Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Entyvio
vedolizumab

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Entyvio 108 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

vedolitsumabi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Myyntiluvan haltija


Takeda Pharma A/S Delta Park 45

2665 Vallensbaek Strand Tanska


Valmistaja


Takeda Austria GmbH St. Peter-Straβe 25

A-4020 Linz Itävalta


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tél./Tel.: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB

Tel.: +370 521 09 070


България

Такеда България

Тел.: +359 2 958 27 36

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tel./Tél.: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com


Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: + 420 234 722 722

Magyarország Takeda Pharma Kft. Tel.: +361 2707030


Danmark

Takeda Pharma A/S Tlf./Tel.: 00 800 6683 8470

medinfoEMEA@takeda.com

Malta

Drugsales Ltd

Tel.: +356 2141 9070

safety@drugsalesltd.com


Deutschland

Takeda GmbH

Tel.: +49 (0) 800 825 3325

medinfoEMEA@takeda.com

Nederland

Takeda Nederland bv

Tel.: +31 20 203 5492

medinfoEMEA@takeda.com


Eesti

Takeda Pharma AS Tel.: +372 6177 669

info@takeda.ee

Norge

Takeda AS

Tlf.: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ.: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel.: +43 (0) 800 20 80 50


España

Takeda Farmacéutica España S.A.

Tel.: +34 917 90 42 22

spain@takeda.com

Polska

Takeda Pharma sp. z o.o.

Tel.: +48 22 608 13 00


France

Takeda France SAS

Tel.: +33 1 40 67 33 00

medinfoEMEA@takeda.com

Portugal

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel.: +351 21 120 1457


Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. Tel: +385 1 377 88 96

România

Takeda Pharmaceuticals SRL Tel.: +40 21 335 03 91


Ireland

Takeda Products Ireland Ltd.

Tel.: 1800 937 970

medinfoEMEA@takeda.com

Slovenija

Takeda Pharmaceuticals farmacevtska družba

d.o.o.

Tel.: +386 (0) 59 082 480


Ísland

Vistor hf.

Tel.: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 (2) 20 602 600


Italia

Takeda Italia S.p.A

Tel.: +39 06 502601

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh./Tel.: +358 20 746 5000

infoposti@takeda.com


Κύπρος

A.Potamitis Medicare Ltd

Tηλ: +357 22583333

info@potamitismedicare.com

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel.: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com


Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel.: +371 67840082

United Kingdom (Northern Ireland)

Takeda UK Ltd

Tel.: +44 (0)283 064 0902

medinfoemea@takeda.com


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Tämä pakkausseloste on saatavana näkövammaisille tarkoitetussa muodossa, ja sen voi pyytää myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.


.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille: Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.


Käyttöohjeet:


Lue alla olevat ohjeet ennen lääkkeen pistämistä ja noudata niitä. Lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekkihenkilökunta näyttää sinulle, miten esitäytettyä Entyvio-ruiskua käytetään, ennen kuin pistät sillä lääkettä ensimmäisen kerran.


Esitäytetty Entyvio-ruisku kerta-annoksen ottamiseen


Ennen käyttöä


Neulansuojus Lääke Neula


image

Violetti mäntä Sormituki Jousi Neulan korkki


image

Käytön jälkeen


Neulansuojus


Peitetty neula


Jokaisessa esitäytetyssä ruiskussa on neulansuojus. Se peittää neulan automaattisesti sen jälkeen kun mäntä on painettu mahdollisimman alas ja sitten vapautettu.

image


 1. Aseta kaikki ruiskeen ottamiseen tarvittavat välineet puhtaalle,

  • Ota jääkaapista 1 esitäytetyn ruiskun pakkaus.

   • Älä käytä esitäytettyä ruiskua, jos jokin pakkauksen sineteistä on rikki tai auki.

   • Tarkista pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä (EXP). Älä käytä valmistetta, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on jo mennyt.

  • Odota 30 minuuttia, jotta esitäytetty ruisku lämpenee huoneenlämpöiseksi.

   • Älä lämmitä esitäytettyä ruiskua millään muulla tavoin.

   • Älä jätä esitäytettyä ruiskua suoraan auringonvaloon.

