Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Ebixa
memantine

HINNAT

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 18,33 €
Jälleenmyynti: 28,24 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg/0,5 ml oraaliliuos 50 ml

Tukkukauppa: 28,50 €
Jälleenmyynti: 43,34 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 31,92 €
Jälleenmyynti: 48,41 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 56,65 €
Jälleenmyynti: 83,99 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 111,03 €
Jälleenmyynti: 157,64 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Ebixa 20 mg tabletit, kalvopäällysteiset

memantiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja


Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutukset ovat yleensä lieviä tai kohtalaisia.


  Yleiset (1 -10 käyttäjällä 100:sta):

  • Päänsärky, uneliaisuus, ummetus, kohonneet maksantoimintakokeet, huimaus, tasapainohäiriöt, hengenahdistus, kohonnut verenpaine ja yliherkkyys lääkevalmisteelle.


   Melko harvinaiset (1 – 10 käyttäjällä 1 000:sta):

  • Väsymys, sieni-infektiot, sekavuus, aistiharhat, oksentelu, poikkeava kävely, sydämen vajaatoiminta ja laskimotukos (tromboosi/tromboembolia).


   Hyvin harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä 10 000:sta):

  • Epileptiset kohtaukset.


   Tuntemattomat (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin):

  • Haimatulehdus, maksatulehdus (hepatiitti) ja mielenterveyshäiriöt.


   Alzheimerin tautiin liittyy masennus, itsemurha-ajatukset ja itsemurha. Näitä tapahtumia on raportoitu Ebixa-hoitoa saavilla potilailla.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen


   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 2. Ebixan säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Ebixa sisältää

makrogoli 400, titaanidioksidi (E 171) ja rautaoksidi, keltainen ja punainen (E 172), jotka ovat tabletin päällysteessä.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Ebixa kalvopäällysteiset tabletit ovat vaaleanpunaisia/harmaanpunaisia, soikeita, pitkänomaisia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä ’20’ ja toisella puolella merkintä ’MEM’.


Ebixa -tabletteja on saatavana 14, 28, 42, 49 x 1, 56, 56 x 1, 70, 84, 98, 98 x 1, 100, 100 x1, 112 tai

840 (20 x 42) tabletin läpipainopakkauksissa. Pakkauskokojen 49 x1, 56 x 1, 98 x 1 ja 100 x 1 kalvopäällysteiset tabletit ovat yksittäisannoksina läpipainopakkauksessa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9

2500 Valby Tanska.


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.


Belgique/België/Belgien Lundbeck S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 535 7979

Lietuva

H. Lundbeck A/S, Danija Tel: + 45 36301311


България

Lundbeck Export A/S Representative Office

Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck S.A.

Tél: +32 2 535 7979


Česká republika

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Tel: +420 225 275 600

Magyarország Lundbeck Hungaria Kft. Tel: +36 1 4369980


Danmark

Lundbeck Pharma A/S Tlf: +45 4371 4270

Malta

H. Lundbeck A/S, Denmark Tel: + 45 36301311


Deutschland Lundbeck GmbH Tel: +49 40 23649 0

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901


Eesti

Lundbeck Eesti AS Tel: +372 605 9350

Norge

H. Lundbeck AS Tlf: +47 91 300 800


Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Lundbeck Austria GmbH Tel: +43 1 253 621 6033

España

Lundbeck España S.A. Tel: +34 93 494 9620

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o. Tel.: + 48 22 626 93 00


France

Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Portugal

Lundbeck Portugal Lda Tel: +351 21 00 45 900


Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o. Tel.: + 385 1 6448263

România

Lundbeck Romania SRL Tel: +40 21319 88 26


Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o. Tel.: +386 2 229 4500


Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika Lundbeck Slovensko s.r.o. Tel: +421 2 5341 42 18


Italia

Lundbeck Italia S.p.A. Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab Puh/Tel: +358 2 276 5000


Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

H. Lundbeck AB Tel: +46 4069 98200


Latvija

H. Lundbeck A/S, Dānija

Tel: + 45 36301311

United Kingdom (Northern Ireland)

Lundbeck (Ireland) Limited Tel: +353 1 468 9800


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {pvm}

/.