Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Prevymis
letermovir

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


PREVYMIS 240 mg kalvopäällysteiset tabletit PREVYMIS 480 mg kalvopäällysteiset tabletit letermoviiri


imageTähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan


 1. Mitä PREVYMIS on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat PREVYMIS-valmistetta

 3. Miten PREVYMIS-valmistetta otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. PREVYMIS-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä PREVYMIS on ja mihin sitä käytetään

  PREVYMIS on lääkärin määräämä viruslääke, jonka vaikuttava aine on letermoviiri. PREVYMIS on tarkoitettu aikuisille, joille on hiljattain tehty luuytimensiirto. Tämä lääke auttaa

  ehkäisemään sytomegaloviruksen (CMV) aiheuttamia sairauksia.


  Monet ihmiset ovat tietämättään sytomegaloviruksen kantajia. Elimistössä oleva sytomegalovirus ei yleensä aiheuta ongelmia. Jos kuitenkin immuunijärjestelmäsi toiminta on heikentynyt sinulle tehdyn luuytimensiirron jälkeen, voit olla suuressa riskissä sairastua sytomegaloviruksen aiheuttamaan tautiin.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat PREVYMIS-valmistetta Älä ota PREVYMIS-valmistetta

  jos olet allerginen letermoviirille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

  kohdassa 6).

  jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

  • pimotsidi käytetään Touretten oireyhtymän hoitoon

  • torajyväalkaloidit (kuten ergotamiini ja dihydroergotamiini) käytetään

   migreenipäänsäryn hoitoon.

   jos käytät seuraavaa rohdosvalmistetta:

  • mäkikuisma (Hypericum perforatum)


   Älä ota PREVYMIS-valmistetta, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta ennen kuin otat PREVYMIS-valmistetta.

   Jos käytät PREVYMIS-valmistetta yhdessä siklosporiinin kanssa, älä käytä seuraavia lääkkeitä:

  • dabigatraani käytetään veritulppien ehkäisyyn

  • atorvastatiini, simvastatiini, rosuvastatiini, pitavastatiini käytetään korkean

   kolesteroliarvon alentamiseen.


   Varoitukset ja varotoimet

   Jos käytät myös korkean kolesteroliarvon alentamiseen tarkoitettuja lääkkeitä (luettelo lääkkeistä on alla kohdassa Muut lääkevalmisteet ja PREVYMIS), kerro heti lääkärille, jos sinulla on selittämätöntä lihassärkyä tai lihaskipua, varsinkin jos tunnet itsesi sairaaksi tai sinulla on kuumetta. Lääkettäsi tai sen annosta voi olla tarpeen muuttaa. Katso lisätietoja muiden lääkkeidesi pakkausselosteista.


   Seuraavien lääkkeiden vaikutuksia saatetaan seurata ylimääräisten verikokeiden avulla:

   siklosporiini, takrolimuusi, sirolimuusi

   vorikonatsoli.


   Lapset ja nuoret

   PREVYMIS-valmistetta ei pidä käyttää alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hoitoon. Tämä johtuu siitä, ettei PREVYMIS-valmistetta ole tutkittu tässä ikäryhmässä.


   Muut lääkevalmisteet ja PREVYMIS

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä johtuu siitä, että PREVYMIS saattaa vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon ja muut lääkkeet saattavat vaikuttaa PREVYMIS-hoidon tehoon. Lääkäri tai apteekkihenkilökunta kertoo, onko PREVYMIS-valmistetta turvallista käyttää muiden lääkkeiden kanssa.


   Tiettyjä lääkeaineita ei saa käyttää yhtaikaa PREVYMIS-valmisteen kanssa (ks. luettelo kohdasta

   ”Älä ota PREVYMIS-valmistetta, jos:).

   Lisäksi tiettyjä lääkeaineita ei saa käyttää yhtaikaa PREVYMIS-valmisteen ja siklosporiinin kanssa (ks. luettelo kohdasta ”Jos käytät PREVYMIS-valmistetta yhdessä siklosporiinin kanssa, älä käytä seuraavia lääkkeitä:”).


