Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Lojuxta
lomitapide

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Lojuxta 30 mg kovat kapselit Lojuxta 40 mg kovat kapselit Lojuxta 60 mg kovat kapselit lomitapidi


image Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Lojuxta on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lojuxtaa

 3. Miten Lojuxtaa otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Lojuxtan säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Lojuxta on ja mihin sitä käytetään


  Lojuxta sisältää vaikuttavaa ainetta nimeltä lomitapidi. Lomitapidi kuuluu lipidejä muuntavien lääkeaineiden lääkeryhmään ja vaikuttaa estämällä mikrosomaalisen triglyseridin kuljettajaproteiinin toimintaa. Tätä proteiinia on maksassa ja suoliston soluissa, joissa se osallistuu rasva-aineiden kokoamiseen suuremmiksi hiukkasiksi, jotka siirtyvät sitten verenkiertoon. Estämällä tätä proteiinia lääke pienentää rasva-aineiden ja kolesterolin (lipidien) pitoisuutta veressä.


  Lojuxtalla hoidetaan aikuispotilaita, joiden kolesteroliarvo on hyvin korkea, koska heillä on perinnöllinen sairaus nimeltä homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia eli HoFH. Se periytyy yleensä sekä isältä että äidiltä, jotka ovat perineet korkean kolesterolin omilta vanhemmiltaan. Potilaan ”huonot” kolesteroliarvot ovat hyvin korkeat jo hyvin nuoresta iästä alkaen. ”Huono” kolesteroli voi aiheuttaa sydänkohtauksia, aivohalvauksia tai muita tapahtumia jo nuorella iällä. Lojuxtaa käytetään vähärasvaisen ruokavalion ja muiden lipidipitoisuutta pienentävien hoitojen rinnalla kolesteroliarvojen pienentämiseen.


  Lojuxta voi pienentää seuraavia veriarvoja:

  • LDL-kolesteroli (”huono” kolesteroli)

  • kokonaiskolesteroli

  • apolipoproteiini B (proteiini, joka kuljettaa ”huonoa” kolesterolia veressä)

  • triglyseridit (veressä kiertäviä rasvoja).

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lojuxtaa


  Älä ota Lojuxtaa

  • jos olet allerginen lomitapidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos sinulla on maksaongelmia tai jos maksan toimintakokeiden tulokset ovat poikkeavat selittämättömästä syystä

  • jos sinulla on suolisto-ongelmia tai ruoka ei imeydy suolistosta

  • jos käytät yli 40 mg simvastatiinia päivittäin (simvastatiini on toinen kolesterolipitoisuuden pienentämiseen käytettävä lääke)

  • jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, jotka vaikuttavat lomitapidin hajoamiseen elimistössä:

   • itrakonatsoli, ketokonatsoli, flukonatsoli, vorikonatsoli, posakonatsoli (sieni-infektioiden hoitoon)

   • telitromysiini, klaritromysiini, erytromysiini (bakteeri-infektioiden hoitoon)

   • indinaviiri, nelfinaviiri, sakinaviiri (HIV-infektion hoitoon)

   • diltiatseemi, verapamiili (kohonneen verenpaineen tai rasitusrintakivun hoitoon) ja dronedaroni (rytmihäiriölääke)

  • jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai epäilet olevasi raskaana (ks. kohta 2, ”Raskaus ja imetys”).


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Lojuxtaa, jos


  • sinulla on ollut maksaongelmia (koskee myös muiden lääkkeiden käytön yhteydessä ilmenneitä maksavaivoja).

   Nämä kapselit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka voivat olla myös maksaongelmien oireita. Nämä haittavaikutukset on lueteltu kohdassa 4, ja sinun on kerrottava lääkärille välittömästi, jos sinulla on joitakin näistä merkeistä ja oireista, koska ne voivat johtua maksavauriosta. Lääkäri lähettää sinut verikokeeseen maksan toiminnan tarkistamiseksi ennen kuin alat ottaa näitä kapseleita tai jos annostasi suurennetaan. Verikokeet otetaan myös säännöllisesti hoidon aikana. Näiden verikokeiden tulosten perusteella lääkäri voi muuttaa annostasi. Jos kokeissa havaitaan maksaongelmia, lääkäri voi päättää pienentää annostasi tai lopettaa hoidon.


