Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Oprymea

HINNAD

OPRYMEA prolong tablett 0,52mg N30

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 10,86 €
Hüvitatud: 0,00 €

OPRYMEA tablett 0,7mg N30

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 14,64 €
Hüvitatud: 0,00 €

OPRYMEA prolong tablett 1,05mg N30

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 21,92 €
Hüvitatud: 0,00 €

OPRYMEA prolong tablett 2,1mg N30

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 43,86 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Oprymea 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Oprymea 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Oprymea 1,05 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Oprymea 1,57 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Oprymea 2,1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Oprymea 2,62 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Oprymea 3,15 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid pramipeksool


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Oprymea ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Oprymea võtmist

 3. Kuidas Oprymea’t võtta

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Oprymea’t säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Oprymea ja milleks seda kasutatakse


  Oprymea sisaldab toimeainet pramipeksool ja kuulub ravimirühma, mida nimetatakse dopamiini agonistideks ja mis stimuleerivad peaajus paiknevaid dopamiiniretseptoreid. Dopamiiniretseptorite stimulatsioon kutsub esile peaajus närviimpulsside tekke, mis aitavad kontrollida keha liigutusi.


  Oprymea’t kasutatakse idiopaatilise Parkinsoni tõve sümptomite raviks täiskasvanutel, kas üksikult või koos levodopa (üks teine Parkinsoni tõve ravim).


 2. Mida on vaja teada enne Oprymea võtmist Oprymea’t ei tohi võtta

  - kui olete pramipeksooli või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes

  allergiline.


  Hoiatused ja ettevaatusabinõud

  Enne Oprymea võtmist pidage nõu oma arstiga. Rääkige arstile, kui teil esineb (on esinenud) või on tekkimas mõni haigus või sümptom, eriti mõni järgnevaist:

  • neeruhaigus

  • hallutsinatsioonid (näete, kuulete või tunnete asju, mida pole olemas). Sagedamini esineb nägemishallutsinatsioone

  • düskineesia (jäsemete ebanormaalsed ja kontrollimatud liigutused). Kui teil on kaugelearenenud Parkinsoni tõbi ning te võtate samaaegselt ka levodopat, siis võib teil tekkida düskineesia. See võib suurema tõenäosusega tekkida siis, kui teil alles alustate ravi Oprymea`ga

  • düstoonia (võimetus hoida keha ja kaela sirgena (aksiaalne düstoonia)). Eelkõige võite kogeda pea ja kaela ettepoole kõverdumist (antecollis), alaselja ettepoole kõverdumist (camptocormia) või selja kõverdumist ühele poolele (pleurothotonus). Selliste sümptomite ilmnemisel võib arst pidada vajalikuks vahetada ravimit.

  • unisus ning äkilised uinumise episoodid

  • psühhoos (sarnane skisofreenia sümptomitele)

  • nägemise kahjustus. Te peate laskma Oprymea-ravi ajal silmi regulaarselt kontrollida

  • tõsine südame või veresoonkonna haigus. Te peate laskma regulaarselt kontrollida vererõhku, eriti ravi alguses. Sellega saab vältida posturaalset hüpotensiooni (püstitõusmisel tekkivat

  vererõhu langust).


  Rääkige oma arstile, kui teie või te pere/hooldaja märkab, et teil tekivad tungid või ihad selliseks käitumiseks, mis on teie puhul ebaharilikud, ning te ei suuda vastu seista impulsile, ajele või ahvatlusele sooritada teatud tegusid, mis võivad kahjustada teid või teisi. Neid nimetatakse impulsi kontrolli häireteks ja nende hulka võivad kuuluda sellised käitumised nagu hasartmängusõltuvus, liigsöömine või liigne rahakulutamine, ebanormaalselt tugev suguiha või kogu tähelapanu haaravad seksuaalsed mõtted või tunded. Arst võib vajalikuks pidada teie annuse korrigeerimist või ärajätmist.


