Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Montelukast Accord
montelukast

HINNAT

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 5,39 €
Jälleenmyynti: 8,60 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Montelukast Accord 5 mg purutabletit 6–14-vuotiaille lapsille

montelukasti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tai lapsesi aloittaa lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle/lapsellesi tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Montelukast Accord 5 mg purutabletit ovat ja mihin niitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Montelukast Accord 5 mg purutabletteja

 3. Miten Montelukast Accord 5 mg purutabletteja käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Montelukast Accord 5 mg purutablettien säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Montelukast Accord 5 mg purutabletit ovat ja mihin niitä käytetään Mitä Montelukast Accord purutabletit ovat

  Montelukasti on leukotrieenireseptoriantagonisti, joka salpaa leukotrieeneiksi kutsuttujen aineiden vaikutusta.


  Kuinka Montelukast Accord purutabletit toimivat

  Leukotrieenit aiheuttavat keuhkoputkien supistumista ja turvotusta. Montelukastipurutabletit helpottavat astman oireita ja auttavat pitämään astman hallinnassa estämällä leukotrieenien vaikutusta.


  Mihin Montelukast Accord purutabletteja käytetään

  Lääkäri on määrännyt Montelukast Accord 5 mg purutabletteja astman hoitoon, ehkäisemään sekä päivällä että yöllä esiintyviä astmaoireita.


  • Montelukast Accord 5 mg purutabletteja käytetään sellaisten 6–14-vuotiaiden pediatristen potilaiden hoitoon, joiden astma ei pysy riittävässä hallinnassa käytössä olevilla lääkkeillä ja jotka tarvitsevat lisälääkitystä.

  • Montelukast Accord 5 mg purutabletteja voidaan myös käyttää hengitettävän kortikosteroidihoidon vaihtoehtona 6–14-vuotiaille potilaille, jotka eivät ole äskettäin käyttäneet suun kautta otettavia kortikosteroideja astman hoitoon, ja on todettu, etteivät he voi käyttää hengitettäviä kortikosteroideja.

  • Montelukast Accord purutabletit auttavat myös ehkäisemään rasituksesta johtuvaa keuhkoputkien ahtautumista.


   Lääkäri päättää sinun tai lapsesi oireiden ja astman vaikeusasteen perusteella, kuinka montelukastipurutabletteja tulisi käyttää.


   Mitä astma on?

   Astma on pitkäaikaissairaus. Astmaan liittyy:

  • hengitysvaikeudet keuhkoputkien ahtautumisen vuoksi. Keuhkoputkien ahtautuminen vaihtelee riippuen erilaisista tekijöistä.

  • keuhkoputkien herkistyminen useille ärsykkeille, kuten tupakansavulle, siitepölylle, kylmälle ilmalle tai rasitukselle

  • keuhkoputkien limakalvojen turvotus (tulehdus)


   Astman oireita ovat: yskä, hengityksen vinkuminen ja painon tunne rinnassa.


   Montelukastia, jota Montelukast Accord sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Montelukast Accord 5 mg purutabletteja


  Kerro lääkärille kaikista sairauksista ja allergioista, joita sinulla/lapsellasi on tai on aikaisemmin ollut.


  Älä ota Montelukast Accord 5 mg purutabletteja

  • jos sinä olet tai lapsesi on allerginen montelukastille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät tai lapsesi käyttää montelukasti purutabletteja.

  • Kerro lääkärille heti, jos sinun tai lapsesi astma pahenee tai hengitys vaikeutuu

  • Suun kautta otettavia montelukastipurutabletteja ei ole tarkoitettu käytettäväksi äkillisten astmakohtausten hoitoon. Jos sinä saat tai lapsesi saa äkillisen astmakohtauksen, noudata lääkärin antamia ohjeita. Pidä aina mukanasi astmakohtauksen hoitoon käytettäviä inhaloitavia lääkkeitä.

  • On tärkeää, että sinä käytät tai lapsesi käyttää kaikkia astmalääkkeitä, joita lääkäri on määrännyt. Montelukastipurutabletteja ei tule käyttää muiden lääkärin määräämien astmalääkkeiden asemasta.

  • Kaikkia astmalääkkeitä käyttäviä on neuvottava kääntymään lääkärin puoleen, jos heillä esiintyy seuraavia samanaikaisia oireita: flunssan kaltaista sairautta, pistelyä tai tunnottomuutta käsivarsissa tai jaloissa, keuhko-oireiden pahenemista ja/tai ihottumaa.

  • Älä käytä/anna lapsellesi asetyylisalisyylihappoa (aspiriinia) tai tulehduskipulääkkeitä, (joita kutsutaan myös ei-steroidirakenteisiksi tulehduskipulääkkeiksi), jos ne pahentavat astmaa.

