Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Repatha

ΤΙΜΈς

REPATHA INJ.SOL 140MG/ML BTx1 pf. SYR (Sure Click)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 199,81 €
Λιανεμποριο: 241,45 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

evolocumab


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Repatha και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το Repatha είναι ένα διάλυμα διαυγές έως ιριδίζον, άχρωμο έως κιτρινωπό και σχεδόν ελεύθερο σωματιδίων.


Κάθε συσκευασία περιέχει μία, δύο, τρεις ή έξι προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας SureClick μιας χρήσης.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

image

4817 ZK Breda Ολλανδία


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda Ολλανδία

Παρασκευαστής

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road

Dun Laoghaire Co Dublin

Ιρλανδία


image

Παρασκευαστής Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem Βέλγιο


image

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711


Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V. The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland AMGEN GmbH Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 422 06 06

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

C. A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom (Northern Ireland)

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις.

.


image

image

Οδηγίες χρήσης:

image

image

Προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας του Repatha (SureClick) μίας χρήσης


Οδηγός για τα εξαρτήματα

Πριν από τη χορήγηση


Γκρι κουμπί

έναρξης


Ημερομηνία

λήξης


Παράθυρο επιθεώρησης


Φάρμακο Πορτοκαλί

καπάκι στη Κίτρινο

θέση του προστατευτικό

κάλυμμα (με

τη βελόνα στο εσωτερικό του)

Μετά τη χορήγηση


Ημερομηνία λήξης


Κίτρινο παράθυρο επιθεώρησης (η ένεση έχει ολοκληρωθεί)


Κίτρινο προστατευτικό κάλυμμα

(με τη βελόνα στο εσωτερικό του)


Πορτοκαλί καπάκι εκτός θέσης

Σημαντικό: Η βελόνα βρίσκεται στο εσωτερικό του κίτρινου προστατευτικού καλύμματος.

image

Σημαντικό


Πριν χρησιμοποιήσετε μία προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Repatha, διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες:Βήμα 1: Προετοιμαστείτε

A

Βγάλτε μια προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Repatha από τη συσκευασία.

 1. Τραβήξτε προσεκτικά την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας προς τα πάνω και βγάλτε την από το κουτί.

 2. Ξαναβάλτε την αρχική συσκευασία με τις αχρησιμοποίητες προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας στο ψυγείο.

 3. Περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά μέχρι η προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας να φθάσει με φυσικό τρόπο σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την ένεση.

 • Μην επιχειρήσετε να θερμάνετε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας με οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, όπως ζεστό νερό ή φούρνο μικροκυμάτων.

 • Μην αφήνετε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας άμεσα εκτεθειµένη στο ηλιακό φως.

 • Μην ανακινείτε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας.

 • Μην αφαιρείτε ακόμα το πορτοκαλί καπάκι από την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας.


Β

Ελέγξτε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Repatha.

Κίτρινο προστατευτικό κάλυμμα (με τη βελόνα στο εσωτερικό του)

image

Πορτοκαλί καπάκι στη θέση του Παράθυρο Φάρμακο

επιθεώρησης

Βεβαιωθείτε ότι το φάρμακο στο παράθυρο επιθεώρησης είναι διαυγές και άχρωμο έως υποκίτρινο.

Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης.

 • Μη χρησιμοποιείτε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας εάν το φάρμακο είναι νεφελώδες ή αποχρωματισμένο, ή περιέχει μεγάλους σβώλους, νιφάδες ή σωματίδια.

 • Μη χρησιμοποιείτε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας εάν οποιοδήποτε μέρος φαίνεται ραγισμένο ή σπασμένο.

 • Μη χρησιμοποιείτε εάν η προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας έχει πέσει σε σκληρή επιφάνεια.

 • Μη χρησιμοποιείτε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας εάν λείπει το πορτοκαλί καπάκι ή δεν είναι ασφαλώς προσαρτημένο.

 • Μη χρησιμοποιείτε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας εάν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης.

Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιήστε μια νέα προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας.


Γ

Συγκεντρώστε όλα τα αντικείμενα που χρειάζεστε για την ένεσή σας.

Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Σε μια καθαρή επιφάνεια με καλό φωτισμό, τοποθετήστε:

 • Μια νέα προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας.

 • Μαντηλάκια εμποτισμένα με οινόπνευμα.

 • Κομμάτι βαμβάκι ή γάζα.

 • Αυτοκόλλητο επίδεσμο.

 • Δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.

image

image


Δ

Προετοιμάστε και καθαρίστε το σημείο της ένεσης.


Βραχίονας


Κοιλιακή χώρα (κοιλιά)


Μηρός


Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξής σημεία ένεσης:

 • Τον μηρό.

 • Την κοιλιακή χώρα (κοιλιά), εκτός από την περιοχή (5 εκατοστά) γύρω από τον ομφαλό.

 • Την εξωτερική πλευρά των βραχιόνων (μόνο στην περίπτωση που σας κάνει την ένεση κάποιος άλλος).

 • Μην αγγίζετε ξανά την περιοχή αυτή πριν από την ένεση.

 • Επιλέξτε διαφορετικό σημείο κάθε φορά που κάνετε μόνοι σας μια ένεση. Εάν πρέπει να κάνετε την ένεση στην ίδια περιοχή, βεβαιωθείτε ότι δεν θα την κάνετε στο ίδιο σημείο με την τελευταία φορά.

 • Μην κάνετε ένεση σε περιοχές όπου το δέρμα είναι ευαίσθητο, μελανιασμένο, κόκκινο ή σκληρό. Αποφύγετε να κάνετε την ένεση σε περιοχές με ουλές ή ραγάδες.

