Kotisivun Kotisivun

Flavamed
ambroxol

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Flavamed 60 mg poretabletit Aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille ambroksolihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Flavamed 60 mg poretabletteja

Ambroksolihydrokloridin käytön yhteydessä on raportoitu vakavia ihoreaktioita. Jos sinulle kehittyy ihottuma (mukaan lukien limakalvovauriot suussa, nielussa, nenässä, silmissä, sukupuolielinten alueella), lopeta Flavamed 60 mg poretablettien käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.Lapset ja nuoret

Vain yli 12-vuotiaat nuoret saavat ottaa Flavamed 60 mg poretabletteja.


Muut lääkevalmisteet ja Flavamed 60 mg poretabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


Yskänärsytystä estävät lääkkeet (antitussiivit)

Kun käytät Flavamed 60 mg poretabletteja, et saa käyttää muita yskimisrefleksiä heikentäviä lääkkeitä (ns. antitussiiveja). Yskimisrefleksi on tärkeä, jotta voit saada liman irtoamaan yskimällä ja siten poistetuksi sen keuhkoista.


Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Käytä Flavamed 60 mg poretabletteja raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin nimenomaisesta määräyksestä. Flavamed 60 mg poretablettien käyttöä ei suositella erityisesti ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana.


On havaittu, että Flavamed 60 mg poretablettien vaikuttava aine erittyy rintamaitoon. Flavamed 60 mg poretablettia käyttöä ei suositella imetyksen aikana.


Eläinkokeissa ambroksolilla ei havaittu olevan haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Flavamed 60 mg poretableteilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.


Flavamed 60 mg poretabletit sisältävät laktoosia, sorbitolia, natriumia ja bentsyylialkoholia


Laktoosi

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


Sorbitoli

Tämä lääkevalmiste sisältää 29,29 mg sorbitolia per poretabletti. Natrium

Tämä lääkevalmiste sisältää 126,5 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per poretabletti. Tämä vastaa 6,33 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


Bentsyylialkoholi

Tämä lääkevalmiste sisältää 0,78 mg bentsyylialkoholia per poretabletti. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita. Kysy lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa, jos olet raskaana tai imetät, sillä suuria määriä bentsyylialkoholia voi kertyä elimistöön ja aiheuttaa haittavaikutuksia (kuten metabolista asidoosia).

Kysy lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa, jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus, sillä suuria määriä bentsyylialkoholia voi kertyä elimistöön ja aiheuttaa haittavaikutuksia (kuten metabolista asidoosia).


 1. Miten Flavamed 60 mg poretabletteja käytetään


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltäsi tai apteekistasi, jos olet epävarma.


  Noudata seuraavia ohjeita, ellei lääkäri ole määrännyt muunlaista Flavamed 60 mg poretablettien annostusta. Noudata käyttöohjeita, jotta Flavamed 60 mg poretabletit vaikuttaisivat asianmukaisesti.


  Suositeltu annos on:

  Ikä

  Kerta-annos

  Enimmäisannos vuorokaudessa

  Yli 12-vuotiaat nuoret ja aikuiset

  Ensimmäisten 2–3 päivän aikana ½ poretablettia 3 kertaa vuorokaudessa (vastaa 30 mg ambroksolihydrokloridia

  3 kertaa), sen jälkeen ½ poretablettia 2 kertaa vuorokaudessa (vastaa 30 mg ambroksolihydrokloridia 2 kertaa)

  1½ poretablettia (vastaa 90 mg

  ambroksolihydrokloridia)


  Huomaa:

  Aikuisilla vuorokausiannos voidaan nostaa 1 tablettiin 2 kertaa vuorokaudessa.

  Flavamed 60 mg poretablettien turvallisuutta ja tehoa alle 12-vuotiaille lapsille ei ole vielä osoitettu.


  Antotapa

  Suun kautta. Poretabletit liuotetaan lasilliseen vettä aterian jälkeen ja liuos juodaan. Poretabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


  Hoidon kesto

  Flavamed 60 mg poretabletteja ei pidä ottaa yli 4–5 päivää ilman lääkärin antamia ohjeita.

  Jos oireet eivät helpota 4–5 päivän hoidon jälkeen tai jopa pahenevat, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.


  Jos Flavamed 60 mg poretablettien vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.


  Jos otat enemmän Flavamed 60 mg poretabletteja kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Vahingossa tapahtuneiden yliannostusten ja/tai lääkitysvirheraporttien perusteella havaitut oireet ovat yhdenmukaisia Flavamed 60 mg poretablettien suositelluilla annoksilla havaittujen haittavaikutusten kanssa.

  Yliannostustapauksessa ota yhteyttä lääkäriin, joka aloittaa yliannostuksen oireenmukaisen hoidon.


  Jos unohdat ottaa Flavamed 60 mg poretabletteja

  tai jos olet ottanut liian pienen annoksen, ota seuraavan lääkkeenottokerran yhteydessä ohjeen mukainen annos.

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Haittavaikutukset


  Yleiset (alle 1 potilaalla kymmenestä)

  • makuhäiriöt

  • pahoinvointi, suun ja nielun tuntoaistin heikentyminen.


  Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta)

  • oksentelu, ripuli, ylävatsavaivat, vatsakipu, suun kuivuminen

  • kuume.


   Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta)

  • yliherkkyysreaktiot

  • ihottuma, nokkosihottuma.


   Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • anafylaktiset reaktiot, mukaan lukien anafylaktinen sokki, angioedeema (ihon, ihonalaisten kudosten, limakalvojen tai limakalvonalaisten kudosten nopeasti kehittyvä turvotus) ja kutina

  • vaikeat iholla ilmenevät haittavaikutukset (mukaan lukien monimuotoinen punavihoittuma, Stevens-Johnsonin oireyhtymä / toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi)

  • kurkun kuivuus.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Flavamed 60 mg poretablettien säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä moniannospakkauksessa ja laatikossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 30 °C.


  Pidä moniannospakkaus tiiviisti suljettuna. Valmiste on herkkä valolle ja kosteudelle.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Flavamed 60 mg poretabletit sisältävät


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pyöreät, valkoiset tabletit, joiden halkaisija on 18 mm ja joiden toisella puolella on jakoura. Poretabletit voidaan puolittaa.

Flavamed 60 mg poretablettipakkauksessa on 10 tai 20 poretablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin Saksa


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Bulgaria Flavamed Effervescent Tablets

Viro Flavamed 60 mg

Suomi Flavamed 60 mg poretabletit

Saksa Flavamed 60 mg Brausetabletten

Latvia Flavamed 60 mg putojošās tabletes

Liettua Flavamed 60 mg šnypščiosios tabletės

Puola Flavamed

Slovakian tasavalta Flavamed šumivé tablety

Slovenia Flavamed 60 mg šumeče tablete


Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 29.1.2021