Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Repatha
evolocumab

ΤΙΜΈς

REPATHA INJ.SOL 140MG/ML BTx1 pf. SYR (Sure Click)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 201,81 €
Λιανεμποριο: 243,86 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Repatha 420 mg ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο

evolocumab


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Repatha και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το Repatha είναι ένα διάλυμα διαυγές έως ιριδίζον, άχρωμο έως κιτρινωπό και σχεδόν ελεύθερο σωματιδίων.


Κάθε συσκευασία περιέχει ένα φυσίγγιο μίας χρήσης σε κοινή συσκευασία με αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόσεων.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

image

4817 ZK Breda Ολλανδία


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

image

4817 ZK Breda Ολλανδία


Παρασκευαστής

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road

Dun Laoghaire Co Dublin Ιρλανδία

Παρασκευαστής Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem Βέλγιο


image

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711


Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V. The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland AMGEN GmbH Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 422 06 06


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom (Northern Ireland)

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις.

.

image

Οδηγίες χρήσης:

image

image

image

Repatha αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόσεων και φυσίγγιο μίας χρήσης


Οδηγός για τα εξαρτήματα

Φυσίγγιο

Πάνω μέρος φυσιγγίου

Λευκό έμβολο (Μην το περιστρέφετε)


Κάτω μέρος φυσιγγίου


Φάρμακο Ετικέτα

φυσιγγίου

Αυτοματοποιημένη μικρό-δόση

Πρόσθια όψη Κουμπί έναρξης (Μη το

Αυτοκόλλητο Ένδειξη πιέσετε έως ότου είστε επίθεμα λυχνίας έτοιμοι για την ένεση)


Πόρτα φυσιγγίου

(Μην την κλείνετε χωρίς Παράθυρο

το φυσίγγιο) φαρμάκου

Αποσπώμενη ετικέτα

Πίσω όψη Κάλυμμα βελόνας Αυτοκόλλητο επίθεμα


Η βελόνα βρίσκεται στο

Λωρίδα μπαταρίας εσωτερικό

(κάτω από το κάλυμμα)

Αριστερή αποσπώμενη ετικέτα Δεξιά

αποσπώμενη

ετικέτα

Σημαντικό: Η βελόνα βρίσκεται στο εσωτερικό.

image

Σημαντικό


Πριν χρησιμοποιήσετε την αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόσεων και το φυσίγγιο με το Repatha, διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες:


Αποθήκευση της αυτοματοποιημένης συσκευής χορήγησης μικρό-δόσεων και του φυσιγγίου σαςΣε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε μια νέα αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση και φυσίγγιο. Ένας επαγγελματίας υγείας εξοικειωμένος με το Repatha θα μπορέσει να απαντήσει στα ερωτήματά σας.

image


Βήμα 1: Προετοιμαστείτε

A

Βγάλτε την συσκευασία της αυτοματοποιημένης συσκευής χορήγησης μικρό-δόση και του φυσιγγίου από το ψυγείο. Περιμένετε 45 λεπτά.

Σημαντικό: Περιμένετε για τουλάχιστον 45 λεπτά για να φτάσουν η αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση και το φυσίγγιο με φυσικό τρόπο σε θερμοκρασία δωματίου στη συσκευασία τους, πριν από την ένεση.

 • Μην προσπαθήσετε να θερμάνετε το φυσίγγιο χρησιμοποιώντας πηγή θερμότητας, όπως καυτό νερό ή φούρνο μικροκυμάτων.

 • Μην ανακινείτε την αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση και το φυσίγγιο .

 • Μην τη χρησιμοποιήσετε εάν οποιοδήποτε μέρος του φυσιγγίου φαίνεται ραγισμένο ή σπασμένο.

 • Μην τη χρησιμοποιήσετε εάν η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας έχει παρέλθει.

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε νέα αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση και φυσίγγιο .


B

Ανοίξτε το κουτί και ξεφλουδίστε το λευκό χάρτινο κάλυμμα. Βγάλτε το κάλυμμα της αυτοματοποιημένης συσκευή χορήγησης μικρό-δόσης από το διάφανο δίσκο.