  • Potilaiden on oltava tietoisia, että erilaisia neuropsykiatrisia haittatapahtumia (esim. käyttäytymiseen ja mielialaan liittyviä muutoksia) on raportoitu Montelukast Accord 5 mg- valmistetta käyttävillä aikuisilla, nuorilla ja lapsilla (Ks. kohta 4). Jos sinulle tai lapsellesi tulee tämänkaltaisia oireita Montelukast Accord 5 mg -valmisteen käytön aikana, kysy neuvoa lääkäriltä.


   Lapset ja nuoret

   Älä anna tätä lääkettä alle 6-vuotiaille lapsille.

   Tästä lääkkeestä on saatavana eri-ikäisille lapsille (alle 18-vuotiaille) tarkoitettuja valmistemuotoja.


   Muut lääkevalmisteet ja Montelukast Accord 5 mg purutabletit

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinä tai lapsesi käyttää parhaillaan tai on äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

   Jotkin lääkkeet voivat vaikuttaa montelukastipurutablettien tehoon tai montelukastipurutabletit voivat vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon.


   Kerro lääkärille ennen montelukastipurutablettihoidon aloittamista, jos sinä käytät tai lapsesi käyttää seuraavia lääkkeitä:

  • fenobarbitaali (käytetään epilepsian hoidossa)

  • fenytoiini (käytetään epilepsian hoidossa)

  • rifampisiini (käytetään tuberkuloosin ja joidenkin muiden infektioiden hoidossa)

   Montelukast Accord 5 mg purutabletit ruuan ja juoman kanssa Montelukastipurutabletteja ei tulisi ottaa välittömästi aterian yhteydessä, vaan ne tulisi ottaa viimeistään yksi tunti ennen ateriaa tai vähintään kaksi tuntia aterian jälkeen.


   Raskaus ja imetys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen Montelukast Accord -purutablettien käyttöä.


   Raskaus

   Lääkäri arvioi, voitko käyttää montelukastipurutabletteja.


   Imetys

   Ei tiedetä, erittyykö montelukasti äidinmaitoon. Sinun tulisi keskustella lääkärin kanssa ennen kuin käytät montelukastipurutabletteja, jos imetät tai aiot imettää.


   Ajaminen ja koneiden käyttö


   Montelukastipurutabletit eivät todennäköisesti vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Lääkkeen vaikutukset voivat kuitenkin vaihdella eri henkilöiden välillä. Tietyt haittavaikutukset (esim. huimaus ja uneliaisuus), joita on ilmoitettu esiintyneen montelukastipurutablettien käytön yhteydessä, voivat vaikuttaa joidenkin potilaiden kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita.


   Montelukast Accord 5 mg purutabletit sisältävät aspartaamia

   Montelukast Accord purutabletit sisältävät aspartaamia, josta muodostuu fenyylialaniinia. Jos sinulla tai lapsellasi on fenyyliketonuria (harvinainen perinnöllinen aineenvaihduntahäiriö), tulee sinun ottaa huomioon, että 5 mg:n purutabletit sisältävät fenyylialaniinia (määrä vastaa 0,842 mg fenyylialaniinia/5 mg:n purutabletti).


 3. Miten Montelukast Accord 5 mg purutabletteja käytetään


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  • Annostus on yksi Montelukast Accord 5 mg purutabletti kerran vuorokaudessa lääkärin määräyksen mukaan.

  • Käytä tätä lääkevalmistetta myös silloin, kun sinulla tai lapsellasi ei ole oireita tai kun sinä saat tai lapsesi saa akuutin astmakohtauksen.

  • Otetaan suun kautta.


   6–14-vuotiaat lapset

   Suositeltu annos on yksi Montelukast Accord 5 mg purutabletti kerran vuorokaudessa iltaisin. Montelukastipurutabletteja ei tulisi ottaa välittömästi aterian yhteydessä, vaan ne tulisi ottaa viimeistään yksi tunti ennen ateriaa tai vähintään kaksi tuntia aterian jälkeen. Tabletit pureskellaan ennen nielemistä.

   Tämä on suun kautta otettava valmiste.


   Jos käytät tai lapsesi käyttää montelukastipurutabletteja, varmista, ettet sinä tai hän käytä muita samaa vaikuttavaa ainetta, montelukastia, sisältäviä lääkevalmisteita.


   Jos otat tai lapsesi ottaa enemmän Montelukast Accord 5 mg purutabletteja kuin pitäisi

   Ota heti yhteys lääkäriin ohjeiden saamista varten.


   Suurimmassa osassa yliannostusraporteista ei ilmoitettu haittavaikutuksista. Useimmin esiintyviä oireita, joita on raportoitu esiintyneen aikuisilla ja lapsilla yliannostuksen yhteydessä, olivat vatsakipu, uneliaisuus, jano, päänsärky, oksentelu ja yliaktiivisuus.

