Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Ambroxol Ratiopharm
ambroxol

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle Ambroxol ratiopharm 60 mg pore table tit ambroksolihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

Ambroksolin käytön yhteydessä on raportoitu vaikeista ihoreaktioista. Jos sinulle kehittyy ihottuma (mukaan lukien limakalvovaurio suussa, nielussa, nenässä, silmissä, sukuelinten alueella), lopeta Ambroxol ratiopharm - poretablettien käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.


Tietyissä harvinaisissa sairauksissa, joissa keuhkoputkiin kertyy suuria määriä limaa (esim. viallisten värekarvojen oireyhtymä), on Ambroxol ratiopharm -valmistetta käytettävä ainoastaan lääkärin valvonnassa hengitysteihin mahdollisesti kertyvän eritteen vuoksi.


Lapset

Ambroxol ratiopharm 60 mg -poretablettien sisältämän suuren vaikuttavan aineen määrän vuoksi, ne eivät sovi alle 12-vuotiaiden lasten hoitoon.


Muut lääkevalmiste et ja Ambroxol ratiopharm

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Ambroxol ratiopharm -valmisteen käytön aikana et saa ottaa yskänrefleksiä vaimentavia lääkkeitä (yskänärsytystä lievittäviä lääkkeitä), sillä yskänrefleksin esto voi johtaa vaarallisen suuren limamäärän kertymiseen. Mahdollinen samanaikainen käyttö vaatii lääkärin suorittaman huolellisen riskien ja hyötyjen arvioinnin.


Raskaus, ime tys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Raskaus

Ambroksoli läpäisee istukan ja saavuttaa sikiön. Ambroxol ratiopharm -valmistetta ei pidä käyttää raskauden eikä etenkään kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana.


Imetys

Ambroksoli erittyy äidinmaitoon. Siksi Ambroxol ratiopharm -valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille.


Hedelmällisyys

Eläintutkimuksissa ei ole nähty minkäänlaisia viitteitä haitallisista vaikutuksista hedelmällisyyteen tai eläinten tiineyteen.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämän valmisteen ei pitäisi haitata ajokykyä tai koneiden käyttökykyä.


Ambroxol ratiopharm sisältää bentsyylialkoholia (E 1519) Tämä lääkevalmiste sisältää 0,8 mg bentsyylialkoholia per poretabletti. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.


Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa, jos olet raskaana tai imetät tai jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus, sillä suuria määriä bentsyylialkoholia voi kertyä elimistöön ja aiheuttaa haittavaikutuksia (kuten metabolista asidoosia).


Ambroxol ratiopharm sisältää sorbitolia (E 420)

Tämä lääkevalmiste sisältää 29,3 mg sorbitolia per poretabletti.


Ambroxol ratiopharm sisältää laktoosia

Yksi poretabletti sisältää 110 mg laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


Ambroxol ratiopharm sisältää glukoosia (maltode kstriinin osa)

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


Ambroxol ratiopharm sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää 126,6 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per poretabletti. Tämä vastaa 6,35 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


 1. Mite n Ambroxol ratiopharm -valmiste tta käyte tään


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Ellei lääkäri ole määrännyt toisin, Ambroxol ratiopharm -valmisteen suositellut annokset ovat seuraavat: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret

  Ensimmäisten 2–3 päivän aikana otetaan ½ (puolikas) 60 mg:n poretabletti kolme kertaa päivässä (vastaa

  90 mg ambroksolihydrokloridia päivässä).


  Tämän jälkeen siirrytään ottamaan ½ (puolikas) 60 mg:n poretabletti kahdesti päivässä (vastaa 60 mg ambroksolihydrokloridia päivässä).


  Aikuisten ja yli 12-vuotiaiden nuorten annosta voidaan tarvittaessa nostaa yhteen 60 mg:n poretablettiin kahdesti päivässä (vastaa 120 mg ambroksolihydrokloridia päivässä).


  Käyttö alle 12-vuotiaille lapsille

  Ambroxol ratiopharm -poretablettien suuren vaikuttavan aineen määrän vuoksi niitä ei saa käyttää alle 12- vuotiaille lapsille. Muita lääkemuotoja tai vahvuuksia voi olla saatavilla alle 12-vuotiaiden lasten hoitoa varten. Kysy lisää lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.


  Potilaat, joilla on munuaisen tai maksan vajaatoiminta

  Jos kärsit munuaisen vajaatoiminnasta tai vaikeasta maksan vajaatoiminnasta, älä käytä Ambroxol ratiopharm

  -valmistetta muuten kuin lääkärin määräyksestä. Annostusta tai annosväliä on ehkä muutettava.