Διάφανος δίσκος Αυτοματοποιημένη μικρό-

δόση


Φυσίγγιο Πλαστικό κάλυμμα

Αφήστε την αυτοματοποιημένη μικρό-δόση και το φυσίγγιο στον διάφανο δίσκο έως ότου είστε έτοιμοι να κάνετε την ένεση.

 • Μην αγγίξετε το κουμπί έναρξης παρά μόνο όταν έχετε ήδη τοποθετήσει την αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση πάνω στο δέρμα σας και είστε έτοιμοι για την ένεση.

 • Μην τη χρησιμοποιήσετε εάν το λευκό χάρτινο κάλυμμα λείπει ή είναι φθαρμένο.

image

image


Γ

Συγκεντρώστε όλα τα αντικείμενα που χρειάζεστε για την ένεσή σας και πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό.

Σε μια καθαρή επιφάνεια με καλό φωτισμό, τοποθετήστε:

 • Τον διάφανο δίσκο που περιέχει την αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση και το φυσίγγιο

 • Μαντηλάκια εμποτισμένα με οινόπνευμα

 • Κομμάτι βαμβάκι ή γάζα

 • Αυτοκόλλητο επίδεσμο

 • Δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων

imageΔ

Επιλέξτε το σημείο της τοποθέτησης της αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό- δόσης σας. Χρησιμοποιήστε τον βραχίονα μόνο εάν κάποιος άλλος κάνει την ένεση.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

 • Τον μηρό Βραχίονας

 • Την κοιλιακή χώρα, εκτός από την

 • Την εξωτερική πλευρά των

 • Μην αγγίζετε την καθαρή περιοχή του δέρματος πριν από την ένεση.

 • Μην κάνετε ένεση σε περιοχές όπου το δέρμα είναι ευαίσθητο, μελανιασμένο, κόκκινο ή σκληρό. Αποφύγετε να κάνετε την ένεση σε περιοχές με ρυτίδες, πτυχώσεις του δέρματος, ουλές, ραγάδες, ελιές και μεγάλη τριχοφυΐα.

περιοχή (5 cm) γύρω από τον Κοιλιακή χώρα

ομφαλό

βραχιόνων (μόνο στην περίπτωση Μηρός

που σας κάνει την ένεση κάποιος

άλλος)


Καθαρίστε την περιοχή της ένεσης χρησιμοποιώντας ένα μαντηλάκι με οινόπνευμα. Αφήστε το δέρμα σας να στεγνώσει.

Εάν θέλετε να κάνετε την ένεση στην ίδια περιοχή, βεβαιωθείτε ότι δεν θα την κάνετε στο ίδιο σημείο με την τελευταία φορά.

Σημαντικό: για να προσαρτήσετε την αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόσεων με ασφάλεια, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια δέρματος.

image


Βήμα 2: Ετοιμαστείτε

E

Ανοίξτε την αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση μετακινώντας την πόρτα του φυσιγγίου δεξιά. Έπειτα, αφήστε την πόρτα ανοιχτή.


Μην πιέσετε το κουμπί έναρξης παρά μόνο όταν είστε έτοιμοι για την ένεση.


ΣΤ

Επιθεωρήστε το φυσίγγιο.


Ετικέτα φυσιγγίου Πάνω μέρος φυσιγγίου (μην περιστρέφετε)

Κάτω μέρος

φυσιγγίου Φάρμακο Λευκό έμβολο Ημερομηνία λήξης

image

Βεβαιωθείτε ότι το φάρμακο μέσα στο φυσίγγιο είναι διαυγές και άχρωμο έως κιτρινωπό.

 • Μην τη χρησιμοποιήσετε εάν το φάρμακο είναι νεφελώδες ή δύσχρωμο ή περιέχει νιφάδες ή σωματίδια.

 • Μην τη χρησιμοποιήσετε εάν οποιοδήποτε μέρος του φυσιγγίου φαίνεται ραγισμένο ή σπασμένο.

 • Μην τη χρησιμοποιήσετε εάν λείπουν κομμάτια του φυσιγγίου ή εάν δεν είναι προσαρτημένα με ασφάλεια.