   • Älä ota esitäytettyä ruiskua pois muovipakkauksesta ennen kuin olet valmis pistämään lääkettä.

  • Lisäksi tarvitset

   • Alkoholitaitoksia

   • Pumpulia tai sideharsoa

   • Teräville esineille tarkoitetun säiliön

tasaiselle pinnalle
Odota 30 minuuttia 1. Avaa esitäytetyn ruiskun pakkaus ja tarkasta ruisku

  • Pese kätesi.

  • Poista paperi muovipakkauksen päältä ja nosta esitäytetty ruisku pois pakkauksesta ottamalla kiinni sen rungosta.

   • Älä koske violettia mäntää tai nosta ruiskua siitä.

   • Älä poista neulan korkkia ennen kuin olet valmis pistämään lääkettä.

  • Tarkista, että esitäytetyssä ruiskussa ei ole vauriota.

   • Älä käytä esitäytettyä ruiskua, jos jokin sen osa on vaurioitunut.

  • Tarkista ruiskuun merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä.

   • Älä käytä valmistetta, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on jo mennyt.

  • Tarkastele lääkettä. Sen pitäisi olla väritöntä tai keltaista.

   • Älä käytä esitäytettyä ruiskua, jos lääkeaine on sameaa tai siinä näkyy hiukkasia.

  • Ruiskussa voi näkyä ilmakuplia. Se on normaalia.

   • Älä yritä poistaa ilmakuplia esitäytetystä ruiskusta.

   • Älä ravista ruiskua.
image 1. Valmistele pistoskohta

  • Valitse pistoskohta paljaalta iholta joltakin seuraavista alueista:

   • Reisien etuosa, tai

   • Vatsan alue lukuun ottamatta aluetta 5 cm:n säteellä navasta, tai

   • Olkavarren takaosa (vain silloin kun hoidostasi huolehtiva henkilö antaa ruiskeen).

  • Valitse jokaisella pistoskerralla eri alue tai eri kohta samalta alueelta.

   • Älä pistä lääkettä sellaiseen kohtaan, missä on luomi, arpi, mustelma tai aristavaa, kovaa, punoittavaa tai vaurioitunutta ihoa.

  • Pyyhi valitsemasi kohta alkoholitaitoksella. Anna ihon kuivua.

   • Älä kosketa pistoskohdan ihoa enää ennen lääkkeen pistämistä.

image


image


 1. Pistä Entyvio-valmistetta

  • Poista neulan korkki vetämällä se suoraan pois.

   • Älä kosketa violettia mäntää tai vedä sitä taaksepäin.

   • Neulan kärjessä voi näkyä tippa lääkeainetta. Se on normaalia.

   • Älä kosketa neulaa tai laita korkkia takaisin sen päälle.

   • Älä käytä esitäytettyä ruiskua, jos se on pudonnut.

   • Älä käytä esitäytettyä ruiskua, jos sen neula on vääntynyt tai rikkoutunut.

  • Heitä korkki pois.

  • Pidä esitäytettyä ruiskua yhdessä kädessä ja nipistä ihoa pistoskohdan ympäriltä toisella kädellä.

   • Pidä nipistysote niin kauan, että lääke on kokonaan pistetty.

  • Työnnä neula noin 45 asteen kulmassa kokonaan sormiesi väliin nipistetyn ihon sisään.

  • Paina mäntää alas niin pitkälle kuin se menee pistääksesi koko lääkeannoksen.

   • Pidä mäntää alas painettuna ja vedä neula pois ihosta.

  • Ota peukalo pois männän päältä, jolloin neulansuojus pääsee peittämään neulan.

  • Pistoskohdassa voi näkyä pieni määrä verta. Paina siinä tapauksessa ihoa pumpulilla tai sideharsolla.

image


 1. Heitä pois käyttämäsi välineet

  • Laita käytetty esitäytetty ruisku välittömästi käytön jälkeen pistonkestävään astiaan, kuten teräville esineille tarkoitettuun säiliöön.

   • Hävitä terävät esineet paikallisten ohjeiden mukaisesti.

  • Muut roskat voi heittää kotitalousjätteisiin.image