Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Xeljanz
tofacitinib

HINNAT

1 mg/ml oraaliliuos 240 ml

Tukkukauppa: 596,67 €
Jälleenmyynti: 762,29 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 56

Tukkukauppa: 696,20 €
Jälleenmyynti: 882,72 €
Korvaus: 0,00 €

11 mg depottabletti 28

Tukkukauppa: 706,80 €
Jälleenmyynti: 895,54 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 56

Tukkukauppa: 1 272,24 €
Jälleenmyynti: 1 579,72 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle XELJANZ 1 mg/ml oraaliliuos

Tofasitinibi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

kloorivetyhappo, maitohappo (E270), puhdistettu vesi, natriumbentsoaatti (E211) (ks. kohta 2 ”XELJANZ sisältää natriumbentsoaattia” ja ”XELJANZ sisältää natriumia”), sukraloosi (E955)

ja ksylitoli (E967).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


XELJANZ 1 mg/ml oraaliliuos on kirkas, väritön liuos.

1 mg/ml oraaliliuos toimitetaan valkoisissa 250 ml:n HDPE-pulloissa, jotka sisältävät 240 ml liuosta. Jokainen pakkaus sisältää yhden HDPE-pullon, yhden pulloon kiinnitettävän sovittimen ja yhden suun kautta tapahtuvaa annostelua varten. Ruiskussa on asteikko 3,2 ml, 4 ml ja 5 ml.


Myyntiluvan haltija


Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles

Belgia


Valmistaja


Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Belgia


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België /Belgique / Belgien Lietuva

Luxembourg/Luxemburg België /Belgique / Belgien Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg/Luxemburg Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000


България Magyarország

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Pfizer Kft.

Тел.: +359 2 970 4333 Tel.: + 36 1 488 37 00


Česká republika Malta

Pfizer, spol. s r.o. Vivian Corporation Ltd.

Tel: +420 283 004 111 Tel : + 35621 344610


Danmark Nederland

Pfizer ApS Pfizer bv

Tlf: +45 44 20 11 00 Tel: +31 (0)10 406 43 01


Deutschland Norge

PFE GmbH Pfizer AS

Tel: +49 (0)800 8535555 Tlf: +47 67 52 61 00


Eesti Pfizer Pharma Österreich

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +372 666 7500 Tel: +43 (0)1 521 15-0


Ελλάδα Polska

PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Τηλ: +30 210 67 85 800 Tel.: +48 22 335 61 00


España Portugal

Pfizer, S.L. Pfizer Biofarmacêutica Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: +34 91 490 99 00 Tel: +351 21 423 5500


France România

Pfizer Pfizer Romania S.R.L.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40 Tel: +40 21 207 28 00


Hrvatska Slovenija

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: + 385 1 3908 777

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400


Ireland Slovenská republika

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421-2-3355 5500


Ísland Suomi/Finland

Icepharma hf. Pfizer Oy

Sími: + 354 540 8000 Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia Sverige

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Pfizer AB

Tel: + 46 (0)8 550 520 00


Κύπρος United Kingdom (Northern Ireland)

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Τηλ: +357 22 817690

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.

  1. XELJANZ-oraaliliuoksen käyttöohjeet


Lue nämä käyttöohjeet, ennen kuin alat ottaa XELJANZ-oraaliliuosta. Niissä voi olla uutta tietoa.


Tärkeää tietoa XELJANZ-oraaliliuoksen mittaamisesta


Käytä aina XELJANZ-oraaliliuoksen mukana toimitettua suun kautta annosteluun käytettävää ruiskua, jolla mitataan ja annetaan lääkärin määräämä annos. Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta tai apteekista, miten sinulle määrätty annos mitataan, jos olet epävarma.


Kuinka XELJANZ tulee säilyttää? Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Pullossa jäljellä oleva XELJANZ-oraaliliuos on hävitettävä 60 vuorokauden kuluttua pullon ensimmäisestä avaamisesta.

Voit kirjoittaa ensimmäisen käyttöpäivän pakkaukseen ja alle, jotta muistat, milloin sinun tulee hävittää avattu XELJANZ-pullo.

Ensimmäinen käyttöpäivämäärä / / .


Ennen jokaista käyttöä:

Pese kätesi saippualla ja vedellä ja aseta pakkauksen esineet puhtaalle, tasaiselle pinnalle.