 • Μην το τη χρησιμοποιήσετε εάν η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φυσίγγιο έχει παρέλθει.

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε μια νέα αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση και φυσίγγιο.

image

image


Ζ

Καθαρίστε το κάτω μέρος του φυσιγγίου.

image

Κρατήστε εδώ

Με το ένα χέρι, κρατήστε το θάλαμο του φυσιγγίου και καθαρίστε το κάτω μέρος με ένα μαντηλάκι με οινόπνευμα.

 • Μην αγγίζετε το κάτω μέρος του φυσιγγίου μετά τον καθαρισμό με το μαντηλάκι με οινόπνευμα.

 • Μην αφαιρείτε ή περιστρέφετε το πάνω ή το κάτω μέρος του φυσιγγίου.


Η

Τοποθετήστε το καθαρισμένο φυσίγγιο μέσα στην αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση και πιέστε σταθερά την κορυφή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.


Τοποθετήστε Πιέστε

το φυσίγγιο προς τα

χωρίς κλίση κάτω

σταθερά


Εισάγετε πρώτα το κάτω μέρος του φυσιγγίου.

 • Μην εισάγετε το φυσίγγιο για περισσότερο από 5 λεπτά πριν από την ένεση. Αυτό μπορεί να αποξηράνει το φάρμακο.

 • Μην αγγίξετε το κουμπί έναρξης έως ότου τοποθετήσετε τη φορτισμένη αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση πάνω στο δέρμα σας.


Θ

Μετακινήστε την πόρτα προς τα αριστερά. Έπειτα, πιέστε σταθερά μέχρι να κουμπώσει ηχηρά.

Πιέστε σφιχτά

κλικ image

Βεβαιωθείτε ότι το φυσίγγιο έχει εφαρμόσει σφιχτά στην αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση πριν κλείσετε την πόρτα.

 • Μην κλείσετε την πόρτα εάν το φυσίγγιο λείπει ή δεν έχει εισαχθεί πλήρως.

 • Μην αγγίξετε το κουμπί έναρξης έως ότου τοποθετήσετε τη φορτισμένη αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση πάνω στο δέρμα σας.

Σημαντικό: Έπειτα από τη φόρτωση της αυτοματοποιημένης συσκευής χορήγησης μικρό-δόσης, προχωρήστε στο επόμενο βήμα χωρίς καθυστέρηση.

image

image

image


Βήμα 3: Ένεση

Ι

Αφαιρέστε και τις δύο πράσινες ετικέτες για να φανεί το αυτοκόλλητο. Η αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση είναι ενεργή όταν το μπλε λαμπάκι αναβοσβήνει.

Δεξιά αφαιρούμενη Φως που αναβοσβήνει ετικέτα

image


Προειδοποιητικός ήχος

«Μπιπ-μπιπ-μπιπ»

Αριστερή αφαιρού-

μενη Αυτοκόλλητο επίθεμα

ετικέτα δέρματος


Πρέπει να αφαιρέσετε και τις δύο πράσινες ετικέτες για να ενεργοποιήσετε την αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση. Θα ακούσετε βόμβο και θα δείτε ένα μπλε φως να αναβοσβήνει.

 • Μην αγγίξετε το αυτοκόλλητο επίθεμα.

 • Μην αγγίξετε το κουμπί έως ότου τοποθετήσετε τη φορτισμένη αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση πάνω στο δέρμα σας.

 • Μην αγγίξετε ή επιμολύνετε την περιοχή του καλύμματος της βελόνας.

 • Μην τοποθετήσετε την φορτισμένη αυτοματοποιημένη μικρό-δόση πάνω στο σώμα σας εάν το κόκκινο φως αναβοσβήνει για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.

 • Μην τραβήξετε το κάλυμμα του αυτοκόλλητου επιθέματος της αυτοματοποιημένης συσκευή χορήγησης μικρό-δόσης.

 • Μην διπλώσετε το αυτοκόλλητο επίθεμα.


ΙΑ

Για να εφαρμόσετε με ασφάλεια την αυτοματοποιημένη μικρό-δόση, προετοιμάστε και καθαρίστε τη θέση της ένεσης που είναι λιγότερο πιθανό να έχει τρίχες, ή μπορείτε να ψαλιδίσετε την περιοχή. Χρησιμοποιήστε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια δέρματος.

