Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Aranesp

HINNAD

ARANESP süstelahus 20mcg/0,5ml 0,5ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 41,24 €
Hüvitatud: 0,00 €

ARANESP süstelahus 30mcg/0,3ml 0,3ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 61,86 €
Hüvitatud: 0,00 €

ARANESP süstelahus 40mcg/0,4ml 0,4ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 82,48 €
Hüvitatud: 0,00 €

ARANESP süstelahus 50mcg/0,5ml 0,5ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 103,10 €
Hüvitatud: 0,00 €

ARANESP süstelahus 60mcg/0,3ml 0,3ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 123,73 €
Hüvitatud: 0,00 €

ARANESP süstelahus 80mcg/0,4ml 0,4ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 164,96 €
Hüvitatud: 0,00 €

ARANESP süstelahus 100mcg/0,5ml 0,5ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 206,20 €
Hüvitatud: 0,00 €

ARANESP süstelahus süstlis 150mcg/0,3ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 309,30 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Aranesp 10 mikrogrammi süstelahus süstlis Aranesp 15 mikrogrammi süstelahus süstlis Aranesp 20 mikrogrammi süstelahus süstlis Aranesp 30 mikrogrammi süstelahus süstlis Aranesp 40 mikrogrammi süstelahus süstlis Aranesp 50 mikrogrammi süstelahus süstlis Aranesp 60 mikrogrammi süstelahus süstlis Aranesp 80 mikrogrammi süstelahus süstlis Aranesp 100 mikrogrammi süstelahus süstlis Aranesp 130 mikrogrammi süstelahus süstlis Aranesp 150 mikrogrammi süstelahus süstlis Aranesp 300 mikrogrammi süstelahus süstlis Aranesp 500 mikrogrammi süstelahus süstlis alfadarbepoetiin


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Aranesp välja näeb ja pakendi sisu


Aranesp on selge, värvitu või kergelt pärlendav süstelahus süstlis.


Aranesp on saadaval pakenditena, milles on 1 või 4 süstlit automaatse nõelakaitsega, blisterümbrises. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja Amgen Europe B.V. Minervum 7061

image

4817 ZK Breda Holland


Müügiloa hoidja Amgen Europe B.V. Minervum 7061

image

4817 ZK Breda Holland


Tootja

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road

Dun Laoghaire Co Dublin Iirimaa


Tootja

Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem Belgia


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 4220606


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

  1. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

   Sverige

   Amgen AB

   Tel: +46 (0)8 6951100


   Latvija

   Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

   United Kingdom (Northern Ireland)

   Amgen Limited

   Tel: +44 (0)1223 420305

   Infoleht on viimati uuendatud

   .


   See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.


   image

   image


   image

   image

   Kasutusjuhised:


   Koostisosade juhend

   Enne kasutamist

   Pärast kasutamist

   Kolb


   Sõrmepidemed Süstli etikett

   Süstli mahuti Süstli turvakaitse


   Nõela turvavedru


   Hall nõelakate on peal

   Kasutatud kolb


   Süstli etikett Kasutatud süstli

   mahuti


   Kasutatud nõel


   Kasutatud nõela turvavedru


   Hall nõelakate on eemaldatud

   image

   Oluline


   Lugege seda olulist teavet, enne kui kasutate Aranesp süstlit, millel on automaatne nõelakaitse.

   • On oluline, et te ei proovi süstimist või ei süsti endale enne, kui arst või tervishoiutöötaja on teid koolitanud.

   • Aranesp’i süstitakse nahaalusesse koesse (subkutaanne süst).

   • Öelge oma arstile, kui teil on allergia lateksi suhtes. Süstli nõelakate sisaldab lateksi derivaate ja võib tekitada raskekujulisi allergilisi reaktsioone.

Ärge eemaldage halli nõelakatet süstlilt enne, kui olete süstimiseks valmis.


Ärge kasutage süstlit pärast selle kukkumist kõvale pinnale. Kasutage uut süstlit ja võtke ühendust oma arsti või tervishoiutöötajaga.


Ärge üritage aktiveerida süstlit enne süstimist.


Ärge üritage eemaldada läbipaistvat turvakaitset süstlilt.


image

image

Ärge üritage eemaldada äratõmmatavat etiketti süstli mahutilt enne süsti tegemist. Küsimuste korral võtke ühendust oma arsti või raviasutusega.


