Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Doribax
doripenem

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Doribax 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten

doripeneemi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Kouristuskohtauksia on raportoitu Doribax-valmisteen ja Doribax-valmisteen kanssa samalla tavoin vaikuttavien antibioottien käytön yhteydessä. Vaikka antibiootit, samoin kuin Doribax,

tuhoavat tiettyjä bakteereja, toiset bakteerit ja sienet saattavat lisääntyä tavallista enemmän. Tätä kutsutaan liikakasvuksi. Lääkäri seuraa liikakasvun ilmaantumista ja antaa siihen tarvittaessa hoitoa.


Doribax-valmistetta ei saa vetää henkeen, koska se voi aiheuttaa keuhkotulehduksen (pneumoniitin).


Lapset ja nuoret

Doribax-valmistetta ei saa antaa lapsille eikä (alle 18-vuotiaille) nuorille, koska Doribax-valmisteen

turvallisesta käytöstä lapsille ja nuorille ei ole riittävästi tietoa.


Muut lääkevalmisteet ja Doribax

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

joutua käyttämään muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt tai rohdosvalmisteita. Kerro lääkärille, jos käytät

Lääkäri päättää, voitko käyttää Doribax-valmistetta samanaikaisesti näiden muiden lääkkeiden kanssa.


Raskaus ja imetys

Kerro lääkärille tai apteekissa ennen Doribax-valmisteen käyttöä, jos

vastaa 500 mg doripeneemiä.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Doribax on valkoinen tai hieman kellertävä luonnonvalkoinen kiteinen jauhe, joka on pakattu lasiseen

injektiopulloon. Doribax toimitetaan 10 injektiopullon pakkauksina.


Myyntiluvan haltija

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

Valmistaja

Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien JANSSEN-CILAG NV/SA Tel/Tél: + 32 14 64 94 11

Luxembourg/Luxemburg

JANSSEN-CILAG NV/SA

Belgique/Belgien Tél/Tel: +32 14 64 94 11


България

Johnson & Johnson D. O. O.

Teл.: +359 2 489 94 00

Magyarország JANSSEN-CILAG Kft. Tel.: +36 23 513 858


Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Česká republika JANSSEN-CILAG s.r.o. Tel: +420 227 012 222

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000


Danmark

JANSSEN-CILAG A/S

Tlf: +45 45 94 82 82

Nederland

JANSSEN-CILAG B.V.

Tel: +31 13 583 73 73


Deutschland

JANSSEN-CILAG GmbH

Tel: +49 2137 955 955

Norge

JANSSEN-CILAG AS

Tlf: + 47 24 12 65 00


Eesti

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal Tel: + 372 617 7410

Österreich

JANSSEN-CILAG Pharma GmbH Tel: +43 1 610 300


Ελλάδα

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 809 0000

Polska

JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 237 60 00


España

JANSSEN-CILAG, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

Portugal

JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA, LDA

Tel: +351 21 4368835


France

JANSSEN-CILAG

Tél: 0800 25 50 75/+ 33 1 55 00 44 44

România

Johnson&Johnson România SRL Tel: +40 21 2071800

Ireland

JANSSEN-CILAG Ltd. Tel: +44 1494 567 444

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Tel: + 386 1 401 18 30


Ísland

JANSSEN-CILAG, c/o Vistor Hf Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o. Tel: +421 232 408 400


Italia

JANSSEN-CILAG SpA

Tel: +39 02 2510 1

Suomi/Finland

JANSSEN-CILAG OY

Puh/Tel: +358 207 531 300


Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Tηλ: +357 22 755 214

Sverige

JANSSEN-CILAG AB Tel: +46 8 626 50 00


Latvija

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

United Kingdom JANSSEN-CILAG Ltd. Tel: +44 1494 567 444


Lietuva

UAB „Johnson & Johnson“

Tel: +370 5 278 68 88


Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi KK/VVVV


/.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Yksi injektiopullo on yhtä käyttökertaa varten.

Doribax saatetaan käyttövalmiiksi ja edelleen laimennetaan ennen infuusion antamista.


500 mg:n infuusionesteannoksen valmistus 500 mg:n injektiopullosta

 1. Lisää 500 mg:n injektiopulloon 10 ml steriiliä injektionesteisiin käytettävää vettä tai 0,9-

  prosenttista (9 mg/ml) natriumkloridi-injektionestettä ja ravista injektiopulloa sekoittaaksesi suspension.