Τοποθέτηση στην κοιλιακή χώρα Τοποθέτηση στον μηρό

image Ή image


Μέθοδος τεντώματος για την κοιλιακή Μην τεντώνετε τον μηρό χώρα

Σημαντικό: Προσαρμόστε τη θέση του σώματός σας για να αποφύγετε δερματικές πτυχώσεις και εξογκώματα.

image

image

image


ΙΒ

Όταν το μπλε φως αναβοσβήνει, η αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση είναι έτοιμη. Κρατήστε το τέντωμα (μόνο για τη μέθοδο κοιλιακής χώρας). Κρατήστε τη φορτισμένη αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση με το μπλε φως εμφανές και τοποθετήστε την πάνω στο δέρμα σας. Ενδέχεται να ακούσετε προειδοποιητικό ήχο.

Φως που αναβοσβήνει


Ή

Προειδοποιητικός ήχος

«Μπιπ-μπιπ-μπιπ»


Η φορτισμένη αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση θα βρίσκεται επίπεδα πάνω στο δέρμα σας. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρο το αυτοκόλλητο επίθεμα έχει κολλήσει στο δέρμα σας. Πιέστε με το δάχτυλό σας τις άκρες του αυτοκόλλητου για να το ασφαλίσετε.

Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα σας δεν εμποδίζουν την φορτισμένη αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση και ότι μπορείτε να βλέπετε το μπλε φως συνεχώς.

 • Μην προσπαθήσετε να επανατοποθετήσετε την φορτισμένη αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση έπειτα από την αρχική τοποθέτηση πάνω στο δέρμα σας.


ΙΓ

Πιέστε σταθερά και απελευθερώστε το κουμπί έναρξης. Ένα πράσινο φως που αναβοσβήνει και ένα «κλικ» σηματοδοτούν την έναρξη της ένεσης.

Φως που αναβοσβήνει

image


Προειδοποιητικός ήχος «Μπιπ- μπιπ-μπιπ»

image


 • Ενδέχεται να ακούσετε ήχο άντλησης.

 • Μπορεί να αισθανθείτε τσίμπημα βελόνας.

 • Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε ένα πράσινο φως να αναβοσβήνει.

 • Μπορεί να ακούσετε προειδοποιητικούς ήχους που υποδεικνύουν ότι η ένεσή σας έχει αρχίσει.


Σημαντικό: Εάν το φάρμακο διαρρεύσει από τη φορτισμένη αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση, επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

image

image


ΙΔ

Η ένεση διαρκεί περίπου 5 λεπτά. Όταν ολοκληρωθεί, το πράσινο φως παραμένει σταθερά αναμμένο και η συσκευή παράγει προειδοποιητικό ήχο.

Φως που αναβοσβήνει


image 5 λεπτά Σταθερά αναμμένο φως

Είναι εντάξει εάν ακούσετε έναν ήχο άντλησης να αρχίζει και να

σταματά κατά τη διάρκεια της ένεσης. image

 • Μπορούν να πραγματοποιηθούν σωματικές δραστηριότητες μέτριας έντασης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ένεσης, όπως περπάτημα, τέντωμα και σκύψιμο.

 • Το φως κατάστασης αλλάζει σε σταθερά αναμμένο πράσινο. «Μπιπ-μπιπ-μπιπ»

 • Ακούσετε αρκετούς προειδοποιητικούς ήχους. image


Η ένεση έχει ολοκληρωθεί όταν: Προειδοποιητικός ήχος

image

image


Βήμα 4: Ολοκλήρωση

ΙΕ

Όταν έχει ολοκληρωθεί η ένεση, πιάστε το αυτοκόλλητο επίθεμα για να αποκολλήσετε προσεκτικά την αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση από το δέρμα σας. Μετά από την αποκόλληση ελέγξτε το παράθυρο του φαρμάκου. Το πράσινο φως θα πρέπει τώρα να έχει σβήσει.