  Miten Ambroxol ratiopharm -poretabletteja käytetään Tämä lääke on tarkoitettu otettavaksi vain suun kautta. Liuota poretabletin puolikas lasilliseen vettä ja juo.

  Kun poretabletin puolikas on liuennut veteen, valmiin liuoksen pitäisi olla väritön, kirkas ja hiukkaseton. Ambroxol ratiopharm -lääkkeen voi ottaa joko ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan. Poretabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


  Hoidon kesto

  Ota yhteys lääkäriin, jos oireesi eivät parane tai ne pahenevat 5 vuorokauden jälkeen. Ambroxol ratiopharm - valmistetta ei saa käyttää pidempään kuin 5 vuorokautta ilman lääkärin määräystä.


  Jos otat enemmän Ambroxol ratiopharm -valmiste tta kuin sinun pitäisi

  Toistaiseksi erityisistä yliannostuksen oireista ei ole ilmoitettu. Vahingossa tapahtuneesta yliannostuksesta ja/tai lääkitysvirheistä saatujen ilmoitusten perusteella havaitut oireet ovat yhdenmukaisia ambroksolihydrokloridin suositeltujen annosten tunnettujen haittavaikutusten kanssa (ks. kohta 4). Jos olet

  ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Ota tämä pakkausseloste mukaasi sairaalaan tai lääkärin vastaanotolle, jotta hoitohenkilökunta näkee, mitä olet ottanut.


  Jos unohdat ottaa Ambroxol ratiopharm -valmiste tta

  Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti, kun muistat asian. Mikäli kuitenkin huomaat unohduksen vasta lähellä seuraavaa annosta, älä ota väliin jäänyttä annosta vaan ota seuraava annos normaalisti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Jos saat joitakin näistä vakavista haittavaikutuksista, lope ta Ambroxol ratiopharm -valmiste en käyttö ja hakeudu välittömästi ensiapuun:


  Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

  • Anafylaktiset reaktiot, mukaan lukien anafylaktinen sokki (äkillinen ja vaikea allerginen reaktio, johon voi liittyä hengitysvaikeuksia, turvotusta, pyörrytystä, nopeaa sykettä, hikoilua ja tajunnan menetystä), angioedeema (ihon, ihonalaisten kudosten, limakalvojen tai limakalvonalaisten kudosten nopeasti kehittyvä turvotus) ja kutina.

  • Vaikeat iholla ilmenevät haittavaikutukset (mukaan lukien monimuotoiseksi punavihoittumaksi sanottu ihottuma; Stevens-Johnsonin oireyhtymä / toksinen epidermaalinen nekrolyysi, eli henkeä uhkaava reaktio, johon liittyy flunssankaltaisia oireita ja kivuliasta ihottumaa iholla ja suussa, silmissä sekä sukupuolielinten alueella; ja akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi, joka aiheuttaa äkillisiä iho- oireita) (ks myös “Varoitukset ja varotoimet” kohdassa 2).


  Muita haittavaikutuksia:


  Yleiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä):

  • makuaistin muutokset (dysgeusia),

  • suun tai kurkun tunnottomuus (hypestesia),

  • pahoinvointi.


  Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta):

  • oksentelu,

  • suun kuivuminen,

  • ripuli,

  • ruuansulatushäiriöt (dyspepsia),

  • vatsakipu,

  • kuume,

  • yliherkkyys suussa (suun limakalvoreaktiot).


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta):

  • yliherkkyysreaktiot,

  • ihottuma, nokkosihottuma (urtikaria),

  • kuiva nielu.

   Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10 000:sta):

  • liiallinen syljeneritys/kuolaaminen (sialorrea).


   Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

  • hengenahdistus (dyspnea; yliherkkyysreaktion merkki).


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Ambroxol ratiopharm -valmiste en säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä ota tätä lääkettä pakkauksessa ja putkilon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, 'EXP'. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 30 °C.

  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Ambroxol ratiopharm sisältää

(E 551)].


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Ambroxol ratiopharm 60 mg -poretabletti on valkoinen, pyöreä ja kirsikantuoksuinen, ja sen toisella puolella on jakouurre. Halkaisija: 18 mm. Poretabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Poretabletit toimitetaan polypropyleeniputkissa, joissa on polyetyleenistä valmistetut sulkimet. Sulkimet sisältävät silikageeliä (kuivausaine), joka suojaa poretabletteja kosteudelta.


Pakkauskoko: 10 poretablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija Teva B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Alankomaat


Valmistaja

HERMES PHARMA GmbH

Hans-Urmiller-Ring 52

82515 Bavaria, Wolfratshausen Saksa


Lisätie toja tästä lääkevalmiste esta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

Teva Finland Oy PL 67

02631 Espoo

puh. 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 12.8.2022