Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Tasmar
tolcapone

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen

tolkaponi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tabletin ydin: Vedetön kalsiumvetyfosfaatti, mikrokiteinen selluloosa, povidoni K30, natriumtärkkelysglykolaatti, laktoosimonohydraatti (ks. kohta 2 Tasmar sisältää laktoosia), talkki, magnesiumstearaatti.

Kalvopäällyste: Metyylihydroksipropyyliselluloosa, talkki, keltainen rautaoksidi (E172), etyyliselluloosa, titaanidioksidi (E171), triasetiini, natriumlauryylisulfaatti.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tasmar on kellertävä/vaaleankeltainen, kuusikulmion muotoinen, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkinnät "TASMAR" ja "100". Tasmar kalvopäällysteisessä tabletissa on 100 mg tolkaponia. Seuraavia pakkauskokoja on saatavana: 30 tai 60 tabletin läpipainopakkaukset sekä 30, 60 tai 100 tai 200 tabletin lasipurkit.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Meda AB Pipers väg 2A S-170 09 Solna Ruotsi


Valmistaja

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów Puola


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.


België/Belgique/Belgien Mylan EPD bvba/sprl Chaussée de la Hulpe 166/ Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

Luxembourg/Luxemburg Mylan EPD bvba/sprl Chaussée de la Hulpe 166/ Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels Belgique/Belgien Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11


България

Майлан ЕООД

бул. Ситняково 48, ет. 7

Офис сграда „Сердика Офиси“

1505 София

Тел: +359 2 44 55400

Magyarország Mylan EPD Kft. H-1138 Budapest, Váci út 150.

Tel.: +36 1 465 2100


Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o.

Kodaňská 1441/46 CZ 100 00 Praha 10

Tel: +420 234 064 203

Malta

V.J. Salomone Pharma Limited Upper Cross Road, Marsa, MRS 1542, Malta

Tel: +356 22983143


Danmark

Mylan Denmark ApS Borupvang 1

2750 Denmark

Tlf: +45 28 11 69 32

Nederland

Mylan Healthcare B.V. Krijgsman 20

NL-1186 DM Amstelveen Tel: +31 20 426 33 00


Deutschland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstraße 1

D-61352 Bad Homburg v.d.H. Tel: + 49 6172 888 01

Norge

Mylan Healthcare Norge A/S Hagaløkkveien 26

N-1383 Asker

Tlf: +47 66 75 33 00


Eesti

Meda Pharma SIA Liivalaia 13/15 10118 Tallinn

Tel. + 372 62 61 025

Österreich

MEDA Pharma GmbH Guglgasse 15

A-1110 Wien

Tel: + 43 1 86 390

Ελλάδα

MEDA Pharmaceuticals Α.Ε. Αγίου Δημητρίου 63

17456 Άλιμος

Τηλ: +30 210 6 77 5690

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o. ul. Postępu 21 B

02-672 Warszawa

Tel: +48 22 5466400


España

Mylan Pharmaceuticals S.L. C/Plom, 2-4, 5ª planta 08038 - Barcelona

Tel: +34 900 102 712

Portugal

BGP Products, Unipessoal, Lda. Av. D. João II,

Edifício Atlantis, nº 44C – 7.3 e 7.4 1990-095 Lisboa

Tel: +351 214 127 200


France

Mylan Medical SAS 40-44 rue Washington

75008 Paris

Tél: +33 1 56 64 10 70


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 235 059 90

România

BGP PRODUCTS SRL Tel.: +40372 579 000


Ireland

Mylan Ireland Limited Unit 34/35, Block A Dunboyne Business Park Dunboyne

IRL - Co Meath

Tel: +353 (0) 87 1694982

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o. Dolenjska cesta 242c 1000 Ljubljana

Tel: +386 1 23 63 180


Ísland Icepharma hf Box 906

S-170 09 Solna Svíþjóð.

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika MEDA Pharma spol. s r.o. Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Tel: +421 2 32 199 100


Italia

Meda Pharma S.p.A. Via Felice Casati, 20 20124 Milano

Tel: +39 0261246987

Suomi/Finland

Meda Oy

Vaisalantie 4/ Vaisalavägen 4 FI-02130 Espoo/ Esbo Puh/Tel: +358 20 720 9550


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: +357 2220 7700


Latvija

Meda Pharma SIA 101 Mūkusalas str.

Rīga LV1004

Tālr: +371 67616137

Sverige Meda AB Box 906

S-170 09 Solna

Tel: +46 8 630 1900


United Kingdom Mylan Products Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire,

EN6 1TL, UK

+44 (0) 1707 853000


Lietuva

Meda Pharma SIA Žalgirio str. 90-100 Vilnius LT-09303 Tel. + 370 52059367


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


a.europa.eu/.