Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Novopulmon Novolizer
budesonide

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Novopulmon Novolizer 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe

budesonidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Novopulmon Novolizer on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Novopulmon Novolizeria

 3. Miten Novopulmon Novolizeria käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Novopulmon Novolizerin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Novopulmon Novolizer on ja mihin sitä käyte tään


  Novopulmon Novolizerin vaikuttava aine budesonidi on inhaloitava glukokortikoidi (kortikosteroidi). Novopulmon Novolizeria käytetään säännölliseen kroonisen astman hoitoon.

  HUOMIO:

  Novopulmon Novolizeria ei pidä käyttää äkillisten hengenahdistuskohtauksien (äkilliset astmakohtaukset tai status asthmaticus, jossa astmakohtaukset toistuvat tiheään ja/tai kestävät useita päiviä) hoitoon.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Novopulmon Novolizeria Älä käytä Novopulmon Novolizeria

  • jos olet allerginen budesonidille tai maitoproteiineille, joita on pieniä määriä apuaineena käytettävässä laktoosimonohydraatissa (ks. kohta 6).


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Novopulmon Novolizeria. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.


   Ole erityisen varovainen Novopulmon Novolizerin suhteen

  • jos sinulla on tällä hetkellä tai on aiemmin ollut keuhkotuberkuloosi, hengitysteiden sieni-infektio tai jokin muu hengitystieinfektio. Kysy neuvoa lääkäriltäsi.


   Budesonidi ei sovellu äkillisen hengenahdistuksen eikä vaikean, jatkuvan keuhkoputkikouristuksen (status asthmaticus) hoitoon. Lääkärisi neuvoo sinua käyttämään lyhytvaikutteista inhaloitavaa keuhkoputkia laajentavaa lääkettä (bronkodilataattori) lievittämään akuutteja oireita.

   Jos sinulla on vaikea maksasairaus, budesonidin poistuminen elimistöstä voi heikentyä ja johtaa suurempaan budesonidipitoisuuteen veressä.


   Kaikki inhaloitavat glukokortikoidit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, etenkin käytettäessä suuria annoksia pitkäaikaisesti. Nämä vaikutukset ovat kuitenkin huomattavasti harvinaisempia inhalaatiohoidossa kuin käytettäessä glukokortikoiditabletteja. Mahdollisia vaikutuksia ovat lisämunuaiskuoren toiminnan häiriöt, Cushingin oireyhtymä, Cushingin oireyhtymää muistuttavat piirteet (veren suuresta kortisolipitoisuudesta johtuva hormonihäiriö, johon liittyy keskivartalolihavuutta, ”kuukasvoisuutta”, ihon ohentumista, verenpaineen kohoamista jne.), luuntiheyden pieneneminen, lasten ja nuorten kasvun hidastuminen sekä silmäsairaudet (harmaakaihi ja glaukooma), ja harvinaisemmissa tapauksissa erilaiset psyykkiset tai käytökseen liittyvät vaikutukset, kuten psykomotorinen ylivilkkaus, unihäiriöt, ahdistuneisuus, masennus ja aggressiivisuus (etenkin lapsilla). Tämän vuoksi on tärkeää, että hoidossa käytetään pienintä annosta, jolla astmaoireita pystytään kontrolloimaan tehokkaasti.


   Jos joudut johonkin stressitilanteeseen tai hätätilanteeseen (esim. vaikea infektio, vamma, leikkaus) muutaman kuukauden kuluessa tablettihoidon vaihtamisesta inhalaatiohoitoon, lääkäri päättää ehkä aloittaa systeemisen glukokortikoidihoidon uudelleen ja antaa sinulle glukokortikoiditabletteja

   tai -infuusioita. Tämä koskee myös potilaita, jotka ovat käyttäneet suuriannoksista inhaloitavaa kortikosteroidihoitoa pitkiä aikoja. Myös heillä lisämunuaiskuoren toiminta voi olla heikentynyt, ja tablettimuotoinen tai tiputuksena laskimoon annettava glukokortikoidihoito voi olla tarpeen stressitilanteiden ja/tai suunniteltujen leikkausten yhteydessä.


   Kun olet siirtynyt inhalaatiohoitoon, sinulle saattaa kehittyä oireita, jotka ovat jääneet huomaamatta aiemman systeemisen glukokortikoidihoitosi aikana. Tällaisia oireita voivat olla esimerkiksi allerginen nuha, allerginen ihottuma ja reumaoireet. Lääkäri määrää sinulle sopivan lääkityksen näiden oireiden hoitoon.

