Hjemmeside Hjemmeside

Stesolid
diazepamIndlægsseddel: Information til brugeren

Stesolid

10 mg/dosis rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder

Diazepam


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Stesolid til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste


Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Stesolid.

 3. Sådan skal du bruge Stesolid.

 4. Bivirkninger.

 5. Opbevaring.

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.


 1. Virkning og anvendelse


  image

  • Stesolid hører til gruppen af benzodiazepiner.

  • Stesolid har en angstdæmpende, beroligende og muskelafslappende virkning.

  • Du kan bruge Stesolid ved visse former af kramper, som f.eks. feberkramper hos børn. Bruges også som beroligende middel mod angst og uro før undersøgelser eller operation.


   Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Stesolid


  image

  Brug ikke Stesolid

  • Hvis du er allergisk over for diazepam eller et af de øvrige indholdsstoffer i Stesolid (angivet i punkt 6).

  • Hvis du har en sygdom der kaldes myastenia gravis, der medfører svækkelse og træthed i musklerne.

  • Hvis du lider af søvnapnø (en søvnforstyrrelse, hvor du har unormale pauser i vejrtrækningen under søvn).

  • Hvis du har en alvorlig leversygdom.

  • Hvis du har en akut respirationsdepression (langsom og/eller overfladisk vejrtrækning).


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Stesolid

  • Hvis du har eller tidligere har haft et alkohol- eller medicinmisbrug.

  • Hvis du tager denne medicin, er der en risiko for afhængighed, som øges jo højere doser der tages og jo længere behandlingen varer, samt hos patienter der har eller har haft alkohol- eller medicinmisbrug. Du skal tage Stesolid i så kort en periode som muligt. Din læge vil løbende vurdere din tilstand.

  • Hvis du afbryder behandlingen med Stesolid, vil der forekomme abstinenssymptomer, selv ved anvendelse af normale doser i en kort periode. Behandlingen skal derfor afbrydes gradvist. Se pkt. 3 Hvis du holder op med at tage Stesolid.

  • For at undgå hukommelsetab under brug, er det vigtigt, at du får mindst 7 - 8 timers uafbrudt søvn.

  • Hvis du er ældre eller svækket – Stesolid kan medføre forvirring og påvirke musklerne, som kan medføre fald og skader.

  • Hvis du har vejrtrækningsproblemer.

  • Hvis du har en alvorlig leversygdom.

  • Hvis du har en nedsat nyrefunktion

  • Hvis du lider af depression eller lider af angst i forbindelse med en depression.

  • Hvis du har selvmordstanker.

  • Hvis du lider af epilepsi eller har haft krampeanfald.

  • Hvis du lider af en psykotisk sygdom.

  • Hvis du efter få uger bemærker, at behandlingen ikke virker så godt, som den gjorde da du startede behandlingen, skal du kontakte lægen.

  • Hvis du under behandling oplever bivirkninger som f.eks. uro, hyperaktivitet, rastløshed, aggressivitet, mareridt eller hallucinationer. Disse bivirkninger forekommer med størst sandsynlighed hos børn og ældre.


   Børn og unge

  • Stesolid bør ikke administreres til børn uden omhyggelig vurdering af behovet. Varighed af behandlingen, bør være så kort som muligt.


   Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Stesolid. Det kan påvirke prøveresultaterne.


   Brug af anden medicin sammen med Stesolid

   Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

  • Sindslidelse (antipsykotika fx. clozapin).

  • Epilepsi og spasticitet (anxiolytika, antiepileptika fx. phenobarbital, carbamazepin, phenytoin, valporat).

  • Søvnløshed (hypnotika).

  • Beroligende (sedativa midler).

  • Allergi (antihistaminer).

  • Midler til anæstesi (tubocurarin, ketamin).

  • Narkotiske smertestillende midler.

  • Astma og andre vejrtrækningsproblemer (theophyllin).

  • Muskelafslappende (suxamethon).

  • Tuberkulose (rifamipicin, isoniazid).

  • Nedtrykthed, modløshed, tristhed og anvender naturlægemidel (hypericum perforatum).

  • HIV (atazanavir, ritonavir, delavirdin, efavirenz, indinavir, nelfinavir eller saquinavir).

  • Svampeinfektion (fluconazol, itraconazol, ketoconazol, voriconazol).

  • Betændelse i kroppen (kortikosteroider).

  • Mavesyre, sure opstød og halsbrand (cimetidin, esomeprazol).

  • Moderat til svær depression eller bulimi (fluoxetin, fluvoxamin).

