Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Irbesartan Teva
irbesartan

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Irbesartan Teva 75 mg kalvopäällysteiset tabletit

irbesartaani


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Irbesartan Teva 75 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, kapselinmuotoisia, kalvopäällysteisiä tabletteja. Tabletin toiselle puolelle on painettu numero ”93”. Tabletin vastakkaiselle puolelle on painettu numero ”7464”.


Irbesartan Teva -tablettien pakkauskoot ovat 7, 14, 28, 30, 56, 60, 80, 84, 90, 98 ja 100

kalvopäällysteistä tablettia ei perforoiduissa läpipainopakkauksissa; 50 x 1 ja 56 x 1 kalvopäällysteistä tablettia yksittäisannosläpipainopakkauksissa ja 28 kalvopäällysteistä tablettia ei perforoidussa kalenteripakkauksessa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija Teva B.V. Swensweg 5 2031GA Haarlem Alankomaat


Valmistajat:

Teva Operations Poland Sp.z.o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Krakova Puola


Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042 Unkari


Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Alankomaat


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


България

Тева Фарма ЕАД Teл: +359 24899585

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Τel: +44 2075407117


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


España

Teva Pharma, S.L.U.

Portugal

Tel: +34 913873280 Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o Tel: +385 13720000


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Ísland

Teva Finland Oy Finnland

Sími: +358 201805900

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666


Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


u/.