Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Cosentyx
secukinumab

HINNAT

75 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 1 esitäytetty ruisku

Tukkukauppa: 251,13 €
Jälleenmyynti: 334,87 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 1 x 1 ml

Tukkukauppa: 456,60 €
Jälleenmyynti: 592,80 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 1 x 1 ml

Tukkukauppa: 456,60 €
Jälleenmyynti: 592,80 €
Korvaus: 0,00 €

300 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 1 x 300 mg

Tukkukauppa: 913,19 €
Jälleenmyynti: 1 145,28 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2 x 150 mg

Tukkukauppa: 913,19 €
Jälleenmyynti: 1 145,28 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 2 x 150 mg

Tukkukauppa: 913,19 €
Jälleenmyynti: 1 145,28 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Cosentyx 300 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku


sekukinumabi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Cosentyx injektioneste, liuos on kirkas neste. Väri voi vaihdella värittömästä hieman kellertävään. Cosentyx 300 mg injektioneste esitäytetyssä ruiskussa on saatavilla yksikköpakkauksissa, joissa on

1 esitäytety ruisku ja monipakkauksissa, joissa on 3 (3 yhden ruiskun pakkausta) esitäytettyä ruiskua. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Irlanti


Valmistaja

Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

90429 Nürnberg Saksa


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6336 Langkampfen

Itävalta


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 000 8600


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited Tel: +44 1276 698370


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


https://www.ema.europa.eu.

Esitäytetyn Cosentyx 300 mg -ruiskun käyttöohjeet


Lue nämä käyttöohjeet KOKONAAN ennen pistämistä. On tärkeää, ettet yritä pistää lääkettä itsellesi ennen kuin lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle oikean pistämistavan. Pakkaus sisältää esitäytetyn Cosentyx 300 mg -ruiskun, joka on yksittäispakattu muoviseen repäisypakkaukseen.


Esitäytetty Cosentyx 300 mg -ruisku


image

Ruiskun suojus


Sormituet


MäntäNeulan suojus


Tarkistusikkuna, etiketti ja viimeinen käyttöpäivämäärä

Ruiskun suojuksen siivekkeet


Männän pää


Kun lääke on pistetty, ruiskun suojus aktivoituu ja peittää neulan. Tämän tarkoitus on suojata neulanpistotapaturmilta terveydenhuollon ammattilaisia, potilaita, jotka pistävät itse lääkärin määräämiä lääkkeitä, ja henkilöitä, jotka auttavat itse pistäviä potilaita.


image

Pistoksen antamiseen tarvitset lisäksi:


Tärkeää tietoa turvallisuudesta

Varoitus: Säilytä ruisku poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

 1. Älä avaa sinetöityä ulkopakkausta ennen kuin olet valmis käyttämään tämän lääkkeen.

 2. Älä käytä tätä lääkettä, jos ulkopakkauksen tai repäisypakkauksen sinetti on rikkoutunut, koska tällöin valmisteen käyttö ei ehkä ole turvallista.

 3. Älä koskaan jätä ruiskua lojumaan vartioimatta, jolloin muut saattaisivat kajota siihen.

 4. Älä ravista ruiskua.

 5. Varo koskettamasta ruiskun suojasiivekkeitä ennen käyttöä. Koskettamalla niitä saatat aktivoida ruiskun suojuksen liian aikaisin.

 6. Älä poista neulan suojusta ennen kuin juuri ennen pistoksen antamista.

 7. Ruiskua ei voi käyttää uudelleen. Hävitä käytetty ruisku välittömästi käytön jälkeen laittamalla se neuloille ja ruiskuille tarkoitettuun astiaan.


Esitäytetyn Cosentyx 300 mg -ruiskun säilyttäminen

 1. Säilytä tämä lääke suljettuna kotelossa. Herkkä valolle. Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C). EI SAA JÄÄTYÄ.

 2. Muista ottaa ruisku jääkaapista ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen ruiskun

  valmistelemista pistosta varten (3045 minuuttia).

 3. Älä käytä ruiskua kotelossa tai ruiskun etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Jos viimeinen käyttöpäivämäärä on mennyt, palauta koko pakkaus apteekkiin.

image

Pistoskohta


Pistoskohta tarkoittaa kehon kohtaa, johon aiot pistää lääkkeen käyttämällä ruiskua.

Pistos voidaan antaa myös olkavarren ulkopinnalle, jos huoltaja antaa pistoksen.


image

Esitäytetyn Cosentyx 300 mg -ruiskun valmisteleminen käyttöä varten

 1. Ota ruiskun sisältämä pakkaus jääkaapista ja jätä se avaamattomana lämpenemään huoneenlämpöiseksi noin 3045 minuutin ajaksi.

 2. Kun olet valmis käyttämään ruiskua, pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä.

 3. Puhdista pistoskohta antiseptisellä pyyhkeellä.

 4. Ota ruisku kotelosta ja repäisypakkauksesta pitämällä kiinni ruiskun suojuksesta.

 5. Tarkista ruisku. Nesteen pitää olla kirkasta. Väri voi vaihdella värittömästä hieman kellertävään.

Saatat havaita pienen ilmakuplan, mikä on normaalia. ÄLÄ KÄYTÄ, jos neste sisältää selvästi näkyviä hiukkasia, on sameaa tai selvästi ruskeaa. ÄLÄ KÄYTÄ, jos ruisku on rikkoutunut.

Palauta tällöin koko tuotepakkaus apteekkiin.


Miten käytät esitäytettyä Cosentyx 300 mg -ruiskua


image

Poista neulan suojus varovasti esitäytetystä ruiskusta pitämällä kiinni ruiskun suojuksesta. Hävitä neulan suojus. Voit havaita neulan kärjessä pisaran nestettä. Tämä on normaalia.


Nipistä kevyesti pistoskohdan ihoa ja vie neula sisään kuvan osoittamalla tavalla. Paina neula kokonaan sisään, jotta varmistat, että lääkeannos pistetään kokonaan.image

image

Hävittämisohjeet

Tartu ruiskuun kuvan osoittamalla tavalla. Paina mäntä hitaasti alas niin pitkälle kuin se painuu siten, että männän pää on kokonaan ruiskun suojuksen siivekkeiden välissä.

Pidä ruiskua mäntä alas painettuna paikallaan 5 sekunnin ajan.


Pidä mäntä alas painettuna samalla, kun varovasti poistat neulan suoraan ulos pistoskohdasta.


Vapauta mäntä hitaasti ja anna ruiskun suojan automaattisesti peittää esillä oleva neula.


Pistoskohdassa saattaa olla pieni määrä verta. Voit painaa pistoskohtaa pumpulilla tai sideharsolla 10 sekunnin ajan. Älä hankaa pistoskohtaa. Voit tarvittaessa peittää pistoskohdan pienellä laastarilla.


Hävitä ruisku laittamalla se neuloille ja ruiskuille tarkoitettuun astiaan (suljettavaan pistonkestävään astiaan). Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi neuloja ja käytettyjä ruiskuja ei koskaan saa käyttää uudelleen.