   Joissain tapauksissa, kuten oksentelun, pahoinvoinnin ja ripulin yhteydessä, voi esiintyä nestehukkaa. Nestehukkaa on tärkeää välttää juomalla tarpeeksi nesteitä (ks. kohta 4).


   Lapset ja nuoret

   Tätä lääkettä ei ole tutkittu lapsilla eikä alle 18-vuotiailla nuorilla. Sen vuoksi tämän lääkkeen käyttöä lapsilla ja nuorilla ei suositella.


   Muut lääkevalmisteet ja Lojuxta

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


   Muut lääkkeet saattavat vaikuttaa Lojuxtan toimintaan. Älä käytä mitään seuraavista lääkkeistä Lojuxtan kanssa:

  • tietyt bakteeri-, sieni- tai HIV-infektion hoitoon tarkoitetut lääkkeet (ks. kohta 2, ”Älä ota Lojuxtaa”).

  • tietyt verenpaine-, rasitusrintakipu- tai rytmihäiriölääkkeet (ks. kohta 2, ”Älä ota Lojuxtaa”).


   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle myös, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, sillä Lojuxta-annoksen muuttaminen voi olla tarpeen:

  • kolesterolilääkkeet (esimerkiksi atorvastatiini)

  • yhdistelmäehkäisytabletit (esimerkiksi etinyyliestradiolin ja norgestimaatin yhdistelmä)

  • glukokortikoidit (esimerkiksi beklometasoni, prednisoloni); ne ovat steroideihin kuuluvia lääkkeitä, joilla hoidetaan esimerkiksi vaikeaan astmaan ja niveltulehdukseen liittyvää tulehdusprosessia

  • syöpälääkkeet (esimerkiksi bikalutamidi, lapatinibi, metotreksaatti, nilotinibi, patsopanibi, tamoksifeeni) tai syövän hoitoon liittyvät pahoinvointia tai oksentelua ehkäisevät lääkkeet (esimerkiksi fosaprepitantti)

  • immuunijärjestelmän toimintaa vähentävät lääkkeet (esimerkiksi siklosporiini, takrolimuusi)

  • bakteeri- tai sieni-infektioiden hoidossa käytettävät lääkkeet (esimerkiksi nafsilliini, atsitromysiini, roksitromysiini, klotrimatsoli)

  • verisuonitukoksia hoitavat ja estävät lääkkeet (esimerkiksi silostatsoli, tikagrelori)

  • sydänperäisen rasitusrintakivun hoitoon käytettävät lääkkeet (esimerkiksi ranolatsiini)

  • verenpainelääkkeet (esimerkiksi amlodipiini, lasidipiini)

  • rytmihäiriölääkkeet (esimerkiksi amiodaroni)

  • epilepsialääkkeet (esimerkiksi fenobarbitaali, karbamatsepiini, fenytoiini)

  • diabeteslääkkeet (esimerkiksi pioglitatsoni, linagliptiini)

  • tuberkuloosilääkkeet (esimerkiksi isoniatsidi, rifampisiini)

  • tetrasykliiniantibiootit, joilla hoidetaan infektioita, kuten virtsatieinfektioita

  • ahdistuneisuus- ja masennuslääkkeet (esimerkiksi alpratsolaami, fluoksetiini, fluvoksamiini)

  • antasidit (esimerkiksi ranitidiini, simetidiini)

  • aminoglutetimidi, lääke, jolla hoidetaan Cushingin oireyhtymää

  • vaikean aknen hoidossa käytettävät lääkkeet (esimerkiksi isotretinoiini)

  • parasetamoli (särkylääke)

  • kystisen fibroosin hoidossa käytettävät lääkkeet (esimerkiksi ivakaftori)

  • virtsanpidätyskyvyttömyyden hoidossa käytettävät lääkkeet (esimerkiksi propiveriini)

  • veren natriumpitoisuutta suurentavat lääkkeet (esimerkiksi tolvaptaani)

  • liiallisen päiväsaikaisen uneliaisuuden hoidossa käytettävät lääkkeet (esimerkiksi modafiniili)

  • tietyt kasvirohdosvalmisteet:

   • mäkikuisma (masennuksen hoitoon)

   • neidonhiuspuu (muistin parantamiseen)

   • hurmejuuri (tulehduksen ja infektioiden hoitoon).


