Kotisivun Kotisivun

Glucos Fresenius Kabi
carbohydrates

Pakkausseloste : Tie toa potilaalle


Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml infuusioneste , liuos Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml infuusioneste , liuos Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml infuusioneste , liuos


glukoosi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Glucos Fresenius Kabi

-infuusionestettä.


Veren glukoosi- ja elektrolyyttipitoisuuksia (erityisesti seerumin kalium- ja fosfaattipitoisuuksia) ja nestetasapainoa tarkkaillaan säännöllisesti.


Terveydenhuollon ammattilaiset tarkkailevat sinua suuria nestemääriä annettaessa, jos elimistössäsi on liian paljon tai liian vähän nestettä, jos munuaistesi, sydämesi tai keuhkojesi toiminta on vaikea-asteisesti heikentynyt ja/tai jos virtsantuotantosi on vähentynyt.


Glukoosinsietokyky voi olla heikentynyt, jos munuaistesi toiminta on heikentynyt tai jos sinulla on diabetes. Terveydenhuollon ammattilaiset tarkkailevat veresi glukoosi- ja elektrolyyttipitoisuutta valmisteen annon aikana, jos sinulla on diabetes tai jos munuaistesi toiminta on heikentynyt. Insuliinin ja/tai kaliumin tarve voi olla muuttunut. Lääkäri tarkistaa nämä.


Glukoosilisä voi laukaista tiamiinin (B1-vitamiinin) puutosoireyhtymän, jos kärsit aliravitsemuksesta. Riski on erityisen merkittävä, jos aliravitsemuksen syynä on:


Muut lääkevalmiste et ja Glucos Fresenius Kabi

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärille, jos käytät antidiureettiseen hormoniin vaikuttavia lääkkeitä. Tällaisia lääkkeitä voivat olla:


Muita hyponatremian riskiä lisääviä lääkevalmisteita ovat diureetit (nesteenpoistolääkkeet) ja epilepsialääkkeet, kuten okskarbatsepiini.


Raskaus ja ime tys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Glukoosin katsotaan olevan turvallista annossuositusten mukaan käytettynä.


Erityistä varovaisuutta on noudatettava hyponatremian riskin vuoksi, kun tätä lääkevalmistetta annetaan raskaana oleville naisille synnytyksen aikana erityisesti, jos sitä annetaan yhdessä oksitosiinin (hormoni, jota saatetaan antaa synnytyksen käynnistämiseksi ja verenvuodon hillitsemiseksi) kanssa.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Glucos Fresenius Kabi ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.


 1. Mite n Glucos Fresenius Kabi -infuusioneste ttä käyte tään


  Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa sinulle glukoosiliuosta. Se annetaan tiputuksena laskimoon (laskimonsisäinen infuusio) tai injektiona ihon alle riippuen siitä, mitä glukoosiliuoksen vahvuutta käytetään.


  Lääkäri päättää sinulle sopivan annoksen sekä milloin ja kuinka se annetaan. Lääkäri ottaa päätöksessään huomioon ikäsi, painosi, fyysisen tilasi ja muut saamasi hoidot.


  Ennen infuusiota ja sen jälkeen lääkäri seuraa elimistösi nestemäärää, veren ja virtsan happopitoisuutta ja veren elektrolyyttipitoisuutta (erityisesti natriumpitoisuutta) (pääasiassa potilailla, joilla antidiureettisen hormonin pitoisuus elimistössä on korkea tai jotka käyttävät muita antidiureettisen hormonin toimintaa voimistavia lääkevalmisteita).

  Jos käytät enemmän Glucos Fresenius Kabi -infuusioneste ttä kuin sinun pitäisi Terveydenhuollon ammattilaiset antavat sinulle glukoosiliuosta ja siksi on epätodennäköistä, että saisit suuremman annoksen kuin sinun pitäisi. Jos sinulle annetaan vahingossa yliannos, valmisteen anto lopetetaan ja saat oireista riippuvaa hoitoa.


 2. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Osmoottista diureesia (lisääntynyttä virtsaamista), joka voi johtaa elimistön kuivumiseen, voi esiintyä, jos annossuositukset ylitetään.


  Muita mahdollisia haittavaikutuksia:


  Tunte maton (saatavilla oleva tie to ei riitä esiintyvyyde n arviointiin)

  • lisääntynyt virtsantuotanto (polyuria)

  • korkea veren sokeripitoisuus (hyperglykemia), nestevajaus (dehydraatio) ja elektrolyyttiepätasapaino, kuten veren matala kaliumpitoisuus (hypokalemia), magnesiumpitoisuus (hypomagnesemia) ja fosfaattipitoisuus (hypofosfatemia)

  • antotekniikkaan liittyvät haittavaikutukset, kuten kehon lämpötilan nousu, injektiokohdan tulehdus, paikallinen kipu tai reaktio, laskimon ärsytys, laskimon tulehdus liuoksen antokohdassa (laskimotromboosi tai flebiitti), liuoksen antaminen vahingossa laskimon ulkopuolelle (ekstravasaatio, joka voi aiheuttaa kudoksen vaurioitumisen) tai kehon liiallinen nestemäärä (hypervolemia) ja nesteen kertyminen (edeema) yliannoksen vuoksi.

  • Päänsärky, pahoinvointi, kouristukset, horrostila (letargia) ja oksentelu. Syynä voi olla veren alhainen natriumpitoisuus (hyponatremia). Alhainen natriumpitoisuus voi aiheuttaa aivovammaan ja kuolemaan johtavan aivoturvotuksen (ks. myös Varoitukset ja varotoimet).


  Korkeita veren glukoosipitoisuuksia (hyperglykemia), glukoosia virtsassa (glukosuria) ja nestettä keuhkoissa (keuhkoedeema) voi ilmetä, jos liuosta annetaan liian nopeasti.


