Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Kuvan

HINNAD

KUVAN lahustuv tablett 100mg N120

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 2 824,74 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Kuvan 100 mg suukaudse lahuse pulber

Sapropteriindivesinikkloriid (Sapropterini dihydrochloridum)


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kui teid ravitakse Kuvan’iga, kontrollib arst teie verd, et kindlaks teha, kui palju fenüülalaniini ja türosiini see sisaldab ja võib vajadusel otsustada Kuvan’i annust või dieeti korrigeerida.


Te peate arsti poolt soovitatud dieedist kinni pidama. Ärge tehke oma dieedis muutusi ilma arstiga eelnevalt nõu pidamata. Isegi kui võtate Kuvanit, võivad teil tekkida rasked neuroloogilised häired, kui teie vere fenüülalaniini sisaldus ei ole hästi kontrolli all. Teie arst peab Kuvan’iga ravi ajal jätkama

teie vere fenüülalaniini sisalduse sagedat jälgimist veendumaks, et teie vere fenüülalaniini sisaldus ei ole liiga kõrge ega liiga madal.


Muud ravimid ja Kuvan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Kindlasti tuleb arstile teatada, kui kasutate:


Kuidas Kuvan välja näeb ja pakendi sisu

Suukaudse lahuse pulber on selge ja valkjas kuni helekollane pulber. Pulber on pakitud üksikannustena kotikestesse, mis sisaldavad 100 mg sapropteriindivesinikkloriidi.


Iga karp sisaldab 30 kotikest.


Müügiloa hoidja ja tootja BioMarin International Limited Shanbally, Ringaskiddy

County Cork Iirimaa


Infoleht on viimati uuendatud KK.AAAA.


. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.