Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Xeljanz
tofacitinib

HINNAT

1 mg/ml oraaliliuos 240 ml

Tukkukauppa: 596,67 €
Jälleenmyynti: 762,29 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 56

Tukkukauppa: 696,20 €
Jälleenmyynti: 882,72 €
Korvaus: 0,00 €

11 mg depottabletti 28

Tukkukauppa: 706,80 €
Jälleenmyynti: 895,54 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 56

Tukkukauppa: 1 272,24 €
Jälleenmyynti: 1 579,72 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle XELJANZ 5 mg kalvopäällysteiset tabletit XELJANZ 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

tofasitinibi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

sisältää laktoosia”), kroskarmelloosinatrium (katso kohta 2 ”XELJANZ sisältää natriumia”), magnesiumstearaatti, hypromelloosi (E464), titaanidioksidi (E171), makrogoli, triasetiini,

FD&C Blue #2/indigokarmiinialumiinilakka (E132) ja FD&C Blue #1/briljanttisininen FCF

-alumiinilakka (E133).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


XELJANZ 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

XELJANZ 5 mg kalvopäällysteinen tabletti on valkoinen ja pyöreä.


Läpipainolevyssä on 14 tablettia. Läpipainopakkaukset sisältävät 56, 112 tai 182 tablettia ja

purkkipakkaukset 60 tai 180 tablettia.


XELJANZ 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

XELJANZ 10 mg kalvopäällysteinen tabletti on sininen ja pyöreä.


Läpipainolevyssä on 14 tablettia. Läpipainopakkaukset sisältävät 56, 112 tai 182 tablettia ja

purkkipakkaukset 60 tai 180 tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles

Belgia


Valmistaja

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België /Belgique / Belgien Luxembourg/Luxemburg België /Belgique / Belgien Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg/Luxemburg Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000


България Magyarország

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Pfizer Kft.

Тел.: +359 2 970 4333 Tel.: +36 1 488 37 00


Česká republika Malta

Pfizer, spol. s r.o. Vivian Corporation Ltd.

Tel: +420 283 004 111 Tel: +35621 344610


Danmark Nederland

Pfizer ApS Pfizer bv

Tlf: +45 44 20 11 00 Tel: +31 (0)10 406 43 01


Deutschland Norge

Pfizer Pharma GmbH Pfizer AS

Tel: +49 (0)30 550055-51000 Tlf: +47 67 52 61 00


Eesti Österreich

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +372 666 7500 Tel: +43 (0)1 521 15-0


Ελλάδα Polska

PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Τηλ: +30 210 67 85 800 Tel.: +48 22 335 61 00


España Portugal

Pfizer, S.L. Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +34 91 490 99 00 Tel: +351 21 423 5500


France România

Pfizer Pfizer Romania S.R.L.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40 Tel: +40 21 207 28 00


Hrvatska Slovenija

Pfizer Croatia d.o.o. Pfizer Luxembourg SARL

Tel: +385 1 3908 777 Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0) 1 52 11 400


Ireland Slovenská republika

Pfizer Healthcare Ireland Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: 1800 633 363 (toll free) Tel: +421-2-3355 5500

+44 (0)1304 616161


Ísland Suomi/Finland

Icepharma hf. Pfizer Oy

Sími: +354 540 8000 Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia Sverige

Pfizer S.r.l. Pfizer AB

Tel: +39 06 33 18 21 Tel: +46 (0)8 550 520 00


Κύπρος United Kingdom (Northern Ireland)

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Pfizer Limited

Τηλ: +357 22 817690 Tel: +44 (0)1304 616161


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.