Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Xanirva


Příbalová informace: informace pro uživatele


Xanirva 2,5 mg tvrdé tobolky

rivaroxabanum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Neužívejte přípravek Xanirva a informujte lékaře, pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Xanirva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Xanirva se nemá užívat v kombinaci s určitými dalšími léky, které snižují srážení krve, jinými než kyselina acetylsalicylová a klopidogrel/tiklopidin, jako např. prasugrel nebo tikagrelor.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Xanirva je zapotřebí


Děti a dospívající

Přípravek Xanirva 2,5 mg tobolky se nedoporučuje jedincům ve věku do 18 let. O použití tohoto přípravku u dětí a dospívajících není k dispozici dostatek informací.


Další léčivé přípravky a přípravek Xanirva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné době, nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

(E 172), propylenglykol (E 1520), koncentrovaný roztok amoniaku (E 527) a hydroxid draselný (E 525) v černém inkoustu.


Jak přípravek Xanirva vypadá a co obsahuje toto balení

Xanirva 2,5 mg tvrdé tobolky je bílý až téměř bílý prášek naplněný v tobolce o velikosti 5 (o délce 11,1 ± 0,4 mm) se žlutým neprůhledným víčkem a tělem a s potiskem černým inkoustem „2,5“ na víčku.


Tvrdé tobolky jsou baleny do PVC/PVdC/Al nebo Al/Al blistrů. Xanirva 2,5 mg je dostupný v balení po 28, 56 a 100 tvrdých tobolkách.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Výrobce

S.C. Zentiva S.A., Bulevardul Pallady Theodor nr. 50, Sector 3, 322 66 Bukurešť, Rumunsko Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Česká republika, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Spojené království (Severní Irsko): Xanirva


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 4. 2022.