Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Aranesp

HINNAD

ARANESP süstelahus 20mcg/0,5ml 0,5ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 41,24 €
Hüvitatud: 0,00 €

ARANESP süstelahus 30mcg/0,3ml 0,3ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 61,86 €
Hüvitatud: 0,00 €

ARANESP süstelahus 40mcg/0,4ml 0,4ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 82,48 €
Hüvitatud: 0,00 €

ARANESP süstelahus 50mcg/0,5ml 0,5ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 103,10 €
Hüvitatud: 0,00 €

ARANESP süstelahus 60mcg/0,3ml 0,3ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 123,73 €
Hüvitatud: 0,00 €

ARANESP süstelahus 80mcg/0,4ml 0,4ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 164,96 €
Hüvitatud: 0,00 €

ARANESP süstelahus 100mcg/0,5ml 0,5ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 206,20 €
Hüvitatud: 0,00 €

ARANESP süstelahus süstlis 150mcg/0,3ml N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 309,30 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Aranesp 10 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis (SureClick) Aranesp 15 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis (SureClick) Aranesp 20 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis (SureClick) Aranesp 30 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis (SureClick) Aranesp 40 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis (SureClick) Aranesp 50 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis (SureClick) Aranesp 60 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis (SureClick) Aranesp 80 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis (SureClick) Aranesp 100 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis (SureClick) Aranesp 130 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis (SureClick) Aranesp 150 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis (SureClick) Aranesp 300 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis (SureClick) Aranesp 500 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis (SureClick) alfadarbepoetiin


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Aranesp välja näeb ja pakendi sisu


Aranesp on selge, värvitu või kergelt pärlendav süstelahus pen-süstlis.


Aranesp (SureClick) on saadaval pakendites, mis sisaldavad 1 või 4 pen-süstlit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda

image

Holland


Müügiloa hoidja Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda

image

Holland


Tootja

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road

image

Dun Laoghaire Co Dublin Iirimaa


Tootja

Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711


Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 4220606


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom (Northern Ireland)

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305


Infoleht on viimati uuendatud

.


See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.


image

Kasutusjuhised


On oluline, et te ei proovi süstimist enne, kui tervishoiutöötaja on teid või teie hooldajat koolitanud.


image

image

Saadaval on täiendavad teabematerjalid teile Aranesp’i pen-süstliga endale manustamise õpetamiseks, tühi demonstreerimisseade ja plakatisuurune kasutusjuhend kasutamiseks halvenenud nägemisvõimega patsientidele/hooldajatele.


Koostisosade juhend

Enne kasutamist

Pärast kasutamist

Punane stardinupp


Kõlblikkusaeg (EXP) Kolb (võib aknas

nähtav olla; asukoht võib olla erinev)


Aken


Ravim Kollane turvakaitse

(nõel on sees)


Hall nõelakate on peal


Kõlblikkusaeg (EXP)


Kollane aken (süstimine on lõpetatud)


Kollane turvakaitse (nõel on sees)


Hall nõelakate on eemaldatud


Oluline: nõel on kollase turvakaitse sees.

image

Oluline


Lugege seda olulist teavet enne, kui kasutate Aranesp SureClick pen-süstlit:

Aranesp SureClick pen-süstli säilitamine

Rääkige oma arstile, kui teil on allergia lateksi suhtes. Küsimuste korral võtke ühendust oma tervishoiuteenuse osutajaga.

image

image

image


Samm 1: Valmistuge

A

Võtke üks pen-süstel pakendist välja.

Tõstke pen-süstel ettevaatlikult pakendist otse üles välja.

Pange välispakend koos kasutamata pen-süstlitega tagasi külmkappi. Hoidke pen-süstlit enne süstimist vähemalt 30 minutit toatemperatuuril.

image Ärge pange pen-süstlit pärast toatemperatuurini soojenemist külmkappi tagasi.

image Ärge püüdke pen-süstlit soojendada, nt kasutades kuuma 30 minutit

vett või mikrolaineahju.

Ärge jätke pen-süstlit otsese päikesevalguse kätte.

Ärge raputage pen-süstlit.

Ärge veel eemaldage pen-süstlilt halli nõelakatet.

B

Kontrollige pen-süstlit.

image

Hall nõelakate on peal Ravim Aken Kolb

(nõel on sees) (asukoht võib olla erinev)

Veenduge, et aknast paistev ravim on selge ja värvitu vedelik.

 • Kontrollige, et see on õige annus, mida arst teile määras.

 • Olenevalt lahuse kontsentratsioonist võite kolbi kontrollaknas näha erinevas kohas.

Ärge kasutage pen-süstlit, kui ravim on hägune või värvunud või sisaldab helbeid või osakesi.

Ärge kasutage pen-süstlit, kui selle mis tahes osa on mõranenud või katki.

Ärge kasutage pen-süstlit, kui hall nõelakate puudub või ei ole kindlalt kinnitatud.

Ärge kasutage pen-süstlit, kui etiketile trükitud kõlblikkusaeg (EXP) on möödunud. Kasutage kõigil neil juhtudel uut pen-süstlit ja võtke ühendust oma tervishoiuteenuse osutajaga.

