Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Repatha

ΤΙΜΈς

REPATHA INJ.SOL 140MG/ML BTx1 pf. SYR (Sure Click)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 199,81 €
Λιανεμποριο: 241,45 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

evolocumab


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Repatha και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το Repatha είναι ένα διάλυμα διαυγές έως ιριδίζον, άχρωμο έως κιτρινωπό και σχεδόν ελεύθερο σωματιδίων.


Κάθε συσκευασία περιέχει μία προγεμισμένη σύριγγα μιας χρήσης.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

image

4817 ZK Breda Ολλανδία


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

image

4817 ZK Breda Ολλανδία


Παρασκευαστής

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road

Dun Laoghaire Co Dublin Ιρλανδία

Παρασκευαστής Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem Βέλγιο


image

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711


Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V. The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland AMGEN GmbH Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 422 06 06


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

C. A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom (Northern Ireland)

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις.

.


image

image

Οδηγίες χρήσης:

image

image

image

Repatha προγεμισμένη σύριγγα μιας χρήσηςΟδηγός για τα εξαρτήματα

Πριν από τη χορήγηση

Μετά τη χορήγηση


Ραβδοειδές

έμβολο


Φάρμακο Κύλινδρος

σύριγγας


Γκρι κάλυμμα

βελόνας στη θέση του


Χρησιμοποιημένο

έμβολο


Χρησιμοποιημένος

κύλινδρος σύριγγας


Χρησιμοποιημένη

βελόνα


Γκρι κάλυμμα βελόνας εκτός θέσηςΗ βελόνα βρίσκεται στο εσωτερικό.

image

Σημαντικό


Πριν χρησιμοποιήσετε μία προγεμισμένη σύριγγα Repatha μιας χρήσης, διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες:


Βήμα 1: Προετοιμαστείτε

Α

Βγάλτε τη συσκευασία της προγεμισμένης σύριγγας Repatha από το ψυγείο και περιμένετε 30 λεπτά.

Περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά μέχρι η προγεμισμένη σύριγγα στη συσκευασία να φθάσει με φυσικό τρόπο σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την ένεση.

Βεβαιωθείτε ότι αναγράφεται το όνομα Repatha στην ετικέτα της συσκευασίας.

 • Μην επιχειρήσετε να θερμάνετε την προγεμισμένη σύριγγα Repatha με οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, όπως ζεστό νερό ή φούρνο μικροκυμάτων.

 • Μην αφήνετε την προγεμισμένη σύριγγα Repatha άμεσα εκτεθειµένη στο ηλιακό φως.

 • Μην ανακινείτε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Repatha.


Β

Συγκεντρώστε όλα τα αντικείμενα που χρειάζεστε για την ένεσή σας.

Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό.

Σε μια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια με καλό φωτισμό, τοποθετήστε:

 • Μία προγεμισμένη σύριγγα Repatha στον δίσκο της.

 • Μαντηλάκια εμποτισμένα με οινόπνευμα.

 • Κομμάτι βαμβάκι ή μία γάζα.

 • Αυτοκόλλητο επίδεσμο.

 • Δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.

 • Μην χρησιμοποιείτε την προγεμισμένη σύριγγα Repatha αν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.


image

image


Γ

Επιλέξτε το σημείο της ένεσης.


Βραχίονας Κοιλιακή χώρα


Μηρός


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

 • Τον μηρό.

 • Την κοιλιακή χώρα, εκτός από την περιοχή (5 cm) γύρω από τον ομφαλό.

 • Την εξωτερική πλευρά των βραχιόνων (μόνο στην περίπτωση που σας κάνει την ένεση κάποιος άλλος).

 • Μην επιλέξετε μία περιοχή όπου το δέρμα είναι ευαίσθητο, μελανιασμένο, κόκκινο ή σκληρό.
Αποφύγετε να κάνετε την ένεση σε περιοχές με ουλές ή ραγάδες.


