Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Tremfya
guselkumab

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Tremfya 100 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

guselkumabi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Tremfya on kirkas, väritön tai vaaleankeltainen injektioneste, liuos (injektioneste). Sitä on saatavana yhden esitäytetyn ruiskun pakkauksina sekä kerrannaispakkauksina, joissa on kaksi yhden esitäytetyn

ruiskun sisältävää pakkausta. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia


Valmistaja

Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 2333CB Leiden Alankomaat


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien Janssen-Cilag NV Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com


Česká republika Janssen-Cilag s.r.o. Tel.: +420 227 012 227


Danmark

Janssen-Cilag A/S Tlf: +45 45 94 8282

jacdk@its.jnj.com

Magyarország Janssen-Cilag Kft. Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD. Tel: +356 2397 6000


Deutschland

Janssen-Cilag GmbH Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V. Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com


Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Tel: +43 1 610 300


España

Janssen-Cilag, S.A. Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 237 60 00


France

Janssen-Cilag

Tél: +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Tel: +351 214 368 600


Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL Tel: +40 21 207 1800


Ireland

Janssen Sciences Ireland UC Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com


Ísland

Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika Johnson & Johnson, s.r.o. Tel: +421 232 408 400


Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777/+39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com


Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com


Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Janssen Sciences Ireland UC Tel: +44 1 494 567 444


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


Käyttöohjeet Tremfya Esitäytetty ruisku


image

image


KERTAKÄYTTÖINEN LAITE


Tärkeää

Jos lääkäri päättää, että sinä voit tai sinua hoitava henkilö voi pistää Tremfya-pistokset kotona, sinulle opastetaan ennen kuin yrität pistää pistosta, miten Tremfya valmistellaan ja pistetään esitäytetyllä ruiskulla oikein.

Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin käytät Tremfya esitäytettyä ruiskua ja aina uuden pakkauksen yhteydessä. Ohjeissa saattaa olla uutta tietoa. Tämä käyttöohje ei korvaa keskustelua lääkärin kanssa

sairauteesi ja hoitoosi liittyvistä asioista. Lue myös pakkausseloste huolellisesti ennen pistoshoidon aloittamista ja käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen, jos sinulla on kysyttävää.

image

Tremfya esitäytetty ruisku on tarkoitettu pistoksen antamiseen ihon alle, ei lihakseen eikä laskimoon. Neula vetäytyy pistoksen jälkeen laitteen runkoon ja lukkiutuu paikoilleen.


Säilytysohjeet

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 ºC). Ei saa jäätyä.


Säilytä Tremfya ja kaikki lääkkeet poissa lasten ulottuvilta. Älä ravista esitäytettyä ruiskua missään vaiheessa.

Esitäytetty ruisku


Ennen pistosta


image

Mäntä

Älä missään vaiheessa pitele ruiskua männästä

tai vedä männästä.


Neulanpistosuoja Ruiskun siivekkeet

Runko

Ota ruiskusta ote siivekkeiden alapuolelta. Tarkistusikkuna


Neulansuojus

Älä poista ennen kuin olet valmis pistämään Tremfya-pistoksen (ks. vaihe 2).

image

Pistoksen jälkeen


Mäntä lukittuu


Neulanpistosuoja aktivoituuTarvitset seuraavat tarvikkeet:

• 1 desinfiointipyyhe

• 1 pumpulituppo tai sideharsotaitos

• 1 laastari

• 1 terävälle jätteelle tarkoitettu jäteastia (ks. vaihe 3)

Neula vetäytyy rungon sisään


image

image

  1. Pistoksen valmistelu


   image

   30

   MIN


   Tarkista kotelo

   Ota esitäytetyn ruiskun sisältävä kotelo jääkaapista.

   Anna esitäytetyn ruiskun olla kotelossa, ja anna sen lämmetä tasaisella alustalla huoneenlämpöiseksi

   vähintään 30 minuutin ajan ennen käyttöä.

   Älä lämmitä sitä millään muulla tavoin.

   Tarkista kotelon takapuolelta viimeinen käyttöpäivämäärä (EXP).

   Älä käytä esitäytettyä ruiskua, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on jo ohitettu.

   Älä pistä liuosta, jos kotelon perforointi on rikottu.

