Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Comirnaty
Tozinameran, COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)

Indlægsseddel: Information til brugeren


Comirnaty 10 mikrogram/dosis koncentrat til injektionsvæske, dispersion Børn fra 5 til 11 år

COVID-19 mRNA-vaccine (nukleosidmodificeret)

tozinameran


image

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, dit barn får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får denne vaccine, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Vaccinen er en hvid til off-white dispersion (pH: 6,9-7,9), der leveres i et flerdosis-hætteglas med

10 doser i et 2 ml klart hætteglas (type I-glas), med en gummiprop og et orange ’flip-off’ plasticlåg med aluminiumsforsegling.


Pakningsstørrelser: 10 hætteglas eller 195 hætteglas


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

BioNTech Manufacturing GmbH An der Goldgrube 12

55131 Mainz Tyskland

Telefon: +49 6131 9084-0

Fax: +49 6131 9084-2121

service@biontech.de


Fremstillere

BioNTech Manufacturing GmbH Kupferbergterrasse 17-19

55116 Mainz

Tyskland


Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12

2870 Puurs

Belgien


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +370 52 51 4000


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон

България

Teл: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft

Tel: +36 1 488 3700


Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +35621 344610

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 201 100

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 526 100


Deutschland

BioNTech Manufacturing GmbH Tel: +49 6131 90840

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Tel: +43 (0)1 521 15-0


Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00


España

Pfizer, S.L.

Tel:+34914909900

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500


France

Pfizer

Tél +33 1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L

Tel: +40 (0) 21 207 28 00


Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana Tel.: +386 (0) 1 52 11 400


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenská republika Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421 2 3355 5500


Ísland

Icepharma hf

Simi: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040


Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00


Κύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Tηλ: +357 22 817690

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: +371 670 35 775


Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Dette lægemiddel er godkendt under ”betingede omstændigheder”. Det betyder, at der forventes yderligere dokumentation for lægemidlet. Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om året vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.


Scan koden med mobiludstyr for at få indlægssedlen på forskellige sprog.

image

URL: www.comirnatyglobal.com


.


Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:


Administrer Comirnaty intramuskulært efter fortynding som et forløb med 2 doser (hver på 0,2 ml) med 3 ugers mellemrum.


Hvis du er svært immunkompromitteret, vil du muligvis få en tredje dosis af Comirnaty mindst 28 dage efter den anden dosis.


Sporbarhed


For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler, skal det administrerede produkts navn og batchnummer tydeligt registreres.


Håndteringsanvisninger

Comirnaty 10 mikrogram/dosis skal forberedes af en sundhedsperson ved anvendelse af aseptisk teknik for at sikre steriliteten af den forberedte dispersion.

image

image


HÆTTEGLASKONTROL AF COMIRNATY 10 MIKROGRAM/DOSIS KONCENTRAT TIL

INJEKTIONSVÆSKE, DISPERSION (BØRN FRA 5 TIL 11 ÅR)


Orange låg


Efter fortynding


10 mikrog

 • Kontrollér, at hætteglasset har et orange plasticlåg.

 • Hvis hætteglasset har et lilla plasticlåg, henvises til anvisningerne i produktresuméet for Comirnaty 30 mikrogram/dosis koncentrat til injektionsvæske, dispersion.

 • Hvis hætteglasset har et gråt plasticlåg, henvises til anvisningerne i produktresuméet for Comirnaty 30 mikrogram/dosis injektionsvæske, dispersion.

HÅNDTERING INDEN BRUG AF COMIRNATY 10 MIKROGRAM/DOSIS KONCENTRAT

TIL INJEKTIONSVÆSKE, DISPERSION (BØRN FRA 5 TIL 11 ÅR)


Opbevares i op til 10 uger ved temperaturer fra 2 °C til 8 °C.

 • Hvis flerdosis-hætteglasset opbevares nedfrosset, skal det optøs før brug. Frosne hætteglas skal overføres til omgivelser på 2 °C til 8 °C for at optø; det kan tage 4 timer at tø en pakning med 10 hætteglas op. Sørg for, at hætteglassene er helt tøet op inden brug.

 • Når hætteglassene flyttes til opbevaring ved 2 °C til 8 °C, skal udløbsdatoen på æsken opdateres.