Samm 1: Valmistuge

A

Võtke süstel pakendist välja ja pange valmis süstimiseks vajalikud tarvikud: alkoholilapid, vatipadjake või marlilapp, plaaster ja mahuti teravate esemete äraviskamiseks (ei sisaldu pakendis).

Kui originaalpakendis on kasutamata süstleid, pange see tagasi külmkappi.


Hoidke süstlit enne süstimist ligikaudu 30 minutit toatemperatuuril, et süstimine oleks mugavam. Peske hoolikalt käsi seebi ja veega.


Asetage uus süstel ja teised vahendid puhtale, hästivalgustatud tööpinnale.

Ärge üritage süstlit soojendada kuumas vees või mikrolaineahjus.

Ärge jätke süstlit otsese päikesevalguse kätte.

Ärge raputage süstlit.

 • Hoidke süstlid laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


B

Avage pakend, tõmmates katte pealt ära. Süstli pakendist välja võtmiseks võtke kinni süstli turvakaitsest.

image

Võtke siit kinni

Ohutuse tõttu:

Ärge haarake kolvivarrest.

Ärge haarake hallist nõelakattest.

image

image

image


C

Kontrollige ravimit ja süstlit.

Ravim

Ärge kasutage süstlit järgmistel juhtudel:

 • ravim on hägune või sisaldab osakesi; see peab olema selge ja värvitu vedelik;

 • mistahes süstliosa on mõranenud või katki;

 • hall nõelakate puudub või on puudulikult kinnitatud;

 • etiketil kõlblikkusajana märgitud kuu viimane päev on möödunud. Kõikidel juhtudel võtke ühendust oma arsti või raviasutusega.


Samm 2: Seadke end valmis

A

Peske hoolikalt käsi. Valmistage ette ja puhastage süstekoht.


Õlavars


Kõht


Reie ülaosa


Te võite kasutada:

 • reie ülaosa;

 • kõhupiirkonda, välja arvatud 5-sentimeetrine ala naba ümber;

 • õlavarre piirkonda (ainult siis, kui teid süstib keegi teine). Puhastage süstekoht alkoholilapiga. Laske nahal kuivada.

Ärge puudutage süstimiskohta enne süstimist.

Igaks süstimiseks valige erinev süstekoht. Kui te peate süstima samasse piirkonda, siis veenduge, et te ei süsti samasse punkti, kuhu süstisite eelmisel korral.

Ärge süstige piirkonda, kus nahk on hell, verevalumitega, punetav või tihkestunud. Vältige süstimist armide või venitusarmide piirkonda.


B

Tõmmake hall nõelakate ettevaatlikult otse ära, suunaga teie kehast eemale.

image


C

Pigistage süstekohta sõrmede vahel, et tekiks tugev nahapind.

image

image Süstimise ajal on oluline hoida nahk sõrmede vahele pigistatuna.


Samm 3: Süstige

A

Hoidke nahk sõrmede vahele pigistatuna. TORGAKE nõel naha sisse.

image

image Ärge puudutage puhastatud nahapinda.

image


B

SURUGE kolbi aeglaselt ja ühtlaselt vajutades kuni tunnete või kuulete „klõpsu”. Suruge kolb lõpuni alla kuni klõpsuni.


„KLÕPS“


image Kogu annuse manustamiseks on oluline kolbi suruda lõpuni kuni „klõpsuni”.


C

VABASTAGE pöial. Seejärel TÕSTKE süstel nahast välja.

image

Pärast kolvi vabastamist süstli turvakaitse katab ohutult nõela.

image Ärge pange halli nõelakatet tagasi kasutatud süstlile.

image

Ainult tervishoiutöötajale

Eemaldage süstli etikett ja säilitage seda.


image

Pöörake kolbi, et süstli etikett oleks eemaldamiseks sobivas asendis.


Samm 4: Lõpetage

A

Pange kasutatud süstel ja teised vahendid teravate jäätmete mahutisse.

image

Ravimeid tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Hoidke süstel ja teravad esemed jäätmete mahutis, laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage süstlit korduvalt.

Ärge taaskasutage süstleid ega visake olmejäätmete hulka.


B

Kontrollige süstekohta.

Kui seal on verd, suruge süstekohta vatipadjakese või marlilapiga. Ärge hõõruge süstekohta. Vajadusel katke plaastriga.