Hjemmeside Hjemmeside

Stesolid
diazepam

Indlægsseddel: Information til brugeren

Stesolid 5 mg/dosis og 10 mg/dosis rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder

diazepamimage image


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

.


Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Stesolid

 3. Sådan skal du bruge Stesolid

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse

  image

  Stesolid hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende, beroligende og muskelafslappende virkning.


  Du kan bruge Stesolid:

  • ved visse former for kramper, som f.eks. feberkramper hos børn

  • som beroligende middel mod angst og uro før undersøgelser eller operation. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Stesolid

  image

  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Brug ikke Stesolid:

  • hvis du er allergisk over for diazepam, andre benzodiazepiner eller et af de øvrige indholdsstoffer i Stesolid (angivet i afsnit 6).

  • hvis du har en tilstand, der kaldes myastenia gravis, der medfører at musklerne svækkes og let bliver trætte.

  • hvis du lider af søvnapnø (en søvnforstyrrelse, hvor du har unormale pauser i vejrtrækningen under søvn).

  • hvis du har alvorlig leversygdom.

  • hvis du har akut respirationsdepression (langsom og/eller overfladisk vejrtrækning).


  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Stesolid, hvis du:

  • har eller tidligere har haft alkohol- eller medicinmisbrug

  • er ældre. Stesolid kan medføre forvirring og påvirke muskler, som kan medføre fald og skader

  • har vejrtrækningsproblemer

  • lider af depression eller angst

  • har selvmordstanker

  • lider af epilepsi eller har haft krampeanfald.


   Andre forsigtighedsregler

  • Mentale bivirkninger – kontakt din læge, hvis du oplever bivirkninger som f.eks. uro, hyperaktivitet, rastløshed, aggressivitet, mareridt eller hallucinationer. Disse bivirkninger forekommer med størst sandsynlighed hos børn og ældre.

  • Hukommelsestab – du vil kunne opleve hukommelsestab, når du tager denne medicin. Hukommelsestab forekommer med størst sandsynlighed, når du tager høje doser diazepam.

  • Afhængighed – når du tager denne medicin, er der en risiko for afhængighed, som kan øges jo højere doser, der tages og jo længere behandlingen varer, og også hos patienter der har eller har haft alkohol- eller medicinmisbrug. Derfor skal du tage Stesolid i så kort en periode som muligt.

  • Tolerance – hvis du efter få uger bemærker, at behandlingen ikke virker så godt, som den gjorde, da du startede behandlingen, skal du kontakte lægen.

  • Afbrydelse af behandlingen – behandlingen skal afbrydes gradvist. Abstinenssymptomer forekommer med Stesolid, selv ved anvendelse af normale doser i en kort periode. Se afsnit 3 ”Hvis du holder op med at bruge Stesolid”.


   Brug af anden medicin sammen med Stesolid

   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder især:

  • midler mod depression (f.eks. fluvoxamin, fluoxetin)

  • antipsykotika som f.eks. clozapin (til behandling af sindslidelser)

  • antihistaminer (mod allergi)

  • midler til fuld narkose

  • sedativa (beroligende midler)

  • hypnotika (sovemidler)

  • muskelafslappende midler (f.eks. suxamethon, tubocurarin)

  • barbiturater som f.eks. phenobarbital (til behandling af epilepsi og sindslidelser)

  • opioider (f.eks. stærk smertestillende medicin, medicin til substitutionsbehandling og noget hostemedicin) kan øge risikoen for sløvhed, vejrtrækningsbesvær eller koma og kan være livstruende. På grund af dette bør samtidig anvendelse kun overvejes, når andre behandlinger ikke er mulige. Hvis din læge ordinerer Stesolid sammen med opioider, bør dosis og varighed af samtidig behandling begrænses af din læge. Fortæl din læge om alle opioide lægemidler, som du tager, og følg din læges anbefalinger nøje. Det kan være en god ide at informere venner eller familie om at være opmærksomme på ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt din læge, hvis du får disse symptomer.


   Hvis du tager disse lægemidler sammen med diazepam, kan det påvirke din mentale tilstand, gøre dig meget søvning og dæmpe din vejrtrækning og sænke blodtrykket.


