Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Repatha
evolocumab

HINNAT

140 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 6 x 1 ml

Tukkukauppa: 1 125,71 €
Jälleenmyynti: 1 402,42 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Repatha 420 mg injektioneste, liuos, sylinteriampulli

evolokumabi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Repatha on kirkas tai opalisoiva, väritön tai kellertävä liuos, eikä siinä ole käytännöllisesti katsoen lainkaan hiukkasia.


Pakkauksessa on yksi kertakäyttöinen sylinteriampulli ja kertakäyttöinen automatisoitu miniannostelija.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

image

4817 ZK Breda Alankomaat


Myyntiluvan haltija Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda Alankomaat


Valmistaja

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road

Dun Laoghaire Co Dublin Irlanti


image

Valmistaja Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem Belgia


image

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711


Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V. The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland AMGEN GmbH Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 422 06 06


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom (Northern Ireland)

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.

image

Käyttöohjeet:

image

image

image

Kertakäyttöinen automatisoitu Repatha-miniannostelija ja sylinteriampulli


Sylinteriampullin ja automatisoidun miniannostelijan osat

Sylinteriampulli

Sylinteriampullin yläpää

Valkoinen mäntä (Älä kierrä)


Sylinteriampullin pohja


Lääke Sylinteriampulli

n etiketti

Automatisoitu miniannostelija

Kuva edestä Käynnistyspainike

Kiinnitys- Merkki- (Älä paina ennen kuin laastari valo olet valmis pistämään)


Sylinteriampullikotelon kansi (älä sulje ellei sylinteriampulli ole sisällä)

Lääkeikkuna


Vetoläpät

Kuva takaa Neulansuojus Suojapaperi


Paristoliuska Neula suojuksen

sisällä

(suojakannen alla)

Vasen vetoläppä Oikea vetoläppä


Tärkeää: Neula on suojuksen sisällä.

image

Tärkeää


Lue nämä tärkeät tiedot ennen kuin käytät automatisoitua miniannostelijaa ja sylinteriampullia Repatha-valmisteen pistämiseen:


Automatisoidun miniannostelijan ja sylinteriampullin säilyttäminenJos jokin edellä kuvatuista tapahtuu, ota käyttöön uusi automatisoitu miniannostelija ja sylinteriampulli. Jos sinulla on kysyttävää, käänny Repatha-valmisteen käyttöön perehtyneen terveydenhoitohenkilökunnan puoleen.

image


Vaihe 1: Esivalmistelut

A

Ota automatisoidun miniannostelijan ja sylinteriampullin sisältävä pakkaus jääkaapista. Odota 45 minuuttia.

Tärkeää: Odota vähintään 45 minuuttia, jotta automatisoitu miniannostelija ja sylinteriampulli ehtivät lämmetä huoneenlämpöisiksi pakkauksessa, ennen kuin pistät annoksen.

 • Älä yritä lämmittää sylinteriampullia millään lämmönlähteellä, kuten kuumalla vedellä tai mikroaaltouunissa.

 • Älä ravista automatisoitua miniannostelijaa äläkä sylinteriampullia.

 • Älä käytä, jos näyttää siltä, että jokin sylinteriampullin osa on murtunut tai rikki.

 • Älä käytä, jos pakkauksen etikettiin merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä on jo mennyt.

Jos jokin edellä kuvatuista tapahtuu, ota käyttöön uusi automatisoitu miniannostelija ja sylinteriampulli.


B

Avaa pakkaus ja irrota valkoinen paperikansi. Poista automatisoidun miniannostelijan kansi läpinäkyvästä muovikotelosta.


Läpinäkyvä

muovikotelo Automatisoitu

miniannostelija


Sylinteriampulli Muovikansi

Jätä automatisoitu miniannostelija ja sylinteriampulli läpinäkyvään muovikoteloon, kunnes olet valmis pistämään lääkkeen.

 • Älä koske käynnistyspainikkeeseen ennen kuin automatisoitu miniannostelija on kiinnitetty ihoon ja olet valmis pistämään lääkkeen.

