Kotisivun Kotisivun

Fenylefrin Unimedic
phenylephrine

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Fenylefrin Unimedic 10 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten


fenyyliefriini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Fenyyliefriinin anto vakavaa sydämen vajaatoimintaa sairastavalle voi pahentaa sydämen vajaatoimintaa fenyyliefriinin verisuonia supistavan vaikutuksen vuoksi.

Valtimoverenpainettasi seurataan hoidon aikana. Jos sinulla on sydänsairaus, myös peruselintoimintojasi tarkkaillaan.


Lapset

Tätä lääkettä ei suositella käytettäväksi lapsille, koska tiedot sen tehosta, turvallisuudesta ja annostussuosituksista lapsille ovat riittämättömät.


Muut lääkevalmisteet ja Fenylefrin Unimedic

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Älä käytä Fenylefrin Unimedic -valmistetta


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Raskaus

Tätä lääkettä saa käyttää raskausaikana vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä.


Imetys

Tätä lääkettä ei pidä käyttää imetysaikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Yksi synnytyksen aikana annettu lääkeannos ei kuitenkaan estä imettämistä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei merkityksellinen.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Fenylefrin Unimedic sisältää natriumia

Yksi 2 ml:n ampulli (sisältää 1 ml:n liuosta) sisältää 0,2 mmol (3,7 mg) natriumia. Tämä tarkoittaa, että se sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 1. Miten Fenylefrin Unimedic -valmistetta käytetään


  Tämän lääkkeen antaa sinulle terveydenhoidon ammattihenkilö, jolla on asianmukainen koulutus ja asiaankuuluvaa kokemusta.


  Käyttö aikuiselle

  Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Fenylefrin Unimedic -annoksen sinulle laskimoon (intravenöösisti). Lääkäri päättää sinulle sopivan annoksen, antohetken ja antotavan.


  Käyttö potilaalle, jonka munuaisten toiminta on heikentynyt

  Jos potilaalla on munuaisten vajaatoimintaa, fenyyliefriinin annosta voidaan joutua pienentämään.


  Käyttö potilaalle, jonka maksan toiminta on heikentynyt

  Jos potilaalla on maksakirroosi, fenyyliefriinin annosta voidaan joutua suurentamaan.


  Käyttö iäkkäälle potilaalle

  Varovaisuutta on noudatettava iäkkään potilaan hoidossa.


  Käyttö lapsille

  Tätä lääkettä ei suositella käytettäväksi lapsille, koska tiedot sen tehosta, turvallisuudesta ja annostussuosituksista lapsille ovat riittämättömät.


  Jos käytät enemmän Fenylefrin Unimedic -valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Fenylefrin Unimedic -valmisteen yliannostuksen merkkejä ovat nopea ja epäsäännöllinen sydämen syke, päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, vainoharhainen psykoosi, aistiharhat ja verenpaineen liiallinen kohoaminen (päänsärky, hengenahdistus, väsymys).

  Koska saat tämän lääkkeen sairaalassa, yliannostus on epätodennäköinen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu, mutta niiden esiintyvyys on tuntematon:

  Osa haittavaikutuksista voi olla vakavia.

  Jos saat jonkin seuraavista haittavaikutuksista, kerro heti asiasta lääkärille:

  • rintakipu tai rasitusrintakipu

  • epäsäännöllinen sydämen syke

  • sydämentykytyksen tunne rinnassa

  • aivoverenvuoto (puhehäiriö, heitehuimaus, vartalon toispuoleinen halvaus)

  • psykoosi (todellisuudentajun menettäminen).


   Muita mahdollisia haittavaikutuksia (joiden esiintymistiheyttä ei tunneta):

  • yliherkkyysreaktio (allergia)

  • silmän mustuaisten liiallinen laajeneminen

  • silmänpaineen kohoaminen (glaukooman paheneminen)

  • ärsyyntyvyys (jonkin elimen tai kehonosan liiallinen herkkyys)

  • ahdistuneisuus, joka ilmenee motorisena levottomuutena (agitaatio)

  • ahdistuneisuus

  • sekavuus

  • päänsärky

  • hermostuneisuus

  • unettomuus (nukahtamisvaikeus tai heräily)

  • vapina

  • polttelun tunne ihossa

  • ihon pistely

  • ihon kutina tai kihelmöinti (poikkeavat tuntoaistimukset)

  • sydämen lyöntitiheyden hidastuminen tai nopeutuminen

  • korkea verenpaine (päänsärky, hengenahdistus, väsymys)

  • hengitysvaikeus

  • nesteen kertyminen keuhkoihin

  • pahoinvointi

  • oksentelu

  • hikoilu

  • kalpeus tai ihon vaaleneminen

  • ihokarvojen nouseminen pystyyn

  • kudosvaurio lääkkeen pistokohdassa

  • lihasheikkous

  • virtsaamisvaikeus tai virtsaumpi.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   wwwsivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

   Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Fenylefrin Unimedic -valmisteen säilyttäminen


  Pidä ampullit ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.


  Säilytysolosuhteet laimentamisen jälkeen

  Käytönaikaiseksi kemialliseksi ja fysikaaliseksi säilyvyydeksi on osoitettu 7 vuorokautta huoneenlämpötilassa (20–25 °C).

  Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulisi käyttää heti. Jos valmistetta ei käytetä heti, käytönaikaiset säilytysajat ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla eivätkä saisi tavallisesti ylittää 24 tuntia 2–8 °C:n lämpötilassa, ellei valmisteen laimentamista ole tehty valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


Mitä Fenylefrin Unimedic sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Kirkas ja väritön liuos.

Fenylefrin Unimedic 10 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraattia, liuosta varten, on saatavana 2 ml:n lasiampulleina (sisältää 1 ml:n liuosta).


Ampullit on pakattu muovialustoille, ja muovialustat on pakattu 5, 10, 20, 50 ja 100 ampullin kartonkikoteloon.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija


Unimedic Pharma AB Box 6216,

102 34 Tukholma Ruotsi


Valmistaja Unimedic AB Storjordenvägen 2

SE-864 31 Matfors Ruotsi


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.3.2021


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:


Liuoksen pitoisuus on suuri, joten se on laimennettava ennen käyttöä.


Käyttökuntoon saattaminen/laimentaminen:

Fenylefrin Unimedic 10 mg/ml laimennetaan 9 mg/ml natriumkloridiliuokseen (tai 50 mg/ml glukoosiliuokseen) ja annetaan injektiona tai infuusiona.

Myös muut pitoisuudet ovat mahdollisia.