   Kerro lääkärille myös, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä. Tämä johtuu siitä, että lääkäri voi joutua muuttamaan lääkitystäsi tai käyttämiesi lääkkeiden annoksia:

   alfentaniili

   • käytetään vaikean kivun hoitoon

    fentanyyli

   • käytetään vaikean kivun hoitoon

    kinidiini

   • käytetään sydämen rytmihäiriöiden hoitoon

    käytetään ehkäisemään siirteen hylkimistä

    siklosporiini, takrolimuusi, sirolimuusi

    • vorikonatsoli käytetään sieni-infektioiden hoitoon

     statiinit, kuten atorvastatiini, fluvastatiini, rosuvastatiini, simvastatiini, pravastatiini,

     pitavastatiini käytetään korkean kolesteroliarvon alentamiseen

    • glyburidi, repaglinidi käytetään korkean verensokeriarvon alentamiseen

    • karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini käytetään epileptisten kohtausten tai kouristuskohtausten hoitoon

    • dabigatraani, varfariini käytetään veren ohentamiseen tai veritulppien ehkäisyyn

    • midatsolaami käytetään unilääkkeenä

    • amiodaroni käytetään sydämen rytmihäiriöiden hoitoon

    • ehkäisytabletit käytetään raskauden ehkäisyyn

    • omepratsoli, pantopratsoli käytetään mahahaavan ja muiden mahavaivojen hoitoon

     nafsilliini - käytetään bakteeri-infektioiden hoitoon

     rifabutiini, rifampisiini - käytetään mykobakteeri-infektioiden hoitoon

     tioridatsiini - käytetään psyykkisten häiriöiden hoitoon

     bosentaani - käytetään korkean keuhkoverenpaineen alentamiseen

     efavirentsi, etraviriini, nevirapiini, lopinaviiri, ritonaviiri - käytetään HIV-infektion hoitoon


     modafiniili - käytetään valvetilan ylläpitämiseen.


     Voit pyytää lääkäriltä tai apteekista luettelon lääkkeistä, joilla voi olla yhteisvaikutuksia PREVYMIS- valmisteen kanssa.


     Raskaus

     Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. PREVYMIS-valmisteen käyttöä ei suositella raskauden aikana. Tämä johtuu siitä, että sen käyttöä ei ole tutkittu raskauden aikana eikä tiedetä, vahingoittaako PREVYMIS-hoito lasta raskauden aikana.


     Imetys

     Jos imetät tai suunnittelet imettämistä, kerro siitä lääkärille ennen tämän lääkkeen käyttöä. Imettämistä ei suositella PREVYMIS-hoidon aikana. Tämä johtuu siitä, että ei tiedetä, erittyykö PREVYMIS rintamaitoon, josta se kulkeutuu lapsen elimistöön.


     Ajaminen ja koneiden käyttö

     PREVYMIS-valmisteella voi olla vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn (ks. jäljempänä kohta 4 Mahdolliset haittavaikutukset). Joillakin potilailla on esiintynyt voimakasta väsymystä tai pyörrytystä PREVYMIS-hoidon aikana. Jos sinulla esiintyy tällaisia oireita, älä aja äläkä käytä koneita ennen kuin oireet ovat hävinneet.


     PREVYMIS sisältää laktoosia

     PREVYMIS sisältää laktoosimonohydraattia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri- intoleranssi, ota yhteyttä lääkäriin ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


     PREVYMIS sisältää natriumia

     Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

     natriumiton.


 3. Miten PREVYMIS-valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Kuinka paljon PREVYMIS-valmistetta otetaan

  Suositeltu PREVYMIS-annos on yksi 480 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa. Jos käytät myös siklosporiinia, lääkäri pienentää PREVYMIS-annoksen yhteen 240 mg:n tablettiin kerran

  vuorokaudessa.

  Ota PREVYMIS joka päivä samaan aikaan.

  Voit ottaa sen aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.