 2. Tarkista suspensio silmämääräisesti, ettei siinä ole havaittavissa vierasaineita. Huom: suspensio

  ei ole tarkoitettu suoraan infusoitavaksi.

 3. Vedä suspensiota neulalla varustettuun ruiskuun ja lisää suspensio 100 ml:aan joko 0,9- prosenttista (9 mg/ml) natriumkloridi-injektionestettä tai 5-prosenttista (50 mg/ml) dekstroosi-

injektionestettä sisältävään infuusiopussiin ja sekoita, kunnes suspensio on liuennut. Infusoi koko liuosmäärä, joka sisältää 500 mg:n doripeneemiannoksen.


250 mg:n infuusionesteannoksen valmistus 500 mg:n injektiopullosta

 1. Lisää 500 mg:n injektiopulloon 10 ml steriiliä injektionesteisiin käytettävää vettä tai 0,9-

  prosenttista (9 mg/ml) natriumkloridi-injektionestettä ja ravista injektiopulloa sekoittaaksesi suspension.

 2. Tarkista suspensio silmämääräisesti, ettei siinä ole vierasaineita havaittavissa. Huom: suspensio ei ole tarkoitettu suoraan infusoitavaksi.

 3. Vedä suspensiota neulalla varustettuun ruiskuun ja lisää suspensio 100 ml:aan joko 0,9- prosenttista (9 mg/ml) natriumkloridi-injektionestettä tai 5-prosenttista (50 mg/ml) dekstroosi-

  injektionestettä sisältävään infuusiopussiin ja sekoita, kunnes suspensio on liuennut. Poista infuusiopussista 55 ml liuosta ja hävitä poistettu liuos.

 4. Infusoi koko jäljellä oleva liuosmäärä, joka sisältää 250 mg:n doripeneemiannoksen.


Doribax-infuusioneste vaihtelee kirkkaasta, värittömästä liuoksesta kirkkaaseen, hieman kellertävään liuokseen. Tällaiset värivaihtelut eivät vaikuta valmisteen tehoon.


Käyttövalmiiksi saatettujen liuosten säilytys


Kun valmiste on sekoitettu käyttövalmiiksi steriiliin injektionesteisiin käytettävään veteen tai 0,9- prosenttiseen (9 mg/ml) natriumkloridi-injektionesteeseen, Doribax-suspensiota voidaan säilyttää injektiopullossa enintään tunnin ajan alle 30 C:ssa ennen valmisteen siirtämistä ja laimentamista infuusiopussiin.


Kun valmiste on laimennettu infuusiopussiin, huoneenlämmössä tai jääkaapissa säilytetty Doribax- infuusioneste on annettava seuraavan taulukon mukaisesti:


Enimmäisajat Doribax-infuusionesteen käyttövalmiiksi saattamiseen, laimentamiseen ja infuusion antamiseen

Infuusioneste, liuos

Huoneenlämmössä

säilytetty liuos

Jääkaapissa

(28 C) säilytetty liuos

0,9-prosenttinen (9 mg/ml) natriumkloridi-

injektioneste

12 tuntia

72 tuntia*

+ 5-prosenttinen (50 mg/ml) dekstroosi- injektioneste

4 tuntia

24 tuntia*

* Kun valmiste otetaan jääkaapista, infuusio on annettava huoneenlämmössä osoitetun säilytysajan

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

puitteissa edellyttäen, ettei kokonaisaika (säilytys jääkaapissa, valmisteen lämpeneminen huoneenlämpöiseksi ja infuusion antoaika) ylitä jääkaappisäilytykselle osoitettua säilytysaikaa.

+ 5-prosenttista (50 mg/ml) dekstroosi-injektionestettä ei saa käyttää yli tunnin kestävään infuusioon.


Kemiallinen ja fysikaalinen käytönaikainen säilyvyys on osoitettu edellisessä taulukossa mainituille ajanjaksoille ja liuoksille.


Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulee käyttää heti. Jos valmistetta ei käytetä heti, säilytysajat ja - olosuhteet ennen valmisteen antoa ovat käyttäjän vastuulla eivätkä saisi tavallisesti ylittää 24 tuntia 28 °C:n lämpötilassa, ellei valmisteen käyttövalmiiksi saattamista/laimentamista ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.


Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.