Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Zavedos
idarubicin

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Zavedos 1 mg/ml injektione ste , liuos

idarubisiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Imetys on lopetettava Zavedos-hoidon ajaksi. Katso myös kohta ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”.


Varoitukse t ja varotoime t

Hoidossa on noudatettava varovaisuutta,


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot


Valmisteen kuvaus

Steriili, pyrogeeniton, puna-oranssi, kirkas neste.


Pakkauskoot

5 ml, 10 ml, 20 ml


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija Pfizer Oy Tietokuja 4

00330 Helsinki

Puh. (09) 430 040


Valmistaja

Actavis Italy S.p.A., Nerviano, Italia (lasinen injektiopullo)


Pfizer Service Company BV, Hoge Wei 10, Zaventem, Belgia (muovinen injektiopullo)


Tämä pakkausseloste on tarkaste ttu viimeksi 1.11.2021.

Seuraavat tie dot on tarkoite ttu vain te rveydenhuollon ammattilaisille : Annos tus

Annos määritetään yksilöllisesti ihon pinta-alan (mg/m2) perusteella. Aikuiset

Suositusannostus on yleensä


Maksan tai munuaisten vajaatoiminta

Harkitse annoksen pienentämistä, jos seerumin bilirubiiniarvo on yli 34 mikromol/l ja/tai kreatiniiniarvo on yli 180 mikromol/l.


Antotapa ja -nope us


Injisoi Zavedos-injektioliuos hitaasti 5–10 minuutin kuluessa hyvin virtaavaan laskimoreittiin kanyylista, johon infusoidaan samanaikaisesti 0,9-prosenttista fysiologista keittosuolaliuosta.


Jos injektio annetaan pieneen verisuoneen tai jos samaan laskimoon on annettu aiemmin useita injektioita, seurauksena voi olla laskimoskleroosi. Suositeltujen antotoimenpiteiden noudattaminen voi minimoida laskimotulehduksen/laskimontukkotulehduksen riskin pistokohdassa.


Yhteensopimattomuudet

Älä sekoita Zavedosia hepariinin kanssa, koska ne saostuvat keskenään.

Älä sekoita Zavedosia emäksisten liuosten kanssa, koska ne aiheuttavat lääkeaineen nopean hajoamisen.

Sekoittamista muidenkaan lääkeaineiden kanssa ei suositella.


Ekstravasaatio

Jos injektionestettä joutuu suonen ulkopuolelle, keskeytä injektion anto heti.

Kipua voi lievittää jäähdyttämällä ihoaluetta 24 tunnin ajan. Deksratsoksaania voidaan käyttää estämään tai vähentämään kudosvaurioita. Seuraa potilasta tarkoin.


Varotoime npiteetRois ke e t ja vuodot


Jos injektionestettä joutuu iholle, huuhtele altistunut ihoalue runsaalla vedellä, ja ota sitten yhteys lääkäriin.

Jos injektionestettä joutuu silmiin, huuhtele ne heti runsaalla vedellä, saippualla ja vedellä tai natriumbikarbonaattiliuoksella ja hakeudu silmälääkäriin.


Huuhtele ympäristön roiskeet ja vuodot ensin laimealla natriumhypokloriittiliuoksella (1% vapaata klooria) ja sitten vedellä. Hävitä kaikki siivousvälineet polttamalla.


Hävittämine nSäilytys


Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Avaamaton pakkaus: Säilytä ja kuljeta kylmässä (2–8 ºC).

Avattu pakkaus: Pidä pakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Valmis liuos ja avattu injektioneste säilyvät 24 tuntia 2–8 ºC:ssa tai 12 tuntia alle 25 ºC:ssa. Mikrobiologisista syistä valmiste tulisi käyttää välittömästi. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, säilytysaika ja olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.


Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


Lisätietoja: Työsuojeluhallituksen turvallisuustiedote nro 9 Sytostaatit (1985).