Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Amglidia
glibenclamide


Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


AMGLIDIA 6 mg/ml oraalisuspensio

glibenklamidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Sivuvaikutuksista ilmoittaminen

image

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V mainitun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  1. AMGLIDIA-valmisteen säilyttäminen


Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


Pidä pullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.


Ensimmäisen avaamisen jälkeen: käytettävä 30 päivän kuluessa. Pidä pullo tiiviisti suljettuna.