  • disulfiram (til behandling af alkoholafhængighed). Hvis du tager dette lægemiddel sammen med diazepam, kan det gøre dig meget søvnig og bevirke, at diazepam udskilles langsommere fra kroppen end sædvanligt.

  • medicin mod epilepsi f.eks. phenytoin og carbamazepin, da disse kan nedsætte virkningen af diazepam. Diazepam kan endvidere påvirke den måde, som phenytoin virker på.

  • theophyllin (til behandling af astma og andre vejrtrækningsproblemer), da det kan svække diazepams virkning.

  • cimetidin eller esomeprazol (medicin, der nedsætter mængden af mavesyre), da disse kan bevirke, at diazepam udskilles langsommere fra kroppen end sædvanligt.

  • rifampicin (et antibiotikum), da dette kan bevirke, at diazepam udskilles hurtigere fra kroppen end sædvanligt. Virkningen af diazepam kan svækkes.

  • atazanavir, ritonavir, delavirdin, efavirenz, indinavir, nelfinavir eller saquinavir (medicin mod virusinfektioner), fluconazol, itraconazol, ketoconazol eller voriconazol (svampemidler), da disse kan bevirke, at diazepam udskilles langsommere fra kroppen end sædvanligt og derfor øger risikoen for bivirkninger.

  • isoniazid (anvendes til behandling af tuberkulose), da det kan bevirke, at diazepam udskilles langsommere fra kroppen end sædvanligt.

  • p-piller, da disse kan forsinke udskillelsen af diazepam fra kroppen og øge dets virkning. Gennembrudsblødning kan forekomme, når diazepam tages sammen med p-piller, men den præventive virkning nedsættes ikke.

  • binyrebarkhormoner (medicin til behandling af betændelse i kroppen), da de kan svække virkningen af diazepam.

  • levodopa (anvendes til behandling af Parkinsons sygdom). Diazepam kan nedsætte virkningen af levodopa.

  • valproinsyre (anvendes til behandling af epilepsi og sindslidelser), da det kan bevirke, at diazepam udskilles langsommere fra kroppen og øge dets virkning.

  • ketamin (et bedøvelsesmiddel), da diazepam øger virkningen af ketamin.


   Brug af Stesolid sammen med mad, drikke og alkohol

   Drik ikke alkohol, mens du tager diazepam. Alkohol kan øge den sløvende virkning af Stesolid og gøre dig meget søvnig.


   Du bør ikke drikke grapefrugtjuice, mens du tager diazepam, da det kan bevirke, at diazepam udskilles langsommere fra kroppen og øge risikoen for bivirkninger.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.


   Graviditet

   Hvis du tager Stesolid i den sidste del af graviditeten eller under fødslen, vil dit barn kunne have lav kropstemperatur, være slapt, have dårlig sutteevne eller have vejrtrækningsbesvær. Hvis Stesolid tages regelmæssigt i den sidste del af graviditeten, kan dit barn udvikle abstinenssymptomer.


   Hvis du prøver på eller ønsker at blive gravid, skal du kontakte din læge med henblik på at stoppe behandlingen.


   Amning

   Diazepam bliver udskilt i modermælken. Du bør derfor ikke bruge Stesolid mens du ammer. Tal med din læge.


   Trafi - og arbejdssikkerhed

   Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj og maskiner.

   Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Stesolid kan give bivirkninger (usikre bevægelser, rysten, sløvhed og træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafi en.


   Stesolid kan gøre dig søvnig og påvirke din koncentrationsevne. Det kan også påvirke måden, dine muskler virker på. Disse påvirkninger kan fortsætte i fl e dage efter afbrydelse af behandlingen med diazepam.

   Du må ikke køre bil eller håndtere værktøj eller maskiner, hvis du påvirkes på denne måde.


   Stesolid indeholder benzoesyre (E210), natriumbenzoat (E211), benzylalkohol og propylenglycol

   • Dette lægemiddel indeholder 2,5 mg benzoesyre i hver 5 mg/2,5 ml rektaltube og 2,5 mg benzoesyre i hver 10 mg/2,5 ml rektaltube, svarende til 1,0 mg/ml.