  Miten PREVYMIS otetaan

  Niele tabletti kokonaisena veden kanssa. Älä puolita, murskaa äläkä pureskele tablettia.


  Jos otat enemmän PREVYMIS-valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos otat enemmän PREVYMIS-valmistetta kuin sinun pitäisi, ota heti yhteyttä lääkäriin.


  Jos unohdat ottaa PREVYMIS-annoksen

  On erittäin tärkeää, että et unohda PREVYMIS-annostasi etkä jätä annoksia väliin.

  Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat sen. Jos seuraavan annoksen aika on

  kuitenkin jo lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Ota seuraava annos normaaliin aikaan.

  Älä ota kahta PREVYMIS-annosta samaan aikaan korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

  Ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin, ellet ole varma, mitä sinun pitäisi tehdä.

  Älä lopeta PREVYMIS-valmisteen ottamista

  Älä lopeta PREVYMIS-hoitoa keskustelematta ensin lääkärin kanssa. Huolehdi siitä, etteivät PREVYMIS-tabletit pääse loppumaan. Näin lääke suojaa sinua parhaiten sytomegaloviruksen aiheuttamalta sairaudelta luuytimensiirron jälkeen.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Yleiset: voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä

  ripuli

  pahoinvointi

  oksentelu.


  Melko harvinaiset: voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta

  allerginen reaktio (yliherkkyys)

  • oireita voivat olla hengityksen vinkuminen,

  hengitysvaikeudet, ihottumat tai nokkosihottuma, kutina, turvotus

  ruokahaluttomuus

  makuaistin muutokset

  päänsärky

  pyörrytyksen tunne (huimaus)

  vatsakipu

  muutokset maksan toimintakokeissa

  lihaskouristukset

  kohonnut veren kreatiniiniarvo

  voimakas väsymys

  käsien tai jalkojen turvotus.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  image

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. PREVYMIS-valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainolevyssä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


Mitä PREVYMIS sisältää

Vaikuttava aine on letermoviiri. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 240 mg tai 480 mg letermoviiria.


Muut aineet ovat: Tabletin ydin

Mikrokiteinen selluloosa (E460), kroskarmelloosinatrium (E468), povidoni (E1201), vedetön kolloidinen piidioksidi (E551), magnesiumstearaatti (E470b).


Kalvopäällyste

Laktoosimonohydraatti, hypromelloosi (E464), titaanidioksidi (E171), triasetiini (E1518), keltainen rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (vain 480 mg:n tabletit) (E172), karnaubavaha (E903).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

PREVYMIS 240 mg kalvopäällysteiset tabletit

PREVYMIS 240 mg kalvopäällysteinen tabletti on keltainen soikea tabletti, jossa on toisella puolella

merkintä ”591” ja toisella puolella MSD:n logo. Tabletti on 16,5 mm pitkä ja 8,5 mm leveä. 240 mg:n tabletit on pakattu koteloon, jossa on neljä (4) 7 tabletin läpipainolevyä (polyamidi/alumiini/PVC alumiini), eli yhteensä 28 tablettia.


PREVYMIS 480 mg kalvopäällysteiset tabletit

PREVYMIS 480 mg kalvopäällysteinen tabletti on vaaleanpunainen, soikea, kaksoiskupera tabletti, jossa on toisella puolella merkintä ”595” ja toisella puolella MSD:n logo. Tabletti on 21,2 mm pitkä ja 10,3 mm leveä.

480 mg:n tabletit on pakattu koteloon, jossa on neljä (4) 7 tabletin läpipainolevyä (polyamidi/alumiini/PVC alumiini), eli yhteensä 28 tablettia.


Myyntiluvan haltija Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39

2031 BN Haarlem Alankomaat

Valmistaja

Schering-Plough Labo NV Industriepark 30 Zone A B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgia


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel. + 370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com


България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com


Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com


Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com


Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com


Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com


Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no


Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com


Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com


España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com


France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com


Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com


Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com


Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com


Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi


Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com


Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com


Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfoNI@msd.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK.VVVV}.