C

Pange valmis kõik süstimiseks vajalikud asjad.

Peske hoolikalt käsi seebi ja veega.

Asetage puhtale hästivalgustatud tööpinnale:

 • uus pen-süstel,

 • alkoholilapid,

 • vatipadjake või marlilapp,

 • plaaster,

 • mahuti teravate asjade äraviskamiseks.


image

image


D

Valmistage ette ja puhastage süstekoht.


Õlavars Kõhupiirkond


Reis

Te võite süstida:

 • reide;

 • kõhupiirkonda, välja arvatud 5-sentimeetrine ala ümber naba;

 • õlavarre piirkonda (ainult siis, kui teid süstib keegi teine).

 • Igaks süstimiseks valige erinev süstekoht. Kui te tahate süstida samasse piirkonda, siis veenduge, et te ei süsti samasse punkti, kuhu süstisite eelmisel korral.

 • Vältige süstimist kõrgemasse, paksenenud, punetavasse, ketendavasse või kahjustunud nahapiirkonda ning armide või venitusarmide piirkonda.


Puhastage süstekoht alkoholilapiga. Laske nahal kuivada.

image Ärge puudutage seda piirkonda enne süstimist uuesti.

image Ärge süstige piirkonda, kus nahk on hell, verevalumitega, punetav või tihkestunud.


Oluline: järgige teile sobivate süstekohtade valimisel ja igal süstimisel süstekoha muutmisel oma tervishoiuteenuse osutaja juhiseid.

image

image

image


Samm 2: Seadke end valmis

E

Tõmmake hall nõelakate otse ära alles siis, kui olete valmis süstima. Ärge jätke halli nõelakatet pealt ära kauemaks kui viis minutit. See võib ravimi ära kuivatada.

image

Tavapärane on näha nõela otsas või kollasel turvakaitsel vedelikutilka.

Ärge keerake ega painutage halli nõelakatet.

Ärge asetage halli nõelakatet pen-süstlile tagasi.

Ärge eemaldage pen-süstlilt halli nõelakatet enne, kui olete valmis süstima.


Kui teil ei ole võimalik süstida, võtke koheselt ühendust oma tervishoiuteenuse osutajaga.

F

Kindla pinna loomiseks venitage või pigistage oma süstekohta.

Venitamise meetod


image


Venitage nahk kindlalt liigutades pöialt ja sõrmi vastassuunas, et tekiks ligikaudu 5 sentimeetri

laiune nahapind.

VÕI

Pigistamise meetod

image

Pigistage nahk kindlalt pöidla ja sõrmede vahele, et tekiks ligikaudu 5 sentimeetri laiune nahapind.


Oluline: süstimise ajal on oluline hoida nahk endiselt venitatuna või pigistatuna.

image

image


Samm 3: Süstige

G

Jätkake naha venitamist või pigistamist. Eemaldage hall nõelakate ja asetage pen-süstel 90 kraadise täisnurga all nahale.

image

Oluline: ärge veel puutuge punast stardinuppu.

H

Suruge pen-süstel kindlalt allapoole nahapinna vastu, kuni see enam ei liigu. Vastu pingul nahaga süstekohta surudes liigub turvakaitse tagasi.


image


Kollane turvakaitse on tagasi lükatud.

Oluline: peate suruma pen-süstlit allapoole, kuid ärge vajutage punast stardinuppu, kuni te ei ole süstimiseks valmis.

I

Kui te olete süstimiseks valmis, vajutage punast stardinuppu.


“klõps”

image

image


J

Jätkake pen-süstli naha vastu surumist. Teie süstimiseks kulub ligikaudu 15 sekundit.

15 sekundit

“klõps” image


image


Aken muutub kollaseks, kui süst on tehtud.


Märkus: pärast pen-süstli nahapinnalt eemaldamist kaetakse nõel automaatselt.


Oluline: kui te eemaldate pen-süstli enne, kui aken on muutunud kollaseks või näib, nagu ravimi süstimine on alles toimumas, tähendab see, et te ei manustanud täielikku annust. Võtke kohe ühendust oma tervishoiutöötajaga.

K

Kontrollige süstekohta.

 • Kui seal on verd, suruge süstekohta vatipadjakese või marlilapiga. Ärge hõõruge süstekohta.

Vajadusel katke plaastriga.

image


Samm 4: Lõpetage

L

Hävitage kasutatud pen-süstel ja hall nõelakate.


image


Pange kasutatud pen-süstel teravate jäätmete mahutisse otsekohe pärast kasutamist.

Ärge kasutage pen-süstlit korduvalt.

Ärge taaskasutage pen-süstlit või teravate asjade mahutit ega visake olmejäätmete hulka. Rääkige oma tervishoiuteenuse osutajaga ravimite õigest hävitamisest. Hävitamiseks võivad kehtida kohalikud juhendid.


Oluline: hoidke teravate jäätmete mahuti alati laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.