   Osa potilaista tuntee olonsa yleisesti huonovointiseksi jonkin aikaa lääkevaihdon jälkeen, vaikka hengitystoiminta pysyisikin hyvänä tai jopa paranisi. Jos sinulle käy näin, ota yhteys lääkäriisi. Lääkäri selvittää, voidaanko hoitoasi jatkaa suunnitelmien mukaan vai tuleeko se lopettaa, esimerkiksi siinä tapauksessa, että sinulla on lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan oireita.


   Muut lääkevalmisteet ja Novopulmon Novolizer

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.


   Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Novopulmon Novolizer -valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: nelfinaviiri, ritonaviiri kobisistaatti ja jotkin sieni-infektion hoitoon tarkoitetut lääkkeet: ketokonatsoli, itrakonatsoli). Siksi näitä yhdistelmiä tulee välttää. Jos tämä ei ole mahdollista, nämä lääkkeet ja budesonidi pitää ottaa niin, että eri lääkkeiden ottamisen välille jää mahdollisimman pitkä aika.


   Estrogeenihoitoa ja hormonaalista ehkäisyä käyttävillä naisilla on havaittu plasman kortikosteroidipitoisuuden suurentumista ja kortikosteroidivaikutusten voimistumista, mutta näitä vaikutuksia ei ole todettu budesonidin ja pieniannoksisten yhdistelmäehkäisytablettien samanaikaisen käytön yhteydessä.


   Koska lisämunuaisen toiminta voi olla heikentynyt, aivolisäkkeen vajaatoiminnan diagnosoimiseksi tehty ACTH-koe saattaa antaa väärän tuloksen (pienen arvon).


   Raskaus ja ime tys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


   Raskaus

   Useimpien etenevistä epidemiologisista tutkimuksista saatujen tulosten ja maailmanlaajuisten markkinoille tulon jälkeisten tietojen perusteella ei ole kyetty osoittamaan, että raskauden aikainen

   inhaloitavan budesonidin käyttö lisäisi haittavaikutusten riskiä sikiölle tai vastasyntyneelle. Astman riittävä hoito raskauden aikana on tärkeää sekä sikiölle että äidille. Kuten muidenkin lääkkeiden raskauden aikaisen käytön yhteydessä, äidin saamaa hyötyä budesonidin käytöstä tulee arvioida sikiöön kohdistuviin riskeihin nähden.


   Imetys

   Budesonidia erittyy äidinmaitoon. Kuitenkaan hoitoannoksilla ei ole havaittu vaikutusta imetettävään lapseen. Kun astmaa sairastava imettävä nainen käyttää ylläpitohoitona inhaloitavaa budesonidia (200 tai 400 mikrogrammaa kahdesti vuorokaudessa), imetettävälle lapselle aiheutuva systeeminen budesonidialtistus on merkityksetön. Siksi Novopulmon Novolizeria voi käyttää imetysaikana.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Budesonidilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.


   Novopulmon Novolizer sisältää maitosokeria (laktoosia), 10,7 mg laktoosimonohydraattia/annettu annos. Kerta-annoksen sisältämä laktoosimäärä ei yleensä aiheuta ongelmia laktoosi-intolerantikoille. Jos epäilet, että elimistösi ei ehkä siedä laktoosia, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

   Maitosokeri (laktoosi) sisältää pieniä määriä maitoproteiinia.


 3. Mite n Novopulmon Novolizeria käyte tään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Potilaat, jotka eivät ole saaneet aiempaa glukokortikoidihoit oa ja potilaat, jotka ovat käyttäneet aiemmin inhalaatiomuotoista glukokortikoidihoitoa


  Seuraavia annoksia suositellaan, ellei lääkäri ole nimenomaisesti määrännyt toisin:


  Aikuiset (myös iäkkäät potilaat) ja yli 12-vuotiaat lapset/nuoret:

  Suositeltava aloitusannos: 1–2 kerta-annosta (200‒400 mikrog) 1–2 kertaa vuorokaudessa

  Suositeltava maksimiannos: 4 kerta-annosta (800 mikrog) 2 kertaa vuorokaudessa

  (vuorokausiannos 1 600 mikrog)


  Lapset (6– 12-vuotiaat):

  Suositeltava aloitusannos: 1 kerta-annos (200 mikrog) 2 kertaa vuorokaudessa tai 1–2 kerta-

  annosta (200–400 mikrog) kerran vuorokaudessa Suositeltava maksimiannos: 2 kerta-annosta (400 mikrog) 2 kertaa vuorokaudessa

  (vuorokausiannos 800 mikrog)

  Jos lääke otetaan kerran vuorokaudessa, se on suositeltavaa ottaa iltaisin. Alle 6-vuotiaat lapset:

  Novopulmon Novolizerin käyttöä alle 6-vuotiaille lapsille ei suositella, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta ovat riittämättömät.