Επιλέξτε διαφορετικό σημείο κάθε φορά που κάνετε μόνοι σας μια ένεση. Εάν πρέπει να κάνετε την ένεση στην ίδια περιοχή, βεβαιωθείτε ότι δεν θα την κάνετε στο ίδιο σημείο με την τελευταία φορά.


Δ

Καθαρίστε το σημείο της ένεσης.

image

Καθαρίστε την περιοχή της ένεσης χρησιμοποιώντας ένα μαντηλάκι με οινόπνευμα. Αφήστε το δέρμα σας να στεγνώσει πριν από την ένεση.

 • Μην αγγίζετε την καθαρή περιοχή του δέρματος πριν από την ένεση.

image

image

image


E

Αφαιρέστε την προγεμισμένη σύριγγα από τον δίσκο.

Αναποδογυρίστε τον δίσκο Πιέστε μαλακά

image

Για την αφαίρεση:

 • Αφαιρέστε το κάλυμμα του δίσκου.

 • Τοποθετήστε τον δίσκο πάνω στο χέρι σας.

 • Αναποδογυρίστε τον δίσκο και πιέστε μαλακά στη μέση του πίσω μέρους για να απελευθερωθεί η σύριγγα στην παλάμη σας.

 • Εάν η προγεμισμένη σύριγγα δεν απελευθερωθεί από τον δίσκο, πιέστε μαλακά το πίσω μέρος του.

 • Μην πιάνετε ή τραβάτε την προγεμισμένη σύριγγα από το έμβολο ή το γκρι κάλυμμα της βελόνας, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στη σύριγγα.

 • Μην αφαιρείτε το γκρι κάλυμμα της βελόνας από την προγεμισμένη σύριγγα παρά μόνο εφόσον είστε έτοιμοι για την ένεση.


image Θα πρέπει πάντοτε να κρατάτε την προγεμισμένη σύριγγα από τον κύλινδρο.


Στ

Ελέγξτε το φάρμακο και τη σύριγγα.

Γκρι Ετικέτα σύριγγας κάλυμμα

με ημερομηνία βελόνας στη

Ραβδοειδές έμβολο Κύλινδρος σύριγγας λήξης θέση του

image

Φάρμακο

Θα πρέπει πάντοτε να κρατάτε την προγεμισμένη σύριγγα από τον κύλινδρο. Ελέγξτε εάν:

 • Το όνομα Repatha αναγράφεται στην ετικέτα της προγεμισμένης σύριγγας.

 • Το φάρμακο στην προγεμισμένη σύριγγα είναι διαυγές και άχρωμο έως υποκίτρινο.

 • Μην χρησιμοποιήσετε την προγεμισμένη σύριγγα εάν οποιοδήποτε μέρος της φαίνεται ραγισμένο ή σπασμένο.

 • Μην χρησιμοποιήσετε την προγεμισμένη σύριγγα εάν λείπει το γκρι κάλυμμα της βελόνας ή δεν είναι ασφαλώς προσαρτημένο.

 • Μην χρησιμοποιήσετε την προγεμισμένη σύριγγα εάν το φάρμακο είναι αποχρωματισμένο ή περιέχει μεγάλους σβώλους, νιφάδες ή χρωματιστά σωματίδια.

 • Μην χρησιμοποιήσετε την προγεμισμένη σύριγγα εάν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην προγεμισμένη σύριγγα.

Βήμα 2: Ετοιμαστείτε

Α

Τραβήξτε προσεκτικά το γκρι κάλυμμα της βελόνας προς τα έξω και μακριά από το σώμα σας. Μην αφαιρείτε το γκρι κάλυμμα της βελόνας για περισσότερα από 5 λεπτά. Αυτό μπορεί να αποξηράνει το φάρμακο.

1. image

Είναι φυσιολογικό να δείτε μια σταγόνα φαρμάκου στο άκρο της βελόνας.