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


   Jos unohdat ottaa tai antaa lapsellesi Montelukast Accord 5 mg purutabletin

   Yritä ottaa tai antaa lapsellesi montelukastipurutabletit lääkärin määräyksen mukaan. Jos kuitenkin yksi annos unohtuu, jatka hoitoa normaaliin tapaan yhdellä purutabletilla kerran päivässä. Älä ota tai anna lapsellesi kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi purutabletin.


   Jos lopetat tai lapsesi lopettaa Montelukast Accord 5 mg purutablettien käytön Montelukastipurutabletit vaikuttavat astmaan vain, jos niitä käytetään jatkuvasti. On tärkeää, että montelukastipurutablettien käyttöä jatketaan niin kauan kuin lääkäri on määrännyt. Tämä auttaa pitämään astman hallinnassa.

   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  5 mg:n montelukastipurutableteilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa yleisimmin ilmoitettu haittavaikutus (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä), jonka oletettiin johtuvan montelukastipurutableteista, oli:

  • päänsärky.

   10 mg:n kalvopäällysteisillä montelukastitableteilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa ilmoitettiin lisäksi esiintyneen seuraava haittavaikutus:

  • vatsakipu.


   Nämä olivat yleensä lieviä ja niitä esiintyi useammin montelukastia kuin lumelääkettä (tabletti, jossa ei ole vaikuttavaa lääkeainetta) saaneilla potilailla.


   Vakavat haittavaikutukset

   Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista, jotka voivat olla vakavia ja jotka saattavat edellyttää välitöntä lääkärinhoitoa.


   Melko harvinaiset: näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä sadasta

  • allergiset reaktiot, mm. kasvojen, huulien, kielen ja/tai nielun turvotus, joka voi aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia

  • käyttäytymis- ja mielialamuutokset: ahdistuneisuus, johon liittyy aggressiivista käyttäytymistä tai vihamielisyyttä, masennus

  • kouristukset


   Harvinaiset: näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä tuhannesta

  • lisääntynyt verenvuototaipumus

  • vapina

  • sydämentykytys


   Hyvin harvinaiset: näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestätuhannesta

  • useiden oireiden yhdistelmä, kuten flunssan kaltaiset oireet, pistely tai puutuneisuus käsivarsissa ja jaloissa, keuhko-oireiden paheneminen ja/tai ihottuma (Churg-Straussin oireyhtymä) (ks. kohta 2)

  • verihiutaleiden pieni määrä

  • käyttäytymis- ja mielialamuutokset: hallusinaatiot, sekavuus, itsemurha-ajatukset ja itsemurha

  • turvotus (tulehdus) keuhkoissa

  • vaikeat ihoreaktiot (monimuotoinen punavihoittuma), jotka voivat ilmaantua varoittamatta

  • maksatulehdus (hepatiitti)

   Muut haittavaikutukset, joita on todettu lääkkeen markkinoille tulon jälkeen


   Hyvin yleiset: näitä saattaa esiintyä yli yhdellä henkilöllä kymmenestä

  • ylähengitystieinfektio


   Yleiset: näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä

  • ripuli, pahoinvointi, oksentelu

  • ihottuma

  • kuume

  • kohonneet maksaentsyymiarvot


   Melko harvinaiset: näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä sadasta

  • käyttäytymis- ja mielialamuutokset: tavallisesta poikkeavat unet, mukaan lukien painajaiset, univaikeudet, unissakävely, ärtyisyys, tuskaisuus, levottomuus

  • huimaus, uneliaisuus, pistely/puutuminen

  • nenäverenvuoto

  • suun kuivuminen, ruoansulatushäiriöt

  • mustelmat, kutina, nokkosihottuma

  • nivel- tai lihaskipu, lihaskrampit

  • yökastelu lapsilla

  • voimattomuus/väsymys, huonovointisuus, turvotus


   Harvinaiset: näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä tuhannesta

  • käyttäytymis- ja mielialamuutokset: tarkkaavuushäiriö, muistin heikkeneminen, tahaton lihasnyintä


   Hyvin harvinaiset: näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestätuhannesta

  • aristavat punaiset kohoumat ihon alla, yleisimmin säärissä (kyhmyruusu)

  • käyttäytymis- ja mielialamuutokset: pakko-oireet, änkytys


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset itselläsi tai lapsellasi haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Montelukast Accord 5 mg purutablettien säilyttäminen


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  • Säilytä alle 30 ºC. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

  • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


Mitä Montelukast Accord 5 mg purutabletit sisältävät


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Vaaleanpunainen, täplikäs, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”M5”

ja toisella puolella ei ole mitään merkintöjä.

Läpipainopakkaukset (OPA-alumiini-PVC/alumiini): 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140

ja 200 tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, 3526KV Utrecht, Alankomaat


Valmistaja

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Iso-Britannia


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Puola


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 04.09.2020