  Rääkige sellest oma arstile, kui te märkate ise või märkab teie pere/hooldaja, et teil on tekkimas maania (ärevusseisund, ülev meeleolu või ülierutuvus) või deliirium (alanenud teadvus, segasus, reaalsustaju kadu). Arstvõibvajalikukspidadateieannustkorrigeeridavõiravilõpetada.


  Teatage oma arstile, kui teil esineb pärast Oprymea-ravi lõpetamist või annuse vähendamist sümptomeid nagu depressioon, apaatia, ärevus, väsimus, higistamine või valu. Kui probleemid püsivad üle mõne nädala, võib arst pidada vajalikuks teie ravi kohandada.


  Oprymea toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on spetsiaalselt väljatöötatud tabletid, mille toimeaine vabaneb aegamööda pärast tableti allaneelamist. Tablett võib osaliselt seedimata kujul väljaheitesse sattuda ning välimuselt meenutada tervet tabletti. Juhul kui teie väljaheites esineb tabletitükke, teavitage sellest oma arsti.


  Lapsed ja noorukid

  Oprymeat ei soovitata kasutada lastel ja alla 18. aastastel noorukitel.


  Muud ravimid ja Oprymea

  Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada

  mis tahes muid ravimeid. Siia kuuluvad ravimid, ravimtaimed või toidulisandid, mida olete ostnud ilma retseptita.

  Te peate vältima Oprymea võtmist koos psühhoosivastaste ravimitega. Olge ettevaatlik, kui kasutate järgmiseid ravimeid:

  • tsimetidiin (kasutatakse mao ülihappesuse ja maohaavandite raviks)

  • amantadiin (mida võib kasutatada Parkinsoni tõve raviks)

  • meksiletiin (ravitakse ebaregulaarset südametööd – häiret, mida nimetatakse ventrikulaarseks arütmiaks)

  • zidovudiin (mida võidakse kasutada omandatud immuunpuudulikkuse sündroomi (AIDS), inimese immuunsüsteemi haiguse raviks)

  • tsisplatiin (erinevate vähktõve tüüpide raviks)

  • kiniin (mida võidakse kasutada valusate öiste jalakrampide vältimiseks ja üht tüüpi malaaria, mida nimetatakse falciparum malaria (halvaloomuline malaaria) raviks)

  • prokaiinamiid (kasutatakse südame rütmihäirete raviks)

  Kui te kasutate levodopat, siis on soovitatav levodopa annust vähendada Oprymea’ga ravi alustamisel. Olge ettevaatlik, kui te kasutate teisi ravimeid, millel on rahustav toime (sedatiivne efekt) või kui

  tarvitate alkoholi. Sellisel juhul võib Oprymea mõjutada autojuhtimist ja masinate käsitsemist.


  Oprymea koos toidu, joogi ja alkoholiga

  Olge ettevaatlik alkoholi tarvitamisega ravi ajal.Oprymea’t võib manustada söögiaegadest sõltumatult.

  Rasedus ja imetamine

  Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Arst arutab sel juhul teiega, kas te peate jätkama Oprymea

  kasutamist.


  Pole teada, kas Oprymea võib kahjustada loodet. Seetõttu ärge võtke Oprymea’t, kui olete rase, välja arvatud juhul, kui olete konsulteerinud arstiga.


  Oprymea’t ei tohi kasutada imetamise ajal. Oprymea võib vähendada rinnapiima teket. Samuti võib Oprymea erituda rinnapiima ning imikusse. Kui Oprymea kasutamine on vältimatult vajalik, siis tuleb rinnapiimaga toitmine lõpetada.


  Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Autojuhtimine ja masinatega töötamine

  Ravi ajal Oprymea’ga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme, sest Oprymea võib põhjustada hallutsinatsioone (näete, kuulete või tunnete asju, mida pole olemas).


