Kotisivun Kotisivun

Emadine
emedastine

Pakkausseloste: tietoa potilaalle


EMADINE 0,5 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus.

emedastiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellunkansallisenilmoitusjärjestelmänkautta.

 1. EMADINEn säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä EMADINEa pipetissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 30C.


  Hävitä pipetti heti käytön jälkeen. Kaikki viikon kuluttua foliopakkauksen avaamisen jälkeen käyttämättä jääneet lääkepakkaukset on hävitettävä.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 2. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä EMADINE sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

EMADINE on neste (liuos). Lääkettä on saatavana kerta-annospipeteissä, ja kussakin

kerta-annospipetissä on 0,35 ml. Jokainen foliopussi sisältää 5 kerta-annospipettiä. Valmistetta on saatavana 30 tai 60 yksikköä sisältävissä pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole

myynnissä.


Myyntiluvan haltija Immedica Pharma AB SE-113 29 Tukholma Ruotsi


Valmistaja

S.A. Alcon-Couvreur N.V. Rijksweg 14,

B-2870 Puurs Belgia


Valmistaja

Kaysersberg Pharmaceuticals 23 Avenue Georges Ferrenbach

Kaysersberg 68240 Ranska


Valmistaja

Immedica Pharma AB Norrtullsgatan 15

SE-113 29, Stockholm

Ruotsi


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.