Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Rivaroxaban Xantis


Příbalová informace: informace pro uživatele


Rivaroxaban Xantis 15 mg potahované tablety Rivaroxaban Xantis 20 mg potahované tablety


rivaroxabanum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak Rivaroxaban Xantis uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a každém blistru za

  „EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Rozdrcené tablety

  Rozdrcené tablety jsou ve vodě nebo jablečném pyré stabilní až 4 hodiny.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace


Co přípravek Rivaroxaban Xantis obsahuje

Mikrokrystalická celulóza (E460) Monohydrát laktózy

Sodná sůl kroskarmelózy

Magnesium-stearát


Potahová vrstva tablety Makrogol 3350 Hypromelóza (E464) Oxid titaničitý (E171)

Červený oxid železitý (E172)


Jak přípravek Rivaroxaban Xantis vypadá a co obsahuje toto balení

Rivaroxaban Xantis 15 mg jsou červené kulaté bikonvexní potahované tablety, s vyraženým „15“ na jedné straně, hladké na druhé straně.

Dodávají se v PVC/Al blistrech balených do krabiček po 10, 14, 20, 28, 30, 42, 56, 60, 98, 100, 168 nebo 196 potahovaných tabletách.


Rivaroxaban Xantis 20 mg jsou hnědočervené kulaté bikonvexní potahované tablety, s vyraženým „20“ na jedné straně, hladké na druhé straně.

Dodávají se v PVC/Al blistrech balených do krabiček po 10, 14, 20, 28, 30, 42, 56, 60, 98, 100, 168 nebo 196 potahovaných tabletách.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci XANTIS PHARMA LIMITED Lemesou 5, EUROSURE TOWER

1st floor, Flat/Office 101 2112 Nicosia

Kypr


Výrobce Genepharm S.A.,

18 km Marathonos Avenue, 15351, Pallini Attiki, Řecko


Pharmadox Healthcare Ltd., KW2OA Kordin Industrial Park, 3000 Paola,

Malta


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy

Česká republika Rivaroxaban Xantis

Slovenská republika Rivaroxaban Xantis 15 mg filmom obalené tablety

Rivaroxaban Xantis 20 mg filmom obalené tablety


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6. 5. 2022.