  Hoidon aikana terveydenhuollon ammattilaiset saattavat tarkkailla sinua. Jos jokin haittavaikutus muuttuu vakavaksi, lääkäri tai sairaanhoitaja pystyy auttamaan sinua. Jos olet huolissasi haittavaikutuksista, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa.


  Haittavaikutuksista ilmoittamine n

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www‐sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

  Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55

  00034 FIMEA


 3. Glucos Fresenius Kabi -infuusioneste en säilyttämine n


  Freeflex-infuusiopussi

  50 mg/ml: Säilytä alle 25 °C.

  100 mg/ml: Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. 200 mg/ml: Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Kabipac-infuusiopullo

  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pussissa ja laatikossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä hiukkasia tai pakkaus on vahingoittunut.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Glucos Fresenius Kabi sisältää


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml and 100 mg/ml ovat kirkkaita, värittömiä ja steriilejä liuoksia, joissa ei ole elektrolyyttejä eikä näkyviä hiukkasia. 50 mg/ml on isotoninen, 100 mg/ml on hypertoninen.

Glukos Fresenius Kabi 200 mg/ml on kirkas, väritön tai kellertävä, hypertoninen ja steriili liuos, jossa ei ole elektrolyyttejä eikä näkyviä hiukkasia.


Sitä on saatavilla seuraavissa pakkauksissa ja pakkausko’oissa:

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml

Polypropyleeni-infuusiopussi (Freeflex), jossa on injektioportti neulaa varten tai (Freeflex+), jossa on lisäysportti (luer lock) neulattomaan käyttöön:

40 x 50 ml

40 x 100 ml

20 x 250 ml

15 x 500 ml

10 x 1000 ml

60 x 50 ml

50 x 100 ml

30 x 250 ml

20 x 500 ml

65 x 50 ml

55 x 100 ml

35 x 250 ml

70 x 50 ml

60 x 100 ml

40 x 250 ml


Polyetyleenipullot (Kabipac):


10 x 100 ml

10 x 250 ml

10 x 500 ml

10 x 1000 ml

40 x 100 ml

20 x 250 ml

20 x 500 ml

30 x 250 ml

30 x 500 ml


Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml

Polypropyleeni-infuusiopussi (Freeflex), jossa on injektioportti neulaa varten tai (Freeflex+), jossa on lisäysportti (luer lock) neulattomaan käyttöön:

15 x 500 ml 10 x 1000 ml

20 x 500 ml


Polyetyleenipullot (Kabipac):

10 x 100 ml 10 x 250 ml 10 x 500 ml 10 x 1000 ml

40 x 100 ml 20 x 250 ml 20 x 500 ml

30 x 500 ml


Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml

Polypropyleeni-infuusiopussi (Freeflex), jossa on injektioportti neulaa varten:

15 x 500 ml 10 x 1000 ml

20 x 500 ml


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Ruotsi


Valmistaja

Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norja tai

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, Saksa tai Fresenius Kabi France, Louviers Cedex, Ranska tai Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o., Kutno, Puola


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 19.1.2021.


image


Seuraavat tie dot on tarkoite ttu vain hoitoalan ammattilaisille :


Nesteen ja energian tarve riippuu potilaan iästä, painosta sekä metabolisesta ja kliinisestä tilasta. Hoitavan lääkärin tulee määritellä annos ja antonopeus.


Aikuisille suositellaan suurimmaksi infuusionopeudeksi 0,25 g glukoosia/painokg/h, maksimiannos vuorokaudessa on 6 g glukoosia/painokg.


Lapsille suositellaan suurimmaksi infuusionopeudeksi 0,8–1,5 g glukoosia/painokg/h, päiväannos esitetään taulukossa.


Suositeltu parenteraalinen glukoosiannos lapsille (g/painokg/vrk)

Kehon paino (kg)

Päivä 1

Päivä 2

Päivä 3

Päivä 4

< 3

10

14

16

18

3–10

8

12

14

16–18

10–15

6

8

10

12–14

15–20

4

6

8

10–12

20–30

4

6

8

< 12

> 30

3

5

8

< 10


Glukoosi infuusionestettä ei saa antaa samalla nesteensiirtolaitteella samanaikaisesti veren kanssa tai ennen tai jälkeen sen annon.


Veren glukoosi ja elektrolyyttipitoisuudet ja nestetasapaino on tarkistettava säännöllisesti. Seerumin kaliumpitoisuuden sekä ja veren glukoosi- ja fosfaattipitoisuuksien seuranta on erityisen tärkeää.

Glukoosia sisältävän parenteraalisen ravitsemuksen ja matalan fosfaattipitoisuuden välillä on havaittu yhteys. Hypofosfatemiassa suositellaan ylimääräistä fosfaattilisää.


Yleiset ohjeet

Hyponatremian riskin vuoksi nestetasapainoa, seerumin glukoosin, seerumin natriumin ja muiden elektrolyyttien pitoisuuksia voi olla tarpeen seurata ennen annostelua ja sen aikana erityisesti potilailla,

joilla on lisääntynyt ei-osmoottinen antidiureettisen hormonin vapautuminen (antidiureettisen hormonin liikaerityshäiriö, SIADH), ja potilailla, jotka saavat samanaikaisesti vasopressiiniagonisteja. Seerumin natriumpitoisuuden seuranta on erityisen tärkeää valmisteilla, joiden natriumpitoisuus on alhaisempi kuin seerumin natriumpitoisuus. Glucos Fresenius Kabi -infuusion jälkeen glukoosin kuljetus soluihin tapahtuu nopeasti ja aktiivisesti. Tämä lisää vapaan veden määrää elimistössä ja saattaa johtaa vaikeaan hyponatremiaan.