Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Epiduo
adapalene, combinations

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Epiduo 0,1 % / 2,5 % geeli adapaleeni/bentsoyyliperoksidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Varoitukse t ja varotoime t

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Raskaus ja ime tys

ÄLÄ KÄYTÄ Epiduo-valmistetta, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Kysy lääkäriltä lisätietoa.

Jos tulet raskaaksi Epiduo-hoidon aikana, hoito tulee lopettaa ja sinun tulee kertoa lääkärillesi mahdollisimman pian, jotta sinulle voidaan suorittaa jälkitarkastus.


Epiduoa voidaan käyttää imetyksen aikana. Jotta lapsi ei joutuisi kosketuksiin Epiduo-geelin kanssa, Epiduon levittämistä rintakehän alueelle tulee välttää.


Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei oleellinen.


Epiduo sisältää 40 mg propyleeniglykolia (E1520) per gramma, joka vastaa 4 % w/w, se saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.


 1. Mite n Epiduoa käyte tään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Epiduo on tarkoitettu käytettäväksi vain aikuisille, nuorille ja 9-vuotiaille tai sitä vanhemmille nuorille. Vain iholle.

  Levitä ohut kerros geeliä tasaisesti aknealueille kerran päivässä ennen nukkumaanmenoa. Vältä geelin

  joutumista silmille, huulille ja sieraimiin. Ihon tulee olla puhdas ja kuiva ennen geelin levittämistä. Pese kätesi huolellisesti Epiduon käyttämisen jälkeen.


  Lääkärisi kertoo sinulle, kuinka kauan sinun tulee käyttää Epiduoa.


  Jos sinusta tuntuu, että Epiduon vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro siitä lääkärillesi tai apteekissa.


  Jos koet jatkuvaa ärsytystä levittäessäsi Epiduoa, ota yhteys lääkäriisi.

  Sinua saatetaan kehottaa käyttämään kosteusvoidetta, käyttämään geeliä harvemmin tai lopettamaan sen käyttö vähäksi aikaa tai lopettamaan geelin käyttö kokonaan.


  Jos käytät enemmän Epiduoa kuin sinun pitäisi

  Jos käytät Epiduoa ihollasi enemmän kuin sinun pitäisi, et pääse aknesta nopeammin eroon, mutta ihosi saattaa ärtyä ja tulla punaiseksi.


  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

  Jos unohdat käyttää Epiduoa

  Älä levitä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Lopeta valmisteen käyttö ja hakeudu välittömästi hoitoon, jos sinulla ilmenee ahtauden tunnetta kurkussa, silmien, kasvojen, huulten tai kielen turvotusta, jos sinua heikottaa tai sinulla on hengenahdistusta. Lopeta valmisteen käyttö, jos sinulle kehittyy nokkosrokkoa tai kutinaa kasvojen tai kehon alueella. Näiden haittavaikutusten esiintymistiheyttä ei tunneta.


  Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

  • kuiva iho

  • paikallinen kosketusihottuma (ärsytys)

  • polttelun tunne

  • ihoärsytys

  • punoitus

  • hilseily


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

  • ihon kutina

  • auringonpolttama


   Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): kasvojen turvotus, allerginen kosketusihottuma, silmäluomien turvotus, kurkun ahtauden tunne, ihokipu (pistävä kipu), rakkulat, hengitysvaikeudet, ihon värimuutokset, antokohdan palovamma.


   Jos ihoärsytystä ilmenee Epiduon levittäisen jälkeen, se on yleensä lievää tai kohtalaista ja oireina ovat punoitus, kuivuus, hilseily, polttelu ja ihon kipu (ihon pistely), mitkä ovat voimakkaimmillaan ensimmäisen viikon aikana ja häviävät ilman lisähoitoa.


   Enimmäkseen pinnallisia antokohdan palovammoja on ilmoitettu, mutta myös vaikeampia tapauksia, joihin liittyy ihon rakkulointia on raportoitu.


   Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   wwwsivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

   Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   FI00034 Fimea

 3. Epiduon säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Hävitä putki tai moniannospumppupakkaus 6 kuukauden kuluttua avaamisesta.

  Säilytä alle 25 C.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Epiduo sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Epiduo on valkoista tai hyvin haalean keltaista läpinäkymätöntä geeliä. Epiduoa on saatavilla

Valkoiset muoviputket kierrekorkilla, jotka sisältävät 5 g, 15 g, 30 g, 45 g, 60 g tai 90 g geeliä (kaikkia

pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä).


Valkoiset moniannospumppupakkaukset korkilla, jotka sisältävät 15 g, 30 g, 45 g tai 60 g (kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä).


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija Galderma Nordic AB Seminariegatan 21

752 28 Uppsala Ruotsi

puh: +46 18 444 0330

faksi: +46 18 444 0335

e-mail: nordic@galderma.com


Valmistaja Laboratoires Galderma ZI - Montdésir

74 540 Alby sur Chéran Ranska


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Tanska: Epiduo

Kroatia, Tšekin tasavalta, Portugali, Slovakia, Espanja: Epiduo 1 mg/g + 25 mg/g geeli Unkari, Alankomaat: Effezel 1 mg/g + 25 mg/g gel

Bulgaria, Viro, Latvia, Liettua, Romania: Epiduo 1 mg/25 mg/g gel Slovenia: Epiduo 1 mg/25 mg v 1 g gel

Belgia, Suomi, Ranska, Kreikka, Islanti, Italia, Luxemburg, Norja, Puola, Ruotsi, Iso-Britannia, Saksa, Itävalta: Epiduo 0.1 % / 2.5 % geeli

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

30.4.2021