Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Reyataz
atazanavir sulfate

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


REYATAZ 100 mg kapseli, kova

atatsanaviiri


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

image

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  1. REYATAZ-valmisteen säilyttäminen


    Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


    Älä käytä tätä lääkettä purkin etiketissä, pahvipakkauksessa tai läpipainolevyssä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alle 25 °C.


    Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


  2. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä REYATAZ sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Yksi REYATAZ 100 mg kapseli sisältää 100 mg atatsanaviiria.

Läpinäkymätön sininen ja valkoinen kapseli, jossa painatus valkoisella ja sinisellä musteella, ”BMS 100 mg” toisella puolella ja ”3623” toisella puolella kapselia


REYATAZ 100 mg kovat kapselit ovat saatavana 60 kapselin pulloissa.


REYATAZ 100 mg kovat kapselit ovat saatavana myös 60 kapselin läpipainopakkauksena. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija


Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867 Irlanti


Valmistaja


CATALENT ANAGNI S.R.L.

Loc. Fontana del Ceraso snc Strada Provinciale 12 Casilina, 41

03012 Anagni (FR) Italia


Swords Laboratories Unlimited Company T/A Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Operations, External Manufacturing

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867

Irlanti


image

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {pvm}

ja Fimean (https://www.fimea.fi/) verkkosivulla.