  • Alkoholafhængighed (disulfiram).

  • Svangerskabsforbyggende (P-piller).

  • Parkinsons (levodopa).


   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.


   Brug af Stesolid sammen med mad, drikke og alkohol

  • Du må ikke drikke alkohol, mens du bruger Stesolid. Alkohol kan øge den sløvende virkning af stesolid og gøre dig meget søvnig.

  • Du kan tage Stesolid sammen med mad og drikke, dog ikke sammen med grapefrugtjuice.


   Graviditet, amning og frugtbarhed

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

   Graviditet:

  • Hvis du er gravid, må du kun bruge Stesolid efter aftale med lægen.

  • Du må ikke bruge Stesolid i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Tal med lægen. Dit barn kan få lav kropstemperatur, være slapt eller få vejrtrækningsbesvær. Hvis Stesolid tages regelmæssigt i den sidste del af graviditeten, kan dit barn udvikle abstinenssymptomer

   Amning:

  • Hvis du ammer, må du ikke bruge Stesolid, da det går over i mælken. Tal med lægen.

   Frugtbarhed:

  • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder/mænd.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Stesolid kan give bivirkninger som usikre bevægelser, rysten, sløvhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

   Påvirkningen kan ses umiddelbart efter behandlingsstart og kan vare i flere dage efter du er stoppe med behandlingen.


   Stesolid indeholder benzoesyre og natriumbenzoat

  • Denne medicin indeholder benzoesyre (E210) og natriumbenzoat (E211) som kan virke let irriterende på hud og slimhinder.

  • Denne medicin indeholder propylenglycol som kan give irritation af huden.


 3. Sådan skal du bruge Stesolid


image

Brug altid Stesolid nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


Din læge vil bestemme den passende dosis og hvor længe du skal tage lægemidlet. Den sædvanlige behandlingsvarighed er højst 4 uger. Hvis der er behov for det, kan din læge forlænge behandlingstiden.

Den sædvanlige dosis er Voksne:

10-20 mg, derefter om nødvendigt 10-20 mg efter 10-15 minutter.


Ældre:

10 mg, derefter om nødvendigt 10 mg efter 10-15 minutter. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis, følg lægens anvisning.


Brug til børn og unge:

Børn mellem 1 måned og 1 år

5 mg, derefter om nødvendigt 5 mg efter 10 minutter.


Børn 2-11 år

5-10 mg, derefter om nødvendigt 5-10 mg efter 10 minutter.


Børn 12-17 år

  1. mg, derefter om nødvendigt 10-20 mg efter 10 minutter. Behandlingsvarigheden bør være så kort som mulig.

   For overvægtig personer, kan det kræve længere behandlingstid end for normalvægtige før den maksimale virkning indtræffer.


   Nedsat nyrefunktion:

   Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.


   Nedsat leverfunktion:

   Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. Hvis du har skrumpelever, vil lægen også nedsætte din dosis.


   Brugervejledning


   image

   Rektaltuben skal indføres i endetarmen


   1. Fjern toppen ved at dreje den 2 - 3 gange uden at trække.


    image

   2. Læg patienten på maven eller siden med en pude under hoften. Et lille barn kan ligge over knæene.


    image

   3. Før spidsen ind i endetarmen. Ved børn mellem 0 - 3 år føres spidsen ind til første mærke på tuben.    image

   4. Hold altid spidsen af tuben nedad under indgivelsen.    image

   5. Sådan


    image

   6. Når tuben er på plads, tømmes den ved at klemme med tommel og pegefinger.    image

   7. Fortsæt med at holde tuben sammenpresset, mens den tages ud. Hold endeballerne sammen et øjeblik for at undgå udsivning.    image

   8. Den lille mængde væske, der er tilbage i tube, har ingen betydning for korrekt dosering.

Hvis du har brugt for meget Stesolid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Stesolid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.


Symptomer:


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 1. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


image

Stesolid indeholder: Aktivt stof: Diazepam

Stesolid 10 mg/dosis: Hver enkeltdosisbeholder indeholder 10 mg diazepam

Øvrige indholdsstoffer:

Benzoesyre (E210), ethanol, propylenglycol, natriumbenzoat (E211), benzylalkohol, renset vand.


Udseende og pakningsstørrelser:

Stesolid rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder er en gul, gennemsigtig tube indeholdende en klar væske.


Stesolid fås i:

Pakninger med 5 enkeltdosisbeholdere med 2,5 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Mail: info@orifarm.com


Fremstiller:

Orifarm Supply A/S, Energivej 15, 5260 Odense S


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2017