  Auta lastasi käsittelemään Novolizer-inhalaattoria oikein.


  Lapset

  Pitkäaikaista, suuriannoksista inhaloitavaa glukokortikoidihoitoa saavien lasten pituuskasvua on hyvä seurata säännöllisesti.


  Iäkkäät potilaat

  Annoksen muuttaminen ei yleensä ole tarpeen. Yleisesti ottaen tulee käyttää pienintä tehokasta annosta, joka pitää oireet riittävän hyvin hallinnassa.

  Jos oireet pahenevat (ilmenee esim. pitkään jatkuvina hengitysvaikeuksina ja keuhkoputkia laajentavien lääkkeiden käytön lisääntymisenä), ota yhteys lääkäriin ensi tilassa. Jos olet tähän saakka ottanut inhalaation vain kerran vuorokaudessa, sinun tulee ehkä siirtyä käyttämään samaa annosta kahdesti vuorokaudessa (aamuisin ja iltaisin). Lääkärin tulee joka tapauksessa päättää, tuleeko tavanomaista Novopulmon Novolizer -annostasi suurentaa.


  Jos sinusta tuntuu, että Novopulmon Novolizerin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin.


  Pidä aina mukanasi lyhytvaikutteista inhaloitavaa keuhkoputkia laajentavaa lääkettä (beeta-2-agonisti, esim. salbutamoli) akuuttien astmaoireiden lievittämiseksi.


  Jos siirryt jonkin muun inhaloitavan budesonidivalmisteen käytöstä Novopulmon Novolizerin käyttöön, lääkärin tulee ehkä tehdä hoitoosi muutoksia.


  Antotapa

  Inhalaatioon.

  Inhaloi lääke käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.


  Tärkeää tie toa lääkkeen käytöstä

  Suun ja nielun sieni-infektioiden (suun hiivasieni-infektiot) ja äänen käheyden välttämiseksi on suositeltavaa ottaa inhalaatiot ennen aterioita ja/tai huuhdella suu vedellä tai pestä hampaat jokaisen inhalaation jälkeen.


  Hoidon kesto

  Novopulmon Novolizer on tarkoitettu pitkäaikaishoitoon. Sitä tulee käyttää säännöllisesti suositeltua antoaikataulua noudattaen, vaikka sinulla ei kyseisellä hetkellä olisikaan oireita.


  Jos et ole käyttänyt aiemmin glukokortikoideja tai olet saanut vain ajoittain lyhytaikaista glukokortikoidihoitoa , Novopulmon Novolizerin säännöllinen käyttö ohjeiden mukaan johtaa todennäköisesti hengitystoimintasi paranemiseen noin 10 päivän kuluttua. Lima ja tulehdukset saattavat kuitenkin tukkeuttaa keuhkoputkia siinä määrin, että budesonidin vaikutus keuhkoihin jää vajavaiseksi. Tässä tapauksessa hoidon alussa annetaan myös kortisonitabletteja (systeeminen glukokortikoidihoito).

  Myöhemmin tablettien annostusta pienennetään vähitellen, mutta inhalaatiomuotoista hoitoa jatketaan.


  Jos olet jo käyttänyt pitkään kortisonihoit oa, siirry Novopulmon Novolizerin käyttöön sellaisena ajankohtana, jolloin oireesi ovat täysin kurissa. Tällöin lisämunuaiskuoren toiminta on yleensä lamaantunut, joten kortisonitablettien (systeemisen kortikosteroidihoidon) annosta pienennetään vähitellen, eikä tablettien käyttöä saa lopettaa äkillisesti. Lääkevaihdon aluksi käytät aiempaa hoitoasi ja sen lisäksi Novopulmon Novolizeria noin 10 päivän ajan. Tämän jälkeen kortisonitablettien vuorokausiannosta pienennetään vähitellen 1–2 viikon välein hoitovasteesi mukaisella tavalla.


