Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Abilify
aripiprazole

HINNAT

10 mg tabletti 28 x 1

Tukkukauppa: 37,60 €
Jälleenmyynti: 56,86 €
Korvaus: 0,00 €

15 mg tabletti 28

Tukkukauppa: 51,30 €
Jälleenmyynti: 76,69 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti 56 x 1

Tukkukauppa: 69,19 €
Jälleenmyynti: 101,29 €
Korvaus: 0,00 €

15 mg tabletti 56

Tukkukauppa: 94,37 €
Jälleenmyynti: 135,92 €
Korvaus: 0,00 €

30 mg tabletti 56

Tukkukauppa: 160,23 €
Jälleenmyynti: 220,06 €
Korvaus: 0,00 €

400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten 400 mg

Tukkukauppa: 232,50 €
Jälleenmyynti: 311,48 €
Korvaus: 0,00 €

400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten 400 mg

Tukkukauppa: 232,90 €
Jälleenmyynti: 311,98 €
Korvaus: 0,00 €

400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten 400 mg

Tukkukauppa: 232,90 €
Jälleenmyynti: 311,98 €
Korvaus: 0,00 €

400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten, esitäytetty ruisku 400 mg

Tukkukauppa: 232,90 €
Jälleenmyynti: 311,98 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


ABILIFY 10 mg suussa hajoavat tabletit ABILIFY 15 mg suussa hajoavat tabletit ABILIFY 30 mg suussa hajoavat tabletit


aripipratsoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tabletin päällys

ABILIFY 10 mg suussa hajoavat tabletit: punainen rautaoksidi (E 172) ABILIFY 15 mg suussa hajoavat tabletit: keltainen rautaoksidi (E 172)

ABILIFY 30 mg suussa hajoavat tabletit: punainen rautaoksidi (E 172)


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

ABILIFY 10 mg suussa hajoavat tabletit ovat pyöreitä ja vaaleanpunaisia, ja niissä on toisella puolella merkintä ”640” ja sen yläpuolella merkintä ”A”, toisella puolella merkintä ”10”.

ABILIFY 15 mg suussa hajoavat tabletit ovat pyöreitä ja keltaisia, ja niissä on toisella puolella merkintä ”641” ja sen yläpuolella merkintä ”A”, toisella puolella merkintä ”15”.

ABILIFY 30 mg suussa hajoavat tabletit ovat pyöreitä ja vaaleanpunaisia, ja niissä on toisella puolella merkintä ”643” ja sen yläpuolella merkintä ”A”, toisella puolella merkintä ”30”.


ABILIFY suussa hajoavat tabletit toimitetaan yksittäispakattuna läpipainopakkauksissa, joista ne voidaan irrottaa repäisykohtaa pitkin. Läpipainopakkaukset on pakattu 14 × 1, 28 × 1 ja 49 × 1 suussa hajoavat tabletit.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Herikerbergweg 292

1101 CT, Amsterdam Alankomaat


Valmistaja

Elaiapharm

2881 Route des Crêtes, Z.I. Les Bouilides-Sophia Antipolis, 06560 Valbonne

Ranska


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Lietuva

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


България

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Luxembourg/Luxemburg

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Česká republika

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Magyarország

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Danmark

Otsuka Pharma Scandinavia AB Tlf: +46 (0) 8 545 286 60

Malta

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Deutschland

Otsuka Pharma GmbH Tel: +49 (0) 69 1700 860

Nederland

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Eesti

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Norge

Otsuka Pharma Scandinavia AB Tlf: +46 (0) 8 545 286 60


Ελλάδα

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Österreich

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


España

Otsuka Pharmaceutical, S.A. Tel: +34 93 550 01 00

Polska

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


France

Otsuka Pharmaceutical France SAS Tél: +33 (0)1 47 08 00 00

Portugal

Lundbeck Portugal Lda Tel: +351 (0) 21 00 45 900


Hrvatska

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

România

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Ireland

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Slovenija

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 (0) 535 7000

Slovenská republika

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Italia

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l. Tel: +39 (0) 2 0063 2710

Suomi/Finland

Otsuka Pharma Scandinavia AB Puh/Tel: +46 (0) 8 545 286 60


Κύπρος

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Sverige

Otsuka Pharma Scandinavia AB Tel: +46 (0) 8 545 286 60


Latvija

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

United Kingdom (Northern Ireland) Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK.VVVV}

/.