  Oprymea’t seostatakse unisuse ja äkiliste uinumiste episoodidega, eriti Parkinsoni tõbe põdevatel patsientidel. Kui teil esineb selliseid kõrvaltoimeid, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid. Rääkige sellest arstile, kui olete endal selliseid toimeid täheldanud.


 3. Kuidas Oprymea’t võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst määrab teile õige annuse.


  Võtke Oprymea toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette ainult üks kord ööpäevas ja iga päev peaaegu samal ajal.


  image

  Oprymea’t võib võtta toiduaegadest sõltumatult. Neelake tablett tervelt koos veega alla.


  Ärge närige, jagage osadeks ega purustage toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette. Kui te seda teete, on oht, et te võite üleannustada, kuna ravim võib eralduda teie organismi liiga kiiresti.


  Ravi esimese nädala jooksul on tavaline annus 0,26 mg pramipeksooli ööpäevas. Seejärel suurendatakse annust iga 5...7 päeva järel, vastavalt teie arsti juhistele, kuni teie sümptomid alluvad ravile (säilitusannus).


  Oprymea toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide tõusva annustamise skeem

  Nädal

  Ööpäevane annus (mg)

  Tablettide arv

  1

  0,26

  Üks Oprymea 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastav

  tablett.

  2

  0,52

  Üks Oprymea 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett VÕI kaks Oprymea 0,26 mg toimeainet

  prolongeeritult vabastavat tabletti.

  3

  1,05

  Üks Oprymea 1,05 mg toimeainet prolongeeritult vabastav

  tablett VÕI kaks Oprymea 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti VÕI neli Oprymea 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

  Tavaline säilitusannus on 1,05 mg ööpäevas. Siiski võib osutuda vajalikuks annuse suurendamine ka edaspidi. Vajadusel võib arst suurendada annust maksimaalselt kuni 3,15 mg pramipeksoolini ööpäevas. Võimalik on ka madalam säilitusannus – kolm Oprymea 0,26 mg prolongeeritult vabastavat tabletti ööpäevas.


  Neeruhaigusega patsiendid

  Kui te põete neeruhaigust, võib arst teil soovitada tavalise algannusena võtta esimesel nädalal 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastava tableti ülepäeviti. Pärast seda võib arst suurendada teil annustamise sagedust kuni ühe 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastava tabletini iga päev. Kui peaks vajalikuks osutuma edasine annuse suurendamine, võib arst teie annust kohandada järk-järgult 0,26 mg pramipeksooliga.


  Kui teil esineb raske neeruhaigus, võib arst pidada vajalikuks teid viia üle teistsugusele pramipeksooli sisaldavale ravimile. Kui teie neeruhaigus halveneb ravi ajal, peate otsekohe võtma ühendust arstiga.


  Üleminek Oprymea (toimeainet kiiresti vabastavatelt) tablettidelt

  Arst määrab teile Oprymea toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide annuse Oprymea

  (toimeainet kiiresti vabanevate) tablettide annuse põhjal, mida te varem võtsite.


  Võtke oma Oprymea (toimeainet kiiresti vabastavaid) tablette üleviimisele eelneval päeval tavapäraselt. Seejärel võtke Oprymea toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid järgmisel hommikul ning ärge enam võtke Oprymea (toimeainet kiiresti vabastavaid) tablette.


  Kui te võtate Oprymea’t rohkem kui ette nähtud

  Kui te kogemata võtsite liiga palju tablette

  • pöörduge otsekohe oma arsti poole või minge lähimasse haiglasse.

  • üleannustamise sümptomid on oksendamine, rahutus või teised kõrvaltoimed, mida on

  kirjeldatud peatükis 4 (Võimalikud kõrvaltoimed).


  Kui te unustate Oprymea’t võtta

  Kui te unustate Oprymea annuse võtmata ja see meenub teile 12 tunni jooksul pärast ettenähtud

  võtmise aega, võtke oma tablett otsekohe ja siis võtke järgmine tablett juba tavapärasel planeeritud ajal.