 • Älä käytä laitetta, jos valkoinen paperikansi puuttuu tai se on vaurioitunut.

image

image


C

Ota esiin kaikki pistosta varten tarvittavat välineet ja pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä.

Aseta puhtaalle, hyvin valaistulle työtasolle:

 • Läpinäkyvä muovikotelo, jossa ovat automatisoitu miniannostelija ja sylinteriampulli

 • Desinfiointipyyhkeitä

 • Vanutuppo tai harsotaitos

 • Laastari

 • Teräville jätteille tarkoitettu keräysastia

imageD

Valitse kohta, johon kiinnität automatisoidun miniannostelijan. Valitse olkavarren ulkopinta vain, jos joku muu pistää lääkkeen.


Sopivat pistoskohdat:

 • Reisi Olkavarsi

 • Vatsa, lukuun ottamatta

 • Olkavarren ulkopinta (vain jos

 • Älä koske tähän ihoalueeseen enää ennen pistämistä.

 • Älä pistä ihoalueelle, joka aristaa, punoittaa, tuntuu kovalta tai jossa on mustelma. Vältä myös ihoalueita, joissa on ryppyjä, ihopoimuja, arpia, raskausarpia, luomia tai runsaasti karvoitusta.

5 senttimetrin aluetta Vatsa

navan ympärillä

joku muu pistää lääkkeen) Reisi


Puhdista pistoskohta desinfiointipyyhkeellä. Anna ihon kuivua.

Jos haluat käyttää samaa pistosaluetta kuin edellisellä pistoskerralla, varmista, että et pistä aivan samaan kohtaan.

Tärkeää: Valitse kiinteä ja tasainen ihoalue, jotta automatisoitu miniannostelija kiinnittyy kunnolla ihoon.

image


Vaihe 2: Pistoksen valmistelu

E

Avaa automatisoitu miniannostelija kääntämällä sylinteriampullikotelon kantta oikealle. Jätä kansi auki.


Älä paina käynnistyspainiketta ennen kuin olet valmis pistämään lääkkeen.


F

Tarkasta sylinteriampulli.


Sylinteriampullin etiketti Sylinteriampullin yläpää (älä kierrä)

Sylinteriampullin

pohja Lääke Valkoinen mäntä Viimeinen käyttöpäivämäärä

image

Tarkista, että sylinteriampullissa oleva lääke on kirkasta ja väritöntä tai kellertävää.

 • Älä käytä, jos lääke on sameaa tai värjäytynyttä tai siinä on hiutaleita tai hiukkasia.

 • Älä käytä, jos näyttää siltä, että jokin sylinteriampullin osa on murtunut tai rikki.

 • Älä käytä, jos jokin sylinteriampullin osa puuttuu tai ei ole kunnolla paikoillaan.

 • Älä käytä, jos sylinteriampulliin merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä on jo mennyt.

Jos jokin edellä kuvatuista tapahtuu, ota käyttöön uusi automatisoitu miniannostelija ja sylinteriampulli.

image

image


G

Puhdista sylinteriampullin pohja.

image

Pidä kiinni näin

Pidä toisella kädellä kiinni sylinteriampullin säiliöstä ja puhdista sylinteriampullin pohja desinfiointipyyhkeellä.

 • Älä koske enää sylinteriampullin pohjaan, kun olet puhdistanut sen desinfiointipyyhkeellä.

 • Älä irrota äläkä kierrä sylinteriampullin yläpäätä äläkä pohjaa.


H

Aseta puhdistettu sylinteriampulli automatisoidun miniannostelijan sisään ja paina sitä yläpäästä lujasti alaspäin, kunnes se kiinnittyy paikoilleen.


Pidä sylinteri- Paina

ampullia

pysty- lujasti

asennossa alaspäin


Työnnä sylinteriampulli sisään pohja edellä.

 • Aseta sylinteriampulli paikoilleen vasta 5 minuuttia ennen pistämistä. Muutoin lääke voi kuivua.

 • Älä koske käynnistyspainikkeeseen ennen kuin olet kiinnittänyt käyttövalmiin automatisoidun miniannostelijan ihoon.

image

image


I

Käännä kantta vasemmalle. Purista lujasti, kunnes kansi napsahtaa kiinni.