    Lojuxta voi vaikuttaa muiden lääkkeiden toimintaan. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

  • ehkäisytabletit (ks. kohta 2, ”Raskaus ja imetys”)

  • muut kolesterolipitoisuutta pienentävät lääkkeet, kuten

   • statiinit, esimerkiksi simvastatiini. Maksavaurion riski kasvaa, kun tätä lääkettä käytetään yhtä aikaa statiinien kanssa. Lihaskipuja ja -särkyjä (myalgia) tai lihasheikkoutta (myopatia) saattaa myös esiintyä. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee selittämätöntä lihaskipua tai -särkyä tai lihasten aristusta tai heikkoutta. Saat ottaa enintään 40 mg simvastatiinia, kun käytät Lojuxtaa (ks. kohta 2, ”Älä ota Lojuxtaa”).

  • verenohennukseen käytettävät kumariiniantikoagulantit (esimerkiksi varfariini)

  • syöpälääkkeet (esimerkiksi everolimuusi, imatinibi, lapatinibi, nilotinibi, topotekaani)

  • immuunijärjestelmän toimintaa vähentävät lääkkeet (esimerkiksi sirolimuusi)

  • HIV-lääkkeet (esimerkiksi maraviroki)

  • verisuonitukoksia hoitavat ja estävät lääkkeet (esimerkiksi dabigatraanieteksilaatti)

  • sydänperäisen rasitusrintakivun hoitoon käytettävät lääkkeet (esimerkiksi ranolatsiini)

  • verenpainelääkkeet (esimerkiksi talinololi, aliskireeni, ambrisentaani)

  • rytmihäiriölääkkeet (esimerkiksi digoksiini)

  • diabeteslääkkeet (esimerkiksi saksagliptiini, sitagliptiini)

  • kihtilääkkeet (esimerkiksi kolkisiini)

  • veren natriumpitoisuutta suurentavat lääkkeet (esimerkiksi tolvaptaani)

  • heinänuhan hoitoon käytettävät antihistamiinit (esimerkiksi feksofenadiini).

   Lojuxta ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

  • Älä juo minkääntyyppistä greippimehua.

  • Alkoholin käyttöä ei suositella Lojuxta-hoidon aikana.

  • Lojuxta-annostasi voidaan joutua muuttamaan, jos käytät piparminttuöljyä tai pomeranssia.

  • Mahdollisten vatsavaivojen vähentämiseksi sinun tulee noudattaa vähärasvaista ruokavaliota, kun käytät tätä lääkettä. Selvitä ravitsemusterapeutin kanssa, mitä voit syödä, kun käytät Lojuxtaa.


   Raskaus ja imetys

   Älä käytä tätä lääkettä, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, koska lääke saattaa vahingoittaa syntymätöntä lasta. Jos tulet raskaaksi tämän lääkkeen käyttämisen aikana, soita heti lääkärille ja lopeta kapseleiden ottaminen.


   Raskaus

  • Ennen hoidon aloittamista sinun on varmistettava, ettet ole raskaana ja että käytät tehokasta ehkäisyä, kuten lääkäri on kehottanut. Jos käytät ehkäisytabletteja ja sinulla on ripulia tai oksentelua yli kahden päivän ajan, sinun on käytettävä ylimääräistä ehkäisyä (esimerkiksi kondomia tai pessaaria) seitsemän päivän ajan oireiden häviämisen jälkeen.

  • Jos päätät, että haluat tulla raskaaksi sen jälkeen, kun olet aloittanut Lojuxta-hoidon, kerro siitä lääkärille, koska lääkityksesi on tällöin vaihdettava.


   Imetys

  • Ei tiedetä, erittyykö Lojuxta rintamaitoon. Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot imettää. Lääkäri voi kehottaa sinua lopettamaan joko Lojuxtan käyttämisen tai imettämisen.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Tämä lääke voi vaikuttaa kykyysi ajaa tai käyttää koneita. Jos sinua huimaa hoidon aikana, älä aja autoa tai käytä koneita, ennen kuin tunnet olosi paremmaksi.