Καθαρίστε την περιοχή της ένεσης χρησιμοποιώντας ένα μαντηλάκι με οινόπνευμα. Αφήστε το δέρμα σας να στεγνώσει.


Βήμα 2: Ετοιμαστείτε

Α

Τραβήξτε το πορτοκαλί καπάκι προς τα έξω, μόνο όταν είστε έτοιμοι για την ένεση. Μην αφαιρείτε το πορτοκαλί καπάκι από τη συσκευή για περισσότερο από 5 λεπτά. Αυτό μπορεί να αποξηράνει το φάρμακο.

image

Πορτοκαλί καπάκι


Είναι φυσιολογικό να δείτε μια σταγόνα υγρού στο άκρο της βελόνας ή του κίτρινου προστατευτικού καλύμματος.

 • Μην περιστρέφετε, λυγίζετε ή κουνάτε το πορτοκαλί καπάκι πέρα-δώθε.

 • Μην επανατοποθετείτε το πορτοκαλί καπάκι στην προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας.

 • Μη βάζετε τα δάκτυλά σας μέσα στο κίτρινο προστατευτικό κάλυμμα.

Σημαντικό: Μην αφαιρείτε το πορτοκαλί καπάκι από την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας παρά μόνο εφόσον είστε έτοιμοι για την ένεση.

Αν δεν μπορείτε να κάνετε την ένεση, επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας σας.


Β

Δημιουργήστε μια σφιχτή επιφάνεια στο επιλεγμένο σημείο ένεσης (μηρός, κοιλιά ή εξωτερική πλευρά του βραχίονα), χρησιμοποιώντας είτε τη μέθοδο τεντώματος είτε τη μέθοδο τσιμπήματος.

Μέθοδος τεντώματος

image

Τεντώστε το δέρμα καλά κινώντας τον αντίχειρα και τα δάκτυλά σας προς την αντίθετη κατεύθυνση, δημιουργώντας μια περιοχή πλάτους 5 εκατοστών περίπου.

Ή

Μέθοδος τσιμπήματος

image

Ανασηκώστε το δέρμα σταθερά μεταξύ του αντίχειρα και των δακτύλων σας δημιουργώντας μια περιοχή πλάτους 5 εκατοστών.

Σημαντικό: Είναι σημαντικό να κρατήσετε το δέρμα τεντωμένο ή ανασηκωμένο κατά τη διάρκεια της ένεσης.

image


Βήμα 3: Χορηγήστε

Α

Εξακολουθήστε να κρατάτε το δέρμα τεντωμένο ή ανασηκωμένο. Αφού βγάλετε το πορτοκαλί καπάκι, τοποθετήστε το κίτρινο προστατευτικό κάλυμμα πάνω στο δέρμα σας υπό γωνία 90 μοιρών. Η βελόνα βρίσκεται στο εσωτερικό του κίτρινου προστατευτικού καλύμματος.

Μην αγγίξετε ακόμα το γκρι κουμπί έναρξης.


Κίτρινο προστατευτικό κάλυμμα (με τη βελόνα στο εσωτερικό του)


Β

Πιέστε σταθερά την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας πάνω στο δέρμα μέχρι να σταματήσει να κινείται.

image

Σημαντικό: Πρέπει να πιέσετε προς τα κάτω μέχρι το τέρμα αλλά να μην

αγγίξετε το γκρι κουμπί έναρξης παρά μόνο εφόσον είστε έτοιμοι για την ένεση.


Γ

Όταν είστε έτοιμοι για την ένεση, πατήστε το γκρι κουμπί έναρξης. Θα ακούσετε ένα «κλικ».

«κλικ» image

image

image

image


Δ

Συνεχίστε να πιέζετε προς τα κάτω πάνω στο δέρμα. Μετά σηκώστε τον αντίχειρά σας ενώ εξακολουθείτε να κρατάτε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας πάνω στο δέρμα σας. Η ένεση διαρκεί περίπου 15 δευτερόλεπτα.


«κλικ»

15 δευτερόλεπτα


Το παράθυρο επιθεώρησης αλλάζει από διαφανές σε κίτρινο όταν ολοκληρωθεί η ένεση Ενδέχεται να ακούσετε ένα δεύτερο κλικ.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις απομακρύνετε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας από το δέρμα σας, η βελόνα θα καλυφθεί αυτόματα.


Βήμα 4: Μόλις τελειώσετε

Α

Πετάξτε τη χρησιμοποιημένη προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας και το πορτοκαλί καπάκι της βελόνας.

image

Πετάξτε την χρησιμοποιημένη προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας και το πορτοκαλί καπάκι σε δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.

Ζητήστε από τον γιατρό σας οδηγίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης. Μπορεί να υπάρχουν τοπικές οδηγίες για την απόρριψη.

Φυλάσσετε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας και το δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων σε θέση που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

 • Μην ξαναχρησιμοποιείτε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας.

 • Μην επανατοποθετείτε το καπάκι στην προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας και μην βάζετε τα δάκτυλά σας μέσα στο κίτρινο προστατευτικό κάλυμμα.

 • Μην ανακυκλώνετε την προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας ή το δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων και μην τα πετάτε στα οικιακά σκουπίδια.


Β

Ελέγξτε το σημείο χορήγησης.

Εάν παρατηρήσετε κηλίδα αίματος, πιέστε ένα κομμάτι βαμβάκι ή μία γάζα πάνω στο σημείο της ένεσης. Μην τρίβετε το σημείο της ένεσης. Αν χρειάζεται, τοποθετήστε αυτοκόλλητο επίδεσμο.