Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Voltaren Ophtha
diclofenac

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Voltaren Ophtha 1mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa


diklofenaakkinatrium


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Voltaren Ophtha on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Voltaren Ophthaa

 3. Miten Voltaren Ophthaa käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Voltaren Ophthan säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Voltaren Ophtha on ja mihin sitä käytetään


  Voltaren Ophtha on silmään paikallisesti käytettävä tulehduskipulääke.


  Voltaren Ophtha -silmätippoja käytetään hoidettaessa silmän sidekalvon tulehduksia, joihin ei liity bakteeri- tai virustartuntaa. Niitä käytetään myös silmäleikkausten yhteydessä sekä silmäleikkausten ja

  -vammojen jälkeisen tulehduksen hoidossa. Lisäksi niillä voidaan hoitaa laserilla tehtyjen silmään kohdistuneiden toimenpiteiden jälkeistä kipua ja valonarkuutta.


  Diklofenaakkinatrium, jota Voltaren Ophtha sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Voltaren Ophthaa Älä käytä Voltaren Ophthaa

  • jos olet allerginen diklofenaakkinatriumille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos diklofenaakki tai jokin muu tulehduskipulääke (esim. asetyylisalisyylihappo, ibuprofeeni)

   on aiheuttanut sinulle nokkosrokkoa tai voimakkaan allergisen astma- tai nuhakohtauksen.


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Voltaren Ophthaa. Ole erityisen varovainen Voltaren Ophthan suhteen

   - jos käytät pehmeitä piilolinssejä, ota ne pois silmistä lääkkeen tiputtamisen ajaksi. Noin 15 minuutin kuluttua tiputtamisesta voit laittaa ne takaisin silmiin.

   Voltaren Ophtha -silmätipat kerta-annospakkauksessa eivät sisällä säilytysainetta, joten myös säilytysaineille yliherkät henkilöt voivat käyttää niitä.


   Muut lääkevalmisteet ja Voltaren Ophtha

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


   Jos käytät Voltaren Ophtha -silmätippojen kanssa samanaikaisesti muita silmälääkkeitä, pidä eri lääkkeiden välillä 5 minuutin tauko.


   Varovaisuutta tulee noudattaa käytettäessä samanaikaisesti steroidisilmätippoja, koska yhteiskäyttö voi aiheuttaa sarveiskalvoon kohdistuvia haittavaikutuksia.


   Raskaus ja imetys

   On mahdollista, että lääke vaikuttaa sikiöön. Neuvottele lääkärin kanssa aina ennen kuin käytät Voltaren Ophtha -silmätippoja raskauden aikana.


   Diklofenaakkia saattaa kulkeutua äidinmaitoon. Neuvottele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Voltaren Ophtha silmätippoja imetyksen aikana.


   Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Jos Voltaren Ophtha -silmätipat aiheuttavat sinulle näön hämärtymistä, vältä autolla ajoa sekä

   tarkkuutta vaativaa koneiden ja laitteiden käyttöä heti lääkkeen tiputtamisen jälkeen.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


 3. Miten Voltaren Ophthaa käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Aikuiset

  Suositeltu annos on 1 tippa 3-5 kertaa vuorokaudessa silmään. Annostus ja käytön pituus ovat kuitenkin yksilöllisiä ja riippuvat käyttöaiheesta. Silmälääkäri määrää kullekin potilaalle sopivan annoksen ja käyttöajan.


  Käyttö lapsille

  Voltaren Ophtha -silmätippojen käyttöä lapsille ei ole tutkittu.


  Käyttöohje

  Pese kädet. Avaa suojakuori ja vedä repäisypakkausta esiin sen verran, että voit irrottaa yhden kerta- annospakkauksen. Irrota yksi kerta-annospakkaus (kuva 1). Sulje suojakuori taittamalla huolellisesti. Varmista, että liuos on kerta-annospakkauksen alaosassa. Avaa kerta-annospakkaus kiertämällä siivekkeestä (kuva 2). Taivuta päätä taakse (kuva 3). Vedä alaluomea sormella alaspäin ja ota kerta- annospakkaus toiseen käteen (kuva 4). Purista kerta-annospakkausta niin, että tippa liuosta putoaa silmään. Paina sen jälkeen silmän ja nenän välistä kulmaa sormenpäällä 5 minuutin ajan (kuva 5) tai pidä silmät suljettuina. Tällä tavalla voidaan parantaa paikallista vaikutusta ja estää silmätippojen valuminen kyynelkanavaa pitkin nieluun. Yhden kerta-annospakkauksen sisältö riittää molempiin silmiin. Heitä kerta-annospakkaus pois, myös jäljellä oleva sisältö.


  image


  Jos käytät enemmän Voltaren Ophthaa kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Silmäkipu on hyvin yleinen haittavaikutus. Yleinen haittavaikutus on lievä tai kohtalainen ohimenevä silmien ärsytys silmätippojen tiputtamisen jälkeen. Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat silmien kutina, verekkyys tai näön hämärtyminen silmätippojen tiputtamisen jälkeen. Harvinaisena on todettu sarveiskalvon ulkopinnan vaurioita, haavaumia tai ohenemista sekä hengenahdistusta ja astman pahenemista. Myös allergisia oireita on havaittu.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  FI-00034 Fimea


 5. Voltaren Ophthan säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25 C.

  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja suojakuoressa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP/Käyt.

  viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Kerta-annospakkaukset on käytettävä 1 kuukauden sisällä sujakuoren avaamisesta.

  Avatun kerta-annospakkauksen sisältö on käytettävä välittömästi ja mahdollisesti yli jäänyt sisältö tulee hävittää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

  Mitä Voltaren Ophtha sisältää

  • Vaikuttava aine on diklofenaakkinatrium 1 mg/ml.

  • Muut aineet ovat boorihappo, makrogoliglyserolirisiinioleaatti (Cremophor EL), trometamoli ja injektionesteisiin käytettävä vesi.


Voltaren Ophtha -silmätipat kerta-annospakkauksessa eivät sisällä säilytysainetta.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Valmisteen kuvaus: Kirkas tai hieman samea, kellertävä liuos

Pakkauskoot: Kerta-annospakkaukset (LDPE-muovi) 10 x 0,3 ml ja 40 x 0,3 ml. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Laboratoires THEA – 12, rue Louis Blériot – 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 – Ranska.


Valmistaja

Excelvision – Rue de la Lombardière – 07100 Annonay – Ranska


Paikallinen edustaja

Thea Nordic AB, Storgatan 55, 703 63 Örebro, Ruotsi


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.09.2018