2. image


Πετάξτε αμέσως το κάλυμμα στο δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.

 • Μην περιστρέφετε ή λυγίζετε το γκρι κάλυμμα της βελόνας καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στη βελόνα.

 • Μην επανατοποθετείτε το γκρι κάλυμμα της βελόνας στην προγεμισμένη σύριγγα.

image


Β

Αφαιρέστε τη φυσαλίδα / το κενό αέρα

Μπορεί να παρατηρήσετε μία φυσαλίδα / ένα κενό αέρα στην προγεμισμένη σύριγγα Repatha.

Εάν παρατηρήσετε φυσαλίδα / κενό αέρα:

 • Κρατήστε την προγεμισμένη σύριγγα με τη βελόνα προς τα πάνω.

 • Χτυπήστε ελαφρά τον κύλινδρο της σύριγγας µε το δάχτυλό σας έως ότου η φυσαλίδα / το κενό αέρα ανεβεί στο πάνω μέρος της σύριγγας.

 • Πιέστε το έμβολο αργά και απαλά έτσι ώστε να βγει ο αέρας από την προγεμισμένη σύριγγα.

 • Μην χτυπάτε τη βελόνα της σύριγγας.Προσέξτε να μη χυθεί φάρμακο.

imageΓ

ΑΝΑΣΗΚΩΣΤΕ ΜΕ ΤΣΙΜΠΗΜΑ το σημείο της ένεσης για να δημιουργήσετε μια σφιχτή επιφάνεια.

image

Ανασηκώστε το δέρμα σταθερά μεταξύ του αντίχειρα και των δακτύλων σας δημιουργώντας μια περιοχή πλάτους 5 εκατοστών.

image Είναι σημαντικό να κρατήσετε το δέρμα ανασηκωμένο κατά τη διάρκεια της ένεσης.

image

image


Βήμα 3: Χορηγήστε

Α

Κρατήστε το δέρμα ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟ. Εισάγετε τη βελόνα στο δέρμα υπό γωνία 45 έως 90 μοιρών.

image

 • Μην ακουμπάτε το έμβολο με το δάκτυλό σας κατά την εισαγωγή της βελόνας.


Β

ΠΙΕΣΤΕ το έμβολο μέχρι το τέρμα ασκώντας αργή και σταθερή πίεση έως ότου αδειάσει η σύριγγα.Γ

Όταν τελειώσετε, ΑΦΗΣΤΕ τον αντίχειρά σας και απομακρύνετε απαλά τη σύριγγα από το δέρμα.


 • Μην επανατοποθετείτε το γκρι κάλυμμα της βελόνας σε χρησιμοποιημένη σύριγγα.

image


Βήμα 4: Μόλις τελειώσετε

Α

Πετάξτε αμέσως τη χρησιμοποιημένη σύριγγα σε δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.

image

Ζητήστε από τον γιατρό σας οδηγίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης. Μπορεί να υπάρχουν τοπικές οδηγίες για την απόρριψη.

 • Μην ξαναχρησιμοποιείτε τη χρησιμοποιημένη σύριγγα.

 • Μην χρησιμοποιείτε ποσότητες φαρμάκου που ενδεχομένως έχουν απομείνει στη χρησιμοποιημένη σύριγγα.

 • Μην ανακυκλώνετε τη σύριγγα ή το δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων και μην τα πετάτε στα οικιακά σκουπίδια.
Φυλάσσετε τη χρησιμοποιημένη σύριγγα και το δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων σε θέση που δεν τα φθάνουν και δεν τα βλέπουν τα παιδιά.


Β

Ελέγξτε το σημείο χορήγησης.

Εάν παρατηρήσετε κηλίδα αίματος, πιέστε ένα κομμάτι βαμβάκι ή μία γάζα πάνω στο σημείο της ένεσης. Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε αυτοκόλλητο επίδεσμο.

 • Μην τρίβετε το σημείο της ένεσης.