  Jos käytät enemmän Novopulmon Novolizeria kuin sinun pitäisi

  On tärkeää, että otat annoksen käyttöohjeen ja lääkärin antaman ohjeen mukaan. Älä pienennä tai suurenna lääkeannosta ilman että keskustelet lääkärin kanssa.


  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat käyttää Novopulmon Novolizeria

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.


  Jos lopetat Novopulmon Novolizerin käytön

  Älä lopeta Novopulmon Novolizer -hoitoa keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa, sillä hoidon lopettaminen voi johtaa sairauden pahenemiseen.

  Jos sinulla on lisäkysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Tärkeimmät haittavaikutukset

  Hoidon aikana voi esiintyä yleisesti suun limakalvon ärsytystä (kurkun ärsytys), johon liittyy nielemisvaikeuksia, äänen käheyttä ja yskää.


  Inhaloitava budesonidihoito voi aiheuttaa suun ja nielun sieni-infektioita. Kokemusten mukaan sieni- infektioita voidaan vähentää ottamalla inhalaatiot ennen aterioita ja/tai huuhtelemalla suu tai harjaamalla hampaat inhalaation jälkeen. Useimmissa tapauksissa vaiva pystytään hoitamaan paikallisella sienilääkityksellä ilman Novopulmon Novolizer -hoidon lopettamista.


  Kuten muitakin inhalaatiohoitoja käytettäessä, keuhkoputkien kouristelu (paradoksaalinen bronkospasmi) on mahdollista, mutta harvinaista. Se ilmenee hengitysvaikeuden tilapäisenä pahenemisena ja lisääntyneenä hengityksen vinkumisena heti lääkkeenoton jälkeen. Vain tässä tapauksessa Novopulmon Novolizerin käyttö on lopetettava keskustelematta asiasta etukäteen lääkärin kanssa. Ota myös välittömästi yhteys lääkäriin.


  Suurten inhaloitavien annosten pitkäaikainen käyttö voi lisätä infektioalttiutta. Stressinsietokyky voi heikentyä.


  Muut haittavaikutukset

  Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 100:sta):

  Masennus, ahdistuneisuus tai huolestuneisuus, kaihi, lihasspasmit, tärinä (vapina), näön hämärtyminen.


  Harvinainen (alle 1 käyttäjällä 1000:sta):

  Allergiset reaktiot (yliherkkyys) ja kasvojen, silmien alueen, huulten, suun ja nielun turvotus (angioedeema), anafylaktinen reaktio; lisämunuaiskuoren toiminnan lamaantuminen, lasten ja nuorten kasvun hidastuminen; levottomuus, hermostuneisuus,, poikkeava käytös, ylivilkkaus tai ärtyneisyys (nämä haittavaikutukset ovat todennäköisempiä lapsilla); ihoreaktiot, esim. nokkosihottuma (urtikaria), rohtuma, paikallinen ihotulehdus (dermatiitti), kutina (pruritus), verisuonten laajenemisesta johtuva ihon punoitus (eryteema), mustelmataipumus, äänen häiriöt ja äänen käheys (lapsilla).


  Hyvin harvinainen (alle 1 käyttäjällä 10 000:sta): Luuston haurastuminen


  Yleisyys tuntematon (ei voida arvioida saatavissa olevan tiedon perusteella):

  Univaikeudet, aggressiivisuus, liiallinen tarve olla aktiivinen ja siihen liittyvä henkinen levottomuus (psykomotorinen yliaktiivisuus); silmänpainetauti. Laktoosimonohydraatti sisältää pieniä määriä maitoproteiinia ja saattaa siksi aiheuttaa allergisia reaktioita.


  Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 5. Novopulmon Novolizerin säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä etiketissä, ulkopakkauksessa ja sylinteriampullin säiliössä olevan viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytysolosuhteet

  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

  Käytönaikaiset säilytysolosuhteet: Kosteudelta suojaamiseksi pidä Novolizer-laite tiukasti suljettuna.


  Käytönaikaine n säilyvyys

  Vaihda sylinteriampulli, kun sen pakkauksen avaamisesta on kulunut 6 kk. Jauheinhalaattoria saa käyttää enintään yhden vuoden ajan.


