Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Imatinib Teva B.V.
imatinib

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Imatinib Teva B.V. 400 mg kalvopäällysteiset tabletit

imatinibi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

valkosolut auttavat elimistöä torjumaan infektioita. Krooninen myelooinen leukemia on leukemian muoto, jossa tietyt poikkeavat valkosolut (myelosyytit) alkavat kasvaa hallitsemattomasti.


Aikuisilla potilailla Imatinib Teva B.V. on tarkoitettu kaikista edenneimmän sairauden muodon hoitoon (blastikriisi). Lapsilla ja nuorilla Imatinib Teva B.V. -lääkettä voi käyttää kaikissa sairauden vaiheissa (krooninen, kiihtynyt ja blastikriisivaihe).


Imatinib Teva B.V. on myös tarkoitettu seuraavan sairauden hoitoon aikuisilla ja lapsilla:

- Philadelphia-kromosomipositiivinen akuutti lymfaattinen leukemia (Ph+ ALL). Leukemia on veren valkosolujen syöpä. Normaalisti valkosolut auttavat elimistöä torjumaan infektioita.

Akuutti lymfaattinen leukemia on leukemian muoto, jossa tietyt poikkeavat valkosolut (lymfoblastit) alkavat kasvaa hallitsemattomasti. Imatinib Teva B.V. estää näiden solujen

kasvua.


Imatinib Teva B.V. -lääkettä käytetään myös seuraavien sairauksien hoitoon aikuisilla:

(E 172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Imatinib Teva B.V. 400 mg:n kalvopäällysteiset tabletit ovat tummankeltaiset tai ruskehtavan oranssit,

pitkulaiset ja kalvopäällysteiset tabletit, joiden toisella puolella on jakouurre. Tablettiin on kaiverrettu merkinnät ”IT” ja ”4” jakouurteen kummallekin puolelle. Tabletin pituus on noin 20 mm ja leveys noin 10 mm.


Imatinib Teva B.V. 400 mg:n kalvopäällysteisiä tabletteja on saatavana 30 ja 90 kalvopäällysteistä tablettia sisältävinä läpipainopakkauksina.

Imatinib Teva B.V. 400 mg:n kalvopäällystettyjä tabletteja on saatavana 30x1 ja 90x1

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

yksittäispakattua kalvopäällysteistä tablettia sisältävinä peforoituina läpipainopakkauksina. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija Teva B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Alankomaat


Valmistajat

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13 Debrecen H-4042 Unkari


TEVA UK Ltd

Brampton Road Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG

Iso-Britannia


image

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, c.p. 305, 74770 Opava-Komarov

image

Tsekki


image

TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Espanja

Merckle GmbH

image

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm Saksa


image

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80. 31-546

Krakow

Puola


Teva Pharma B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Alankomaat


PLIVA Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25 10000 Zagreb

Kroatia


image

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech” Tel: +370 5 266 0203


България

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Тева Фармасютикълс България ЕООД Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG, Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel.: +36 1 288 64 00


Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tel: +353 51 321740


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 800 0228 400


Eesti

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90


Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 0070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00


France

Teva Santé

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00 Tel: +351 21 476 75 50


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +40 21 230 65 24


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390


Ísland

ratiopharm Oy, Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900


Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00


Latvija

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā Tel: +371 673 23 666

United Kingdom Teva UK Limited Tel: +44 1977 628500


Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


/.