Yksi XELJANZ-oraaliliuospakkaus sisältää:suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävä ruisku


pullo

runko


pulloon kiinnitettävä sovitin


mäntä

Vaihe 1. Poista pullo pakkauksesta


image


Poista XELJANZ-oraaliliuospullo pakkauksesta.


Vaihe 2. Avaa pullo


image


Avaa pullo. Poista sinetti pullon yläosasta (tehdään vain pulloa ensimmäistä kertaa avattaessa).


Älä heitä lapsiturvallista korkkia pois.


Huomautus: Pulloa ei tarvitse ravistella ennen käyttöä.


image

Vaihe 3. Aseta pulloon kiinnitettävä sovitin paikalleen.


Vaihe 3. Aseta pulloon kiinnitettävä sovitin paikalleen


Poista pulloon kiinnitettävä sovitin ja suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävä ruisku muovikääreestä. Kun pullo on tasaisella alustalla, paina pulloon kiinnitettävän sovittimen uurrettu pinta peukaloilla kokonaan pullon kaulan sisälle ja pidä samalla lujasti kiinni pullosta.

Huomautus: Älä poista sovitinta pullosta sen jälkeen, kun se on asetettu pulloon.


Vaihe 4. Poista ilma suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävästä ruiskusta.


Vaihe 4. Poista ilma suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävästä ruiskusta.


image

Työnnä ruiskun mäntä ruiskun pohjaan rungon kärkeen asti, jotta ylimääräinen ilma poistuu suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävästä ruiskusta.


image

Vaihe 5. Työnnä suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävä ruisku sovittimeen


Vaihe 5. Työnnä suun kautta tapahtuvaan annoste- luun käytettävä ruisku sovittimeen


Työnnä suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävä ruisku pystyasennossa olevan pullon sovittimen aukkoon, kunnes se on lujasti paikallaan.


Vaihe 6. Mittaa annos pullosta


Vaihe 6. Mittaa annos pullosta


image

Kun suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävä ruisku on paikallaan, käännä pullo ylösalaisin. Vedä ruiskun mäntää.

Jos näet ilmakuplia suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävässä ruiskussa, työnnä ruiskun mäntä kokonaan ruiskun sisään tyhjentääksesi ruiskun sisällön takaisin pulloon. Mittaa sitten uudelleen sinulle määrätty annos oraaliliuosta pullosta.


image

Vaihe 7. Poista suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävä ruisku


Vaihe 7. Poista suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävä ruisku


Käännä pullo oikein päin ja aseta pullo tasaiselle alustalle. Poista suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävä ruisku pullon sovittimesta ja pullosta vetämällä ruiskun runkoa suoraan ylöspäin.


Vaihe 8. Tarkista ruiskuun mitattu annos


Vaihe 8. Tarkista ruiskuun mitattu annos


image

Tarkista, että mittasit oikean lääkeannoksen suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävään ruiskuun.


Jos annos ei ole oikea, työnnä suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävä ruisku lujasti pullon sovittimeen. Työnnä ruiskun mäntä täysin sisään niin, että oraaliliuos virtaa takaisin pulloon. Toista vaiheet 6 ja 7.


Vaihe 9. Ota XELJANZ-annos

image


Aseta suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävän ruiskun kärki potilaan posken sisälle.


Työnnä ruiskun mäntä hitaasti kokonaan ruiskun sisään antaaksesi kaiken ruiskussa olevan liuoksen potilaalle. Varmista, että potilaalla on aikaa niellä lääkeannos.


Vaihe 10. Sulje pullo


image


Sulje pullo tiukasti kääntämällä turvakorkkia myötäpäivään. Jätä pulloon kiinnitettävä sovitin paikalleen.


Aseta pullo takaisin pakkaukseen ja sulje pakkaus. XELJANZ-oraaliliuos on herkkä valolle.


image

Vaihe 11. Puhdista suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävä ruisku


Vaihe 11.Poista suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävä ruisku


Poista mäntä rungosta vetämällä mäntää ja runkoa poispäin toisistaan. Huuhtele molemmat vedellä käytön jälkeen.

Anna kuivua; aseta sitten suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävä ruisku takaisin pakkaukseen oraaliliuoksen kanssa.


Säilytä suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävä ruisku XELJANZ-oraaliliuoksen kanssa.


Älä heitä pois suun kautta tapahtuvaan annosteluun käytettävää ruiskua.