   Soita lääkärille tai apteekkiin saadaksesi uuden pakkauksen.


   image


   Valitse pistoskohta

   Valitse jokin seuraavista pistoskohdista:

   • Reiden etuosa (suositeltu)

   • Alavatsa

    Älä pistä alle 5 senttimetrin etäisyydelle navasta.

   • Olkavarren takaosa (jos sinua hoitava henkilö antaa pistoksen)

   Älä pistä pistosta aristavalle, hilseilevälle tai punoittavalle alueelle äläkä alueelle, jolla on mustelmia tai kovettumia.

   Älä pistä pistosta alueelle, jolla on arpia tai raskausarpia.

   image


   Puhdista pistoskohta

   Pese kädet huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä.

   Pyyhi valitsemasi pistoskohta desinfiointipyyhkeellä ja anna kuivua.

   Älä kosketa, tuuleta tai puhalla pistoskohtaa sen jälkeen, kun olet puhdistanut sen.


   image


   Tarkista liuos

   Ota esitäytetty ruisku pois kotelosta.

   Tarkista liuos tarkistusikkunasta. Sen pitää olla väritöntä tai hieman keltaista, ja se saattaa sisältää joitakin pieniä valkoisia tai kirkkaita hiukkasia. Siinä voi olla näkyvissä myös yksi tai useita kuplia.

   Se on normaalia.

   Älä pistä liuosta, jos se on sameaa tai värjäytynyttä tai siinä on isoja hiukkasia. Jos olet epävarma, soita lääkärille tai apteekkiin saadaksesi uuden pakkauksen.

  2. Tremfya-pistoksen pistäminen esitäytetyllä ruiskulla


   image

   image


   Poista neulansuojus

   Pidä ruiskua rungosta ja vedä neulansuojus suoraan pois. Nestepisaran havaitseminen on normaalia.

   On tärkeää, että pistät pistoksen 5 minuutin kuluessa neulansuojuksen poistamisesta.

   Älä laita neulansuojusta takaisin paikoilleen, koska neula saattaa vahingoittua.

   Älä kosketa neulaa äläkä anna sen koskettaa mihinkään pintaan.

   Jos Tremfya esitäytetty ruisku putoaa, älä käytä sitä. Soita lääkärille tai apteekkiin saadaksesi uuden pakkauksen.


   image


   Aseta sormet paikoilleen ja työnnä neula ihoon

   Aseta peukalo, etusormi ja keskisormi kuvan osoittamalla tavalla aivan siivekkeiden alapuolelle. Älä kosketa mäntää tai ruiskun siivekkeiden yläpuolista aluetta, koska neulanpistosuoja saattaa

   aktivoitua.

   Purista toisella kädellä pistoskohdan iho poimulle. Aseta ruisku iholle noin 45 asteen kulmassa.

   On tärkeää, että puristat ihoa riittävästi, jotta pistos osuu ihon alle eikä lihakseen.

   image

   Työnnä neula ihoon nopealla liikkeellä, kuin heittäisit tikkaa.

   Vapauta poimulle puristettu iho ja aseta käsi uuteen kohtaan

   Ota vapaalla kädellä ote ruiskun rungosta.


   image


   Paina mäntää

   Aseta toisen käden peukalo männän päälle ja paina mäntää, kunnes se ei painu enää.


   image


   Lopeta männän painaminen

   Neulanpistosuoja asettuu neulan suojaksi ja lukittuu paikolleen vetäen neulan pois ihosta.

  3. Pistoksen jälkeen


image

image


Hävitä esitäytetty ruisku heti

Laita esitäytetty ruisku heti käytön jälkeen terävälle jätteelle tarkoitettuun jäteastiaan.


Hävitä täyttynyt jäteastia lääkärin tai sairaanhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.


image


Tarkista pistoskohta

Pistoskohdassa saattaa olla näkyvissä vähän verta tai nestettä. Paina pistoskohtaa pumpulitupolla tai sideharsotaitoksella, kunnes verenvuoto tyrehtyy.

Älä hankaa pistoskohtaa.

image

Peitä pistoskohta tarvittaessa laastarilla. Pistos on nyt annettu!


Tarvitsetko apua?

Soita lääkärille, jos sinulla on kysymyksiä. Jos haluat lisätietoja tai antaa palautetta, ks. paikallisen edustajan yhteystiedot pakkausselosteesta.