Χρησιμοποιημένο έμβολο

Σβησμένο φως

image


Προειδοποιητικός ήχος

«Μπιπ-μπιπ-μπιπ»

image

Ελέγξτε βλέποντας ότι το χρησιμοποιημένο έμβολο έχει γεμίσει πλήρως το παράθυρο του φαρμάκου και ότι το αναμμένο πράσινο φως έχει σβήσει, ενημερώνοντάς σας ότι έχει γίνει ένεση όλου του φαρμάκου. Εάν το έμβολο δεν γεμίζει το παράθυρο, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.

 • Η χρησιμοποιημένη αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση θα συνεχίσει να παράγει προειδοποιητικό ήχο όταν αποκολληθεί από το δέρμα σας.

 • Είναι φυσιολογικό να παρατηρήσετε μερικές σταγόνες υγρού στο δέρμα σας μετά την απομάκρυνση της χρησιμοποιημένης αυτοματοποιημένης συσκευή χορήγησης μικρό-δόσης.


ΙΣΤ

Πετάξτε την χρησιμοποιημένη αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση σε δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.

 • Η αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγηση μικρό-δόση περιέχει μπαταρίες, ηλεκτρονικά μέρη και μια βελόνα.

 • Τοποθετήστε την χρησιμοποιημένη αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση σε δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων αμέσως μετά την χρήση. Μην πετάξετε (απορρίψετε) την αυτοματοποιημένη μικρό-δόση στα οικιακά απορρίμματα.

 • Ζητήστε από τον γιατρό σας οδηγίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης. Μπορεί να υπάρχουν τοπικές οδηγίες για την απόρριψη.

 • Μην αφαιρέσετε το χρησιμοποιημένο φυσίγγιο από την αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση.

 • Μην ξαναχρησιμοποιήσετε την αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση.

 • Μην ανακυκλώνετε την αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό- δόση ή το δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων και μην τα πετάτε στα οικιακά απορρίμματα.


Σημαντικό: Φυλάσσετε πάντοτε το δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων σε θέση που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.


ΙΖ

Εξετάστε το σημείο της ένεσης.

Εάν παρατηρήσετε κηλίδα αίματος, πιέστε ένα κομμάτι βαμβάκι ή μία γάζα πάνω στο σημείο της ένεσης. Μην τρίβετε το σημείο της ένεσης. Αν χρειάζεται, τοποθετήστε αυτοκόλλητο επίδεσμο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε αν η λυχνία κατάστασης της φορτισμένης αυτοματοποιημένης συσκευή χορήγησης μικρό-δόσης αναβοσβήνει συνεχώς με κόκκινο χρώμα και ακούτε προειδοποιητικούς ήχους.

Προειδοποιητικό φως που αναβοσβήνει


Προειδοποιητικός ήχος «Μπιπ- μπιπ-μπιπ»


image

Σταματήστε τη χρήση της φορτισμένης αυτοματοποιημένης συσκευή χορήγησης μικρό-δόσης. Εάν η αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση είναι τοποθετημένη στο σώμα σας, αποκολλήστε την προσεκτικά.


image

Πρόσθετες περιβαλλοντικές συνθήκες

Το εύρος σχετικής υγρασίας είναι από 15% έως 85%.

Το υψομετρικό εύρος είναι -300 μέτρα έως 3.500 μέτρα (-984 πόδια έως 11.483 πόδια).

Κατά τη διάρκεια της ένεσης, κρατήστε την αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόση τουλάχιστον 30 cm (12 ίντσες) μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Προειδοποίηση: Μην τροποποιήσετε τη συσκευή.

Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας της αυτοματοποιημένης συσκευής χορήγησης μικρό-δόσης είναι 15°C έως 40°C.

image

image

image

image

image

image

www.devicepatents.com


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ


Μη χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι φθαρμένη


Κρατήστε στεγνό


Αναφερθείτε στις οδηγίες χρήσης


Τύπος BF Εφαρμοσμένου Εξαρτήματος


Για μια μόνο χρήση


Αποστειρωμένο με τη χρήση οξειδίου του αιθυλενίου


image

0344


image

image

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA, Η.Π.Α. Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK, Breda, Ολλανδία