  Huomio: Novolizerin on osoitettu toimivan vähintään 2 000 kerta-annoksen ajan. Laitteessa voidaan siis käyttää (yhden vuoden aikana) enintään 10 sylinteriampullia, joissa on kussakin 200 kerta-annosta tai 20 sylinteriampullia, joissa on kussakin 100 kerta-annosta, ennen kuin laite tulee vaihtaa.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Novopulmon Novolizer sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Novopulmon Novolizer sisältää valkoista inhalaatiojauhetta (1,09 g tai 2,18 g) 100 tai 200 mitattua annosta sisältävässä sylinteriampullissa, joka on pakattu alumiinifoliolla sinetöityyn säiliöön, sekä Novolizer-jauheinhalaattorin.

Kaikki osat on tehty muovista.


Pakkauskoot:

Alkuperäiset myyntipakkaukset:

1 sylinteriampulli, joka sisältää 100/200 mitattua annosta, ja 1 Novolizer-jauheinhalaattori 2 sylinteriampullia, jotka sisältävät 200 mitattua annosta, ja 1 Novolizer-jauheinhalaattori Täyttöpakkaukset:

 1. sylinteriampulli, joka sisältää 200 mitattua annosta

 2. sylinteriampullia, jotka sisältävät 200 mitattua annosta Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija Viatris Oy Vaisalantie 2-8

02130 Espoo

Puh: 020 720 9555

S-posti: infofi@viatris.com


Valmistaja

McDermott Laboratories T/A Mylan Dublin Respiratory Unit 25 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Baldoyle Dublin 13

Irlanti


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.12.2021.

KÄYTTÖOHJEET


Novolizerimage

Sylinteriampulli Kansi


Annoslaskuri

Painike Kontrolli-ikkuna Suojakorkki


Sylinteriampullin kotelo 1. VALMISTELU


  Novolizer-jauheinhalaattori tekee lääkkeenoton helpoksi ja luotettavaksi. Novolizeria on helppo käyttää, sillä sylinteriampullin vaihtaminen käy nopeasti ja puhdistaminen on yksinkertaista.


  Pidä Novolizer-jauheinhalaattori edessäsi. Paina kevyesti kannen molemmilla puolilla olevista juovitetuista kohdista, siirrä kantta eteenpäin () ja nosta kansi pois ().

  image


  Poista sylinteriampullin koteloa suojaava alumiinifolio ja ota uusi sylinteriampulli kotelosta. Tämä tulee tehdä juuri ennen kuin uusi sylinteriampulli otetaan käyttöön. Sylinteriampullin ja annospainikkeen värikoodin on oltava sama.

  image


  Ensimmäinen täyttäminen:

  Aseta sylinteriampulli Novolizer-jauheinhalaattoriin niin, että annoslaskuri on suuosaa kohti (). Älä paina annostelupainiketta, kun asetat sylinteriampullia paikoilleen.

  image


  Täyttäminen käytön jälkeen:

  Huomio: Puhdista aina Novolizer-jauheinhalaattori, kun olet poistanut tyhjän sylinteriampullin laitteesta.

  Jos olet jo käyttänyt Novolizer-jauheinhalaattoria, ota tyhjä sylinteriampulli ensin pois ja laita sitten uusi tilalle. Älä paina annostelupainiketta, kun asetat sylinteriampullia paikoilleen.


  Aseta kansi alas sivu-uriin () ja työnnä sitä annostelupainiketta kohti () kunnes se napsahtaa paikoilleen.

  image


  Novolizer on nyt täytetty ja valmis käytettäväksi.

  image


  Sylinteriampulli voi olla paikoillaan Novolizer-jauheinhalaattorissa kunnes se on tyhjä, mutta ei kuitenkaan yli kuutta kuukautta avaamisesta. Sylinteriampulli on tyhjä, kun annoslaskurin keskellä näkyy ”0”. Aseta silloin uusi sylinteriampulli paikoilleen. Sylinteriampulle ja voi käyttää vain Novolizer-jauheinhalaattorissa.


 2. KÄYTTÖ


  Jos vain on mahdollista, istu tai seiso inhaloitaessa. Kun käytät Novolizeria, pidä se aina vaakatasossa. Poista ensin suojakorkki ().

  image


  Paina värillinen painike aivan pohjaan. Kuulet voimakkaan klik-äänen ja kontrolli-ikkunan väri vaihtuu punaisesta vihreään. Vapauta värillinen painike. Vihreä väri kontrolli-ikkunassa tarkoittaa, että Novolizer on valmis käytettäväksi.

  image


  Hengitä ulos (älä kuitenkaan jauheinhalaattoriin). Aseta huulet suukappaleen ympärille, hengitä jauhe keuhkoihin tasaisesti, syvään ja mahdollisimman nopeasti (kunnes keuhkot ovat täynnä) ja pidätä hengitystä muutaman sekunnin ajan. Sisäänhengityksen aikana tulee kuulua voimakas klik-ääni, joka on osoitus inhaloinnin onnistumisesta. Hengitä sen jälkeen normaalisti.

  image


  Myös kontrolli-ikkunan värin vaihtuminen vihreästä takaisin punaiseen ilmaisee, että olet ottanut annoksen oikein. Aseta suojakorkki takaisin suukappaleeseen – toimenpide on nyt valmis.

