Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Ultomiris
ravulizumab

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Ultomiris 300 mg/3 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

ravulitsumabi


image

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Ultomiris-valmistetta.


Meningokokki-infektion ja muiden Neisseria-infektioiden oireet

Koska lääke estää komplementtijärjestelmää, joka on osa elimistön infektioita torjuvaa immuunipuolustusta, Ultomiris-valmisteen käyttö lisää Neisseria meningitidis -bakteerin aiheuttamien meningokokki-infektioiden riskiä. Nämä vaikeat infektiot kohdistuvat aivokalvoon ja voivat levitä kaikkialle vereen ja elimistöön (sepsis).


Käänny lääkärin puoleen ennen Ultomiris-hoidon aloittamista, jotta sinut voidaan rokottaa Neisseria meningitidis -infektiota vastaan vähintään 2 viikkoa ennen hoidon aloittamista. Jos sinua ei voida rokottaa 2 viikkoa etukäteen, lääkäri määrää sinulle antibiootteja infektioriskin pienentämiseksi, kunnes rokotuksesta on kulunut 2 viikkoa. Varmista, että tämänhetkinen meningokokkirokotuksesi on voimassa. Huomioi lisäksi, että rokotus ei välttämättä aina estä tällaista infektiota. Lääkäri voi kansallisten suositusten perusteella katsoa, että infektion ehkäisemiseksi on tarpeen käyttää myös muita menetelmiä.


Meningokokki-infektion oireet


Meningokokki-infektion nopea tunnistaminen ja hoitaminen on tärkeää Ultomiris-hoitoa saavilla potilailla. Tämän vuoksi sinulle annetaan potilaskortiksi kutsuttu kortti, joka sinun tulee pitää jatkuvasti mukanasi. Kortissa luetellaan meningokokki-infektion/meningokokkisepsiksen varoittavat merkit ja oireet.

Jos havaitset mitä tahansa seuraavista oireista, kerro niistä välittömästi lääkärille:

- päänsärky, johon liittyy pahoinvointia tai oksentelua

Potilasta tulee seurata yhden tunnin ajan infuusion jälkeen. Jos Ultomiris-valmisteen annon aikana ilmaantuu haittavaikutuksia, infuusionopeutta voidaan hidastaa tai infuusio keskeyttää lääkärin

harkinnan mukaan.


  1. Erityiset käsittelyä ja säilytystä koskevat tiedot

Säilytä jääkaapissa (2 ºC – 8 ºC). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.


LIITE IV


TIETEELLISET PÄÄTELMÄT JA PERUSTEET MYYNTILUPIEN EHTOJEN MUUTTAMISELLE

Tieteelliset päätelmät


Ottaen huomioon arviointiraportin, jonka lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on tehnyt ravulitsumabia koskevista määräajoin julkaistavista turvallisuusraporteista (PSUR) lääkevalmistekomitean (CHMP) päätelmät ovat seuraavat:


Ottaen huomioon saatavilla olevat, spontaaneista raporteista peräisin olevat tiedot urtikariasta sekä läheisen ajallisen yhteyden joissakin näistä tapauksista, oireiden uusiutumisen hoidon uudelleenaloittamisen jälkeen ja todennäköisen vaikutusmekanismin, PRAC katsoo, että ravulitsumabin ja urtikarian välinen syy-yhteys on varmistettu. PRAC katsoo, että ravulitsumabia sisältävien valmisteiden valmistetietoja on muutettava tämän mukaisesti.


Lääkevalmistekomitea (CHMP) on yhtä mieltä PRAC:n tekemistä päätelmistä.


Myyntilupien ehtojen muuttamista puoltavat perusteet


Ravulitsumabia koskevien tieteellisten päätelmien perusteella lääkevalmistekomitea katsoo, että ravulitsumabia sisältävien lääkevalmisteiden hyöty-haittatasapaino on muuttumaton edellyttäen, että valmistetietoja muutetaan ehdotetulla tavalla.


Lääkevalmistekomitea suosittelee myyntiluvan/myyntilupien muuttamista.