 • Uåbnede hætteglas kan opbevares i op til 10 uger ved temperaturer fra 2 °C til 8 °C, forudsat udløbsdatoen (EXP) trykt på pakken ikke overskrides.

 • Nedfrosne enkelte hætteglas kan optøs i 30 minutter ved temperaturer på op til 30 °C.

 • Inden brug kan det uåbnede hætteglas opbevares i op til

12 timer ved temperaturer op til 30 °C. Optøede hætteglas kan

håndteres i lokalets normale lysforhold.

image

image


BLANDING INDEN FORTYNDING AF COMIRNATY 10 MIKROGRAM/DOSIS

KONCENTRAT TIL INJEKTIONSVÆSKE, DISPERSION (BØRN FRA 5 TIL 11 ÅR)

image

Forsigtigt × 10

 • Lad det optøede hætteglas nå til stuetemperatur og vend det forsigtigt rundt 10 gange før fortynding. Må ikke omrystes.

 • Før fortynding kan den optøede dispersion indeholde hvide til off-white uigennemsigtige amorfe partikler.

FORTYNDING AF COMIRNATY 10 MIKROGRAM/DOSIS KONCENTRAT TIL INJEKTIONSVÆSKE, DISPERSION (BØRN FRA 5 TIL 11 ÅR)


1,3 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorid- injektionsvæske, opløsning

 • Den optøede vaccine skal fortyndes i det oprindelige hætteglas med

1,3 ml natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9 %) injektionsvæske, opløsning, ved hjælp af en kanyle på 21 gauge eller tyndere samt ved anvendelse af aseptiske teknikker.

image


image

Træk stemplet tilbage til 1,3 ml for at fjerne luft fra hætteglasset.

 • Hætteglasset skal trykudlignes, inden kanylen fjernes fra hætteglassets prop, ved at trække 1,3 ml luft op i en tom fortyndingssprøjte.

image

Forsigtigt × 10

 • Den fortyndede dispersion vendes forsigtigt rundt 10 gange. Må ikke omrystes.

 • Den fortyndede vaccine skal være en hvid til off-white dispersion uden synlige partikler. Brug ikke den fortyndede vaccine, hvis den indeholder partikler eller er misfarvet.Bortskaffelses

-tidspunkt


Den relevante dato og tidspunkt registreres.

Anvendes inden for 12 timer efter fortynding.

 • De fortyndede hætteglas skal mærkes med den relevante dato og tidspunkt.

 • Efter fortynding skal hætteglassene opbevares ved temperaturer fra 2 ºC til 30 ºC og anvendes inden for

 • Den fortyndede dispersion må ikke nedfryses eller omrystes. Hvis opbevaret i køleskab, skal den fortyndede dispersion have tid til at opnå stuetemperatur inden brug.

12 timer.

FORBEREDELSE AF ENKELTE 0,2 ml DOSER COMIRNATY 10 MIKROGRAM/DOSIS

KONCENTRAT TIL INJEKTIONSVÆSKE, DISPERSION (BØRN FRA 5 TIL 11 ÅR)


0,2 ml fortyndet vaccine

 • Efter fortynding indeholder hætteglasset 2,6 ml, hvoraf 10 doser a 0,2 ml kan udtrækkes.

 • Med en aseptisk teknik rengøres hætteglassets prop med en antiseptisk serviet til engangsbrug.

 • Udtræk 0,2 ml Comirnaty til børn i alderen 5 til 11 år.

 • Hver dosis skal indeholde 0,2 ml vaccine.

 • Hvis den resterende mængde vaccine i hætteglasset ikke kan levere en fuld dosis på 0,2 ml, skal hætteglasset og al overskydende volumen kasseres.

 • Al ikke anvendt vaccine skal kasseres inden for 12 timer efter fortynding.


Der skal anvendes sprøjter og/eller kanyler med et lille død-volumen for at udtrække 10 doser fra et enkelt hætteglas. Kombinationen af sprøjter og kanyler med et lille død- volumen skal have et død-volumen på ikke over 35 mikroliter.


Hvis der anvendes standardsprøjter og –kanyler, er der muligvis ikke tilstrækkeligt volumen til at udtrække 10 doser fra et enkelt hætteglas.


image

image

image

image

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.