  Kui on möödunud rohkem kui 12 tundi, võtke järgmine annus tavapärasel planeeritud ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.


  Kui te lõpetate Oprymea võtmise

  Ärge lõpetage Oprymea võtmist, kui te pole rääkinud sellest oma arstiga. Kui te peate tablettide

  võtmise lõpetama, siis tuleb annust vähendada järk-järgult. See aitab vältida sümptomite halvenemist.


  Kui te põete Parkinsoni tõbe, siis ei tohi ravi Oprymea’ga lõpetada järsku. Järsk ravimi võtmise lõpetamine võib tekitada seisundi, mida nimetatakse pahaloomuliseks neuroleptiliseks sündroomiks. See seisund võib kujutada suurt riski tervisele. Selle sümptomid on:

  • akineesia (liikumatus)

  • lihasjäikus

  • palavik

  • kõikuv vererõhk

  • tahhükardia (südame löögisageduse tõus)

  • segasusseisund

  • teadvuse ähmastumine (nt kooma)


  Kui te lõpetate Oprymea võtmise või vähendate selle annust, võib teil tekkida haigusseisund, mida nimetatakse dopamiini agonisti ärajätusündroomiks. Selle sümptomid on muu hulgas depressioon, apaatia, ärevus, väsimus, higistamine või valu. Nende sümptomite tekkimisel võtke ühendust oma arstiga.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimeid hinnatakse esinemissageduse alusel:


  Väga sage

  võib esineda rohkem kui 1-l kasutajal 10-st

  Sage

  võib esineda kuni 1-l kasutajal 10-st

  Aeg-ajalt

  võib esineda kuni 1-l kasutajal 100-st

  Harv

  võib esineda kuni 1-l kasutajal 1000-st

  Väga harv

  võib esineda kuni 1-l kasutajal 10 000-st

  Teadmata

  esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel


  Teil võivad esineda järgmised kõrvaltoimed:


  Väga sage

  • Düskineesia (st ebanormaalsed ja kontrollimatud jäsemete liigutused)

  • Unisus

  • Pearinglus

  • Iiveldus („süda on paha”)


  Sage

  • Ebatavalise käitumise tung

  • Hallutsinatsioonid (nähakse, kuuldakse või tuntakse asju, mida pole olemas)

  • Segasusseisund

  • Väsimus

  • Unetus (insomnia)

  • Liigne vedelik kudedes, tavaliselt säärtes (perifeerne turse)

  • Peavalu

  • Hüpotensioon (madal vererõhk)

  • Ebatavalised unenäod

  • Kõhukinnisus

  • Nägemiskahjustus

  • Oksendamine

  • Kehakaalu langus


   Aeg-ajalt

  • Paranoia (liigne hirm oma heaolu pärast)

  • Väärkujutlus

  • Liigne päevane unisus ja äkiline uinumine

  • Amneesia (mälu häire)

  • Hüperkineesia (liigsed liigutused ning paigaloleku võimetus)

  • Kaalutõus

  • Allergilised reaktsioonid (nt lööve, sügelus, ülitundlikkus)

  • Minestamine

  • Südamepuudulikkus (südame häired, mis võivad põhjustada õhupuudust või pahkluu piirkondade turset)*

  • Antidiureetilise hormooni liigne sekretsioon*

  • Rahutus

  • Hingeldus (raskendatud hingamine)

  • Luksumine

  • Kopsupõletik

  • Vastupanuvõimetus impulsile, ajele või ahvatlusele sooritada tegevust, mis võib kahjustada teid ennast või teisi, mille hulka võivad kuuluda:

  - Tugev liigse hasartmängimise impulss, vaatamata tõsistele isiklikele või perekondlikele

  tagajärgedele.

  • Seksuaalse huvi ja käitumise muutus või suurenemine, mis tekitab muret teile või teistele – nt suurenenud suguiha.

  • Kontrollimatu, liigne ostlemine või rahakulutamine.