Purista lujasti

naps image

Tarkista, että sylinteriampulli on kunnolla automatisoidun miniannostelijan sisällä ennen kuin suljet kannen.

 • Älä sulje kantta, jos sylinteriampulli puuttuu tai se ei ole kokonaan laitteen sisällä.

 • Älä koske käynnistyspainikkeeseen ennen kuin olet kiinnittänyt käyttövalmiin automatisoidun miniannostelijan ihoon.

Tärkeää: Kun automatisoitu miniannostelija on käyttövalmis, etene heti seuraavaan vaiheeseen.


Vaihe 3: Annoksen pistäminen

J

Vedä molemmista vihreistä vetoläpistä, jotta kiinnityslaastari tulee näkyviin. Automatisoitu miniannostelija on kytkeytynyt päälle, kun sininen merkkivalo vilkkuu.

Oikea vetoläppä Vilkkuva valo

image


Piip-piip-piip Vasen

vetoläppä

Kiinnityslaastari


Käyttövalmis automatisoitu miniannostelija kytkeytyy päälle vasta, kun molemmat vihreät vetoläpät on poistettu. Laitteesta kuuluu merkkiääni (piip-piip-piip) ja sininen valo alkaa vilkkua.

 • Älä koske kiinnityslaastariin.

 • Älä koske käynnistyspainikkeeseen ennen kuin olet kiinnittänyt käyttövalmiin automatisoidun miniannostelijan ihoon.

 • Älä koske neulansuojuksen alueeseen äläkä anna sen likaantua.

 • Älä kiinnitä käyttövalmista automatisoitua miniannostelijaa ihoon, jos punainen merkkivalo vilkkuu kauemmin kuin 5 sekuntia.

 • Älä irrota kiinnityslaastaria automatisoidusta miniannostelijasta.

 • Älä taita kiinnityslaastaria kaksinkerroin.

image

image

image


K

Esivalmistele ja puhdista pistosalue, jossa ei ole karvoitusta, tai aja ihokarvat pois pistosalueelta, jotta automatisoitu miniannostelija kiinnittyy kunnolla ihoon. Valitse kiinteä ja tasainen ihoalue.

Kiinnittäminen vatsan alueelle Kiinnittäminen reiteen

image TAI image


Venytä vatsan ihoa Älä venytä reiden ihoa

Tärkeää: Vaihda asentoa tarvittaessa, jotta ihoon ei muodostu poimuja eikä pullistumia.


L

Kun sininen valo vilkkuu, automatisoitu miniannostelija on käyttövalmis. Venytä ihoa (vain vatsan alueella). Pidä käyttövalmista automatisoitua miniannostelijaa niin, että näet sinisen valon, ja kiinnitä laite ihoon. Laitteesta voi kuulua merkkiääni (piip-piip-piip).

Vilkkuva valo


TAI


piip-piip-piip


Käyttövalmis automatisoitu miniannostelija on tiiviisti ihoa vasten. Varmista, että kiinnityslaastari on kokonaan kiinnittynyt ihoon. Vedä sormella laastarin reunoja pitkin, jotta se kiinnittyy kunnolla.

Tarkista, etteivät vaatteet peitä automatisoitua miniannostelijaa ja että näet sinisen valon koko ajan.

 • Älä yritä vaihtaa käyttövalmiin automatisoidun miniannostelijan paikkaa, kun se on jo kiinnitetty ihoon.

image

image

image

image


M

Paina käynnistyspainiketta lujasti ja vapauta se. Vilkkuva vihreä valo ja merkkiäänet kertovat, että pistos on käynnistynyt.

Vilkkuva valo

image


piip-piip-piip

image


 • Saatat kuulla pumppausäänen.

 • Voit tuntea neulanpiston.

 • Tarkista, että näet vilkkuvan vihreän merkkivalon.

 • Saatat kuulla piippausääniä, jotka kertovat, että lääkkeen pistäminen on alkanut.


Tärkeää: Jos käyttövalmiista automatisoidusta miniannostelijasta vuotaa lääkettä, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.


