinnyttä ihottumaa, johon liittyy ihonalaisia paukamia ja rakkuloita, pääasiassa ihopoimuissa, vartalossa ja yläraajoissa, sekä kuumetta hoidon alussa (akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi) voi esiintyä. Lopeta Ibuxin siirappi - valmisteen käyttö, jos saat tällaisia oireita, ja hakeudu heti hoitoon. Ks. myös kohta 2.

  • ihon herkistyminen valolle.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 2. Ibuxin siirapin säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim./EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Pullon sisältö on käytettävä 1 vuoden kuluttua siitä, kun pullo avattiin ensimmäisen kerran.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Ibuxin siirappi sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Ibuxin 40 mg/ml -siirappi on valkoinen tai hieman kellertävä, samea siirappi. Pakkauskoko: 100 ml.

Pakkaus sisältää 5 ml:n ruiskun suun kautta annostelua varten.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksa


Valmistaja Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3 D-89143 Blaubeuren Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja Teva Finland Oy

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.12.2020