Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Testogel
testosterone

HINNAT

50 mg/annos geeli 30 x 5 g

Tukkukauppa: 31,59 €
Jälleenmyynti: 47,93 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Testogel 40,5 mg/annos transdermaaligeeli, annospussi

testosteroni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukset ja varotoime t

Lääkäri tekee tarpeelliset tutkimukset ennen kuin voit käyttää tätä lääkettä sekä teettää aika ajoin verikokeita hoidon aikana.


Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät tätä lääkettä, jos sinulla on tai on ollut jokin seuraavista:


Muita haittavaikutuksia, joita on havaittu suun kautta tai pistoksena annettavan testosteronihoidon yhteydessä: painonnousu, muutokset veren suolojen pitoisuuksissa, lihaskivut, hermostuneisuus, masennus, vihamielisyys, unenaikainen hengitysvaikeus, ihon keltaisuus (keltatauti), maksan toimintakokeiden muutokset, lisääntynyt ihon talineritys, sukupuolisen halukkuuden muutokset,

siittiöiden lukumäärän vähentyminen, lukuisat tai pitkittyneet erektiot, ahtaumat, jotka voivat vaikeuttaa virtsaamista, turvotukset, yliherkkyysreaktiot.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


  1. Testogel-valmisteen säilyttämine n


    Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

    Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja annospussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


    Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


  2. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Testogel sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tämä lääke on väritön transdermaaligeeli, joka on pakattu 2,5 g:n annospusseihin.

Tämä lääke on saatavana pakkauksissa, joissa on 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 tai 100 annospussia (kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä).


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija

Laboratoires Besins International 3, rue du Bourg l’Abbé

F-75003 Paris Ranska

Valmistajat

Laboratoires Besins International


tai


Delpharm Drogenbos

13, rue Périer

92120 Montrouge Ranska

Groot Bijgaardenstraat, 128

1620 Drogenbos Belgia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 06.9.2021