  Ylemmän ikkunan luku osoittaa kuinka monta annosta on vielä jäljellä. Numeroasteikolla 200 (tai 100)-60 se on osoitettu 20 välein ja 60 (tai 50)-0 se on osoitettu 10 välein. Jos klik-ääntä ei kuulu ja kontrolli-ikkunan väri ei vaihdu, toista edellä kuvatut vaiheet.


  HUOMIO: Värillistä annospainiketta tulee painaa vasta juuri ennen inhalaatiota.

  Novolizer-laitteella ei voi ottaa vahingossa liian suurta annosta. Klik-ääni ja kontrolli-ikkunan värin vaihtuminen osoittavat, että inhalaatio on otettu oikein. Jos kontrolli-ikkunan väri ei vaihdu uudelleen punaiseksi, inhalaatio on toistettava uudelleen. Jos inhalaation ottaminen ei onnistu useiden yritysten jälkeenkään, ota yhteys lääkäriin.


 3. PUHDISTUS


  Puhdista Novolizer-jauheinhalaattori säännöllisesti ja vähintäänkin aina, kun vaihdat sylinteriampullin.


  Ota suojakorkki ja suukappale pois.

  Ota ensin pois suojakorkki. Ota sitten kiinni suukappaleesta ja käännä sitä kevyesti vastapäivään ( ) kunnes se irtoaa. Ota se sitten pois ( ).

  image


  Puhdistus

  Käännä Novolizer ylösalaisin. Ota kiinni erillisestä lääkekourusta ja siirrä sitä eteenpäin ( ) ja ylöspäin ( ). Jäljelle jäänyt jauhe voidaan poistaa naputtamalla sitä kevyesti.

  image


  Puhdista suukappale, lääkekouru ja jauheinhalaattori pehmeällä, kuivalla ja nukkaamattomalla puhdistusliinalla.

  ÄLÄ käytä vettä tai puhdistusainetta.


  Kokoaminen – aseta lääkekouru paikalleen.

  Laita lääkekouru paikalleen puhdistamisen jälkeen siirtämällä sitä alaspäin vinottain ( ) ja painamalla takaisin paikoilleen ( ).

  Käännä inhalaattori oikein päin.

  image


  Kokoaminen – aseta suukappale ja suojakorkki paikalleen.

  Laita suukappaleen tappi vasemmalle uraan ja käännä oikealle kunnes se loksahtaa paikoilleen. Aseta lopuksi suojakorkki paikalleen.

  image

  Huomioitavaa


  • Pakkausselosteessa kerrotaan, kuinka lääke vaikuttaa. Lue se huolellisesti, ennen kuin käytät inhalaattoria ensimmäistä kertaa.

  • Novolizer-jauheinhalaattoria voidaan käyttää monien eri vaikuttavien aineiden antamiseen. Laite ei sisällä ponneaineita ja sitä voidaan täyttää useita kertoja. Tämä tekee Novolizerista hyvin ympäristöystävällisen.

  • Novolizerilla on mahdotonta yliannostella lääkettä. Vaikka painiketta painettaisiin useita kertoja, ei inhaloitavan jauheen määrä lisäänny. Paina painikkeesta vain silloin, kun todella haluat ottaa lääkkeen. Ellet onnistu inhaloimaan lääkettä oikein useista yrityksistä huolimatta, ota yhteys lääkäriin.

  • Novolizeriin voidaan vaihtaa uusi vaikuttavaa ainetta sisältävä sylinteriampulli* ja siksi se sopii hyvin pitkäaikaiskäyttöön (jopa vuoden ajaksi).

  • Älä ravistele täytettyä Novolizeria.

  • Auta lapsia käsittelemään laitetta oikein.

  • Varmistu, että Novolizer on suojassa kosteudelta ja kuumuudelta ja, että se on koko ajan puhdas.


* Kysy lääkäriltä laitteeseen sopivista lääkkeistä.


CE


Tarkistettu viimeksi 2.1.2018.