N

Annoksen pistäminen kestää noin 5 minuuttia. Kun annos on annettu, vihreä merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti ja laitteesta kuuluu merkkiääni.

Vilkkuva valo


image 5 min


Saatat kuulla pumppausäänen alkavan ja loppuvan pistoksen aikana. Yhtenäinen valo

 • Voit liikkua kevyesti pistoksen aikana, esimerkiksi kävellä, kurkotella image

 • Vihreä merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa yhtäjaksoisesti.

 • Kuulet useita merkkiääniä (piip-piip-piip).

ja kumarrella.


Annos on pistetty, kun: piip-piip-piip

image

image


Vaihe 4: Kun annos on pistetty

O

Kun annos on pistetty, tartu kiinnityslaastariin ja irrota automatisoitu miniannostelija varovasti ihosta. Kun laite on irrotettu, tarkista lääkeikkuna. Vihreän valon pitää nyt olla sammunut.

Mäntä käytön jälkeen

Valo on sammunut

image


piip-piip-piip

image


Tarkista, että mäntä peittää kokonaan lääkeikkunan ja yhtenäinen vihreä valo on sammunut. Tämä osoittaa, että koko lääkeannos on pistetty. Ellei mäntä peitä ikkunaa, ota yhteyttä lääkäriin.

 • Käytetystä automatisoidusta miniannostelijasta kuuluu merkkiääni, kun se irrotetaan ihosta.

 • Iholla voi näkyä muutamia nestepisaroita, kun käytetty automatisoitu miniannostelija on poistettu. Tämä on normaalia.


P

Laita käytetty automatisoitu miniannostelija teräville jätteille tarkoitettuun keräysastiaan.

 • Automatisoidun miniannostelijan sisällä on paristoja, elektroniikkaa ja neula.

 • Laita käytetty automatisoitu miniannostelija terävien jätteiden keräysastiaan heti käytön jälkeen. Älä hävitä automatisoitua miniannostelijaa talousjätteiden mukana (älä heitä sitä kodin roska- astiaan).

 • Keskustele terveydenhoitohenkilökunnan kanssa tarvikkeiden oikeasta hävittämisestä. Hävittämisohjeissa voi olla paikallisia eroja.

 • Älä poista käytettyä sylinteriampullia automatisoidusta miniannostelijasta.

 • Älä käytä automatisoitua miniannostelijaa uudelleen.

 • Älä kierrätä automatisoitua miniannostelijaa tai terävien jätteiden keräysastiaa äläkä hävitä niitä talousjätteiden mukana.


Tärkeää: Pidä aina terävien jätteiden keräysastia poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.


Q

Tarkasta pistoskohta.

Jos pistoskohdassa näkyy verta, paina vanutuppo tai harsotaitos sen päälle. Älä hankaa pistoskohtaa. Voit tarvittaessa panna siihen laastarin.

Vianetsintä

Mitä pitäisi tehdä, jos punainen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti käyttövalmiissa automatisoidussa miniannostelijassa ja laitteesta kuuluu toistuvia merkkiääniä.

Vilkkuva varoitusvalo


piip-piip-piip-piip-piip


image

Lopeta käyttövalmiin automatisoidun miniannostelijan käyttö. Jos automatisoitu miniannostelija on jo kiinnitetty ihoon, irrota se varovasti.Suhteellinen kosteus 15–85 %.

image

Muut käyttöolosuhteet

Korkeusrajat −300 metriä - 3500 metriä.

Pistämisen aikana automatisoidun miniannostelijan on oltava vähintään 30 cm:n etäisyydellä muista elektronisista laitteista, kuten matkapuhelimista.

Varoitus: Älä muokkaa laitetta.

Automatisoidun miniannostelijan käyttölämpötila on 15–40 °C.

image

image

image

image

image

image

www.devicepatents.com


MERKKIEN SELITYKSET


Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut


Pidä kuivana


Tutustu käyttöohjeisiin


Tyypin BF liityntäosa


Kerta- käyttöinen


Steriloitu etyleenioksidilla


image

0344


image

image

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA, U.S.A. Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK, Breda, Alankomaat