Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Canesten
clotrimazole

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Canesten 500 mg -pehmeä emätinpuikko, kapseli

klotrimatsoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.


Keskeytä hoito, jos sinulla esiintyy paikallisia haittavaikutuksia tai allergisia reaktioita (mukaanlukie n anafylaktinen reaktio, angioedeema (turvotus), verenpaineen laskeminen, hengenahdistus ja/tai pyörtyminen).


Paikalliset reaktiot voivat muistuttaa hoidettavan sairauden oireita, joten tulehdusoireiden erottaminen lääkkeen aiheuttamista haittavaikutuksista voi joskus olla vaikeaa.


Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

wwwsivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea


  1. Canesten pehmeän emätinpuikon säilyttämine n


    Ei lasten näkyville eikä ulottuville.


    Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


    Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt.viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


    Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


  2. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Canesten pehmeä emätinpuikko sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

1 keltainen pehmeä emätinpuikko foliopakkauksessa pahvikoteloon.


ja asetin, jotka molemmat on pakattu

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi


Valmistaja

GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Saksa


Lisätie toja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija: Bayer Oy, Consumer Health, PL 73, 02151 Espoo. Puh. 020 78521.


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Itävalta: Canesten Clotrimazol 0,5 g Weichkapsel zur vaginalen Anwendung Kroatia: Canesten 1 500 mg meka kapsula za rodnicu

Kypros: Gyno-Canesten 500 mg κολπικό καψάκιο, μαλακό

Tsekin tasavalta: Canesten Gyn 1 den Viro: Canesten

Suomi: Canesten 500 mg emätinpuikko pehmeä kapseli Kreikka: Gyno-Canesten 500 mg κολπικό καψάκιο, μαλακό Italia: Gyno-Canesten Monodose

Latvia: Canesten Liettua: Canesten Puola: Canesten

Romania: Canesten Gyn Uno 500 mg capsula moale vaginala Slovakia: Canesten Gyn 1 deň 500 mg mäkká vaginálna kapsula Slovenia: Canesten1 500 mg mehka vaginalna kapsula


Tämä pakkausseloste on tarkis tettu viimeksi 16.03.2022