  • Liigsöömine (suurte toidukoguste söömine lühikesel ajavahemikul) või sundsöömine (normaalsest rohkem söömine ja näljatunde rahuldamiseks vajalikust toidu kogusest rohkem söömine)*.

  • Deliirium (alanenud teadvus, segasus, reaalsustaju kadu)


   Harv:

  • Maania (ärevusseisund, ülev meeleolu või ülierutuvus)


   Teadmata:

  • Pärast Oprymea-ravi lõpetamist või annuse vähendamist: võib esineda depressioon, apaatia,

   ärevus, väsimus, higistamine või valu (seda nimetatakse dopamiini agonisti ärajätusündroomiks).


   Kui te täheldate endal mõnda neist käitumistest, siis rääkige sellest oma arstile. Tema arutleb teiega nende sümptomite ohjamise või vähendamise viise.


   Tärniga (*) märgistatud kõrvaltoimete täpset esinemissagedust ei ole võimalik hinnata, kuna neid kõrvaltoimeid ei esinenud kliinilistes uuringutes, mis hõlmasid 2762 pramipeksoolravi saanud patsienti. Esinemissageduse kategooria ei ole tõenäoliselt kõrgem kui „aeg-ajalt”.


   Kõrvaltoimetest teatamine

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

   image

   ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Oprymea’t säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

  See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Oprymea sisaldab


Kuidas Oprymea välja näeb ja pakendi sisu

Oprymea 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valged või peaaegu valged

ümarad (läbimõõduga 10 mm) kergelt kaksikkumerad kaldservade ja võimalike laikudega tabletid, mille ühele küljele on graveeritud P1.

Oprymea 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valged või peaaegu valged ümarad (läbimõõduga 10 mm) kergelt kaksikkumerad kaldservade ja võimalike laikudega tabletid, mille ühele küljele on graveeritud P2.

Oprymea 1,05 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valged või peaaegu valged ümarad (läbimõõduga 10 mm) kergelt kaksikkumerad kaldservade ja võimalike laikudega tabletid, mille ühele küljele on graveeritud P3.

Oprymea 1,57 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valged või peaaegu valged ümarad (läbimõõduga 10 mm) kergelt kaksikkumerad kaldservade ja võimalike laikudega tabletid, mille ühele küljele on graveeritud P12.

Oprymea 2,1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valged või peaaegu valged ümarad

(läbimõõduga 10 mm) kergelt kaksikkumerad kaldservade ja võimalike laikudega tabletid, mille ühele küljele on graveeritud P4.

Oprymea 2,62 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valged või peaaegu valged

ümarad (läbimõõduga 10 mm) kergelt kaksikkumerad kaldservade ja võimalike laikudega tabletid, mille ühele küljele on graveeritud P13 ja teisele küljele 262.

Oprymea 3,15 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valged või peaaegu valged ümarad (läbimõõduga 10 mm) kergelt kaksikkumerad kaldservade ja võimalike laikudega tabletid, mille ühele küljele on graveeritud P5 ja teisele küljele 315.


Karbis on 10, 30, 90 ja 100 tabletti 10 tabletti sisaldavates blistrites. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia


Tootja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

TADPharmaGmbH,Heinz-Lohmann-Straße5,27472Cuxhaven, Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40


България

КРКА България ЕООД

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)


Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490


Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885


Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)


Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)


Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: + 30 210 6256177 Tel: + 43 (0)1 66 24 300


España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 80

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500


France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650


Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o. Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest Tel: + 4 021 310 66 05


Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd. Tel: + 353 1 413 3710

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto Tel: + 386 (0) 1 47 51 100


Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika KRKA Slovensko, s.r.o. Tel: + 421 (0) 2 571 04 501


Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: + 358 20 754 5330


Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)


Latvija

KRKA Latvija SIA Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom (Northern Ireland)

Consilient Health Limited Tel: + 353 (0)1 2057760


Infoleht on viimati uuendatud


.