   • Dette lægemiddel indeholder 122,5 mg natriumbenzoat i hver 5 mg/2,5 ml rektaltube og 122,5 mg natriumbenzoat i hver 10 mg/2,5 ml rektaltube, svarende til 49,0 mg/ml.

   • Dette lægemiddel indeholder 37,5 mg benzylalkohol i hver 5 mg/2,5 ml rektaltube og 37,5 mg benzylalkohol i hver 10 mg/2,5 ml rektaltube, svarende til 15,0 mg/ml.

    Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner.

   • Dette lægemiddel indeholder 1000 mg propylenglycol i hver 5 mg/2,5 ml rektaltube og 1000 mg propylenglycol i hver 10 mg/2,5 ml rektaltube, svarende til 400 mg/ml.


 3. Sådan skal du bruge Stesolid

image

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat.

Din læge vil bestemme den passende dosis og hvor længe du skal tage lægemidlet. Den sædvanlige behandlingsvarighed er højst 4 uger. Hvis der er behov for det, kan din læge forlænge behandlingstiden.

Den anbefalede dosis er: Voksne og børn


Børn mellem 1 måned og 1 år: 5 mg, derefter om nødvendigt 5 mg efter 10 minutter.

Børn 2-11 år: 5-10 mg, derefter om nødvendigt 5-10 mg efter 10 minutter. Børn 12-17 år: 10-20 mg, derefter om nødvendigt 10-20 mg efter 10 minutter. Voksne: 10-20 mg, derefter om nødvendigt 10-20 mg efter 10-15 minutter.

Ældre: 10 mg, derefter om nødvendigt 10 mg efter 10-15 minutter.


Dosis afhænger af din vægt. Følg lægens anvisning.


Hvis du er overvægtig, kan der gå længere tid, før Stesolid virker bedst muligt. Det tager også længere tid, før Stesolids virkning ophører.


Ældre

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.


Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.


Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. Hvis du har skrumpelever, vil lægen også nedsætte din dosis.


Brugervejledning


Rektaltuben skal indføres i endetarmen.


image

 1. Fjern toppen ved at dreje den 2-3 gange uden at trække.


  image

 2. Læg patienten på maven eller siden med en pude under hoften. Et lille barn kan ligge over knæene.


  image

 3. Før spidsen ind i endetarmen. Ved børn mellem 0-3 år føres spidsen ind til første mærke på tuben.


  image

 4. Hold altid spidsen af tuben nedad under indgivelsen.


  image


 5. Sådan.


  image


 6. Når tuben er på plads, tømmes den ved at klemme med tommel og pegefi er.


  image

 7. Fortsæt med at holde tuben sammenpresset, mens den tages ud. Hold endeballerne sammen et øjeblik for at undgå udsivning.


  image

 8. Den lille mængde væske, der er tilbage i tuben, har ingen betydning for korrekt dosering.


Hvis du har brugt for meget Stesolid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Stesolid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).


Tegn på en overdosis kan omfatte tab af muskelkoordination, søvnlignende døsighed, forvirring, sløret tale og muskelsvaghed. En ekstrem overdosis kan medføre koma (bevidstløshed hvor det ikke er muligt at vække personen), lav kropstemperatur (hypotermi), lavt blodtryk, langsom puls og alvorligt vejrtrækningsbesvær.


Hvis du har glemt at bruge Stesolid

Hvis du har glemt at bruge Stesolid, så brug den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal have den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


Hvis du holder op med at bruge Stesolid

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 1. Opbevaring

  image

  Opbevar Stesolid utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 25 °C.

  Anvendes umiddelbart efter anbrud af folieposen.


  Brug ikke Stesolid efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afl t, toilettet eller skraldespanden.


 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

image

Stesolid indeholder:

Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Stesolid rektalvæske, opløsning, rektaltube er en gul, gennemsigtig tube indeholdende en klar væske.


Pakningsstørrelser

5 rektaltuber med 2,5 ml.


Indehaver af markeds- føringstilladelsen: 2care4

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V


Fremstiller:

2care4 Stenhuggervej 12-14

6710 Esbjerg V


Stesolid er et registreret varemærke, der tilhører Actavis Group PTC ehf.


Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2021.