   Lojuxta sisältää laktoosia

   Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


 3. Miten Lojuxtaa otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Näitä kapseleita saa määrätä sinulle lääkäri, jolla on kokemusta rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoidosta, ja hän myös seuraa vointiasi säännöllisesti.


  Suositeltu aloitusannos on yksi viiden milligramman kapseli joka päivä. Lääkäri voi suurentaa annostasi hitaasti ajan myötä enimmäisannokseen, joka on 60 mg joka päivä. Lääkäri kertoo sinulle,

  • minkä annoksen otat ja miten pitkään

  • milloin annostasi suurennetaan tai pienennetään. Älä muuta annosta itse.


  • Ota tämä lääke kerran päivässä nukkumaan mennessäsi vesilasillisen kanssa aikaisintaan kahden tunnin kuluttua ilta-ateriasta (ks. kohta 2, ”Lojuxta ruoan, juoman ja alkoholin kanssa”).

  • Älä ota tätä lääkettä ruoan kanssa, koska kapselien ottaminen ruoan kanssa voi aiheuttaa vatsavaivoja.

  • Jos käytät muita lääkkeitä, jotka pienentävät kolesterolipitoisuutta sitomalla sappihappoja (esimerkiksi kolesevelaamia tai kolestyramiinia), ota sappihappoja sitova lääke vähintään neljä tuntia ennen Lojuxtan ottamista tai aikaisintaan neljä tuntia sen jälkeen.

   Lojuxtan ja muiden lääkkeiden mahdollisten yhteisvaikutusten takia lääkäri saattaa muuttaa lääkkeenottoajankohtaa tai pienentää Lojuxta-annosta. Ilmoita lääkärille kaikista muutoksista, jotka koskevat käyttämiäsi lääkkeitä.


   Sinun on otettava päivittäin myös E-vitamiinia ja välttämättömiä rasvahappoja (omega-3 ja omega-6) sisältäviä ravintolisiä, kun käytät tätä lääkettä. Seuraavassa esitetään tavanomaiset annokset, jotka sinun täytyy ottaa. Kysy lääkäriltä tai ravitsemusterapeutilta, miten nämä lisät hankitaan. Ks. kohta 2, ”Lojuxta ruuan, juoman ja alkoholin kanssa”.


   image

   Päivittäinen määrä

   E-vitamiini

   400 ky*

   Omega-3

   Noin

   EPA

   110 mg*

   DHA

   80 mg

   ALA

   210 mg

   Omega-6

   Linolihappo


   200 mg

   * ky – kansainvälinen yksikkö, mg – milligramma


   Jos otat enemmän Lojuxtaa kuin sinun pitäisi

   Ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan välittömästi.


   Jos unohdat ottaa Lojuxtaa

   Ota normaali annos tavalliseen aikaan seuraavana päivänä. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


   Jos lopetat Lojuxtan käytön

   Jos lopetat tämän lääkkeen käytön, kolesteroliarvosi voi kohota jälleen. Ota yhteyttä lääkäriin, ennen kuin lopetat tämän lääkkeen käyttämisen.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Vakavat haittavaikutukset:

  • Poikkeavia maksan toimintakoetuloksia on ilmoitettu yleisesti (enintään yhdellä kymmenestä potilaasta). Maksaongelmien merkkejä ja oireita ovat

   • pahoinvointi

   • oksentelu

   • vatsakipu

   • lihaskivut ja -säryt

   • kuume

   • ihon tai silmänvalkuaisten kellastuminen

   • poikkeava väsymys

   • flunssankaltaiset oireet.


    Kerro lääkärille heti, jos sinulla esiintyy jotakin näistä oireista, sillä lääkäri voi päättää lopettaa hoidon.

    Myös seuraavia muita haittavaikutuksia on esiintynyt:


    Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä potilaasta):

  • ripuli

  • pahoinvointi tai oksentelu

  • vatsakipu, epämiellyttävä tunne vatsan alueella tai vatsan alueen turvotus

  • heikentynyt ruokahalu

  • ruoansulatushäiriöt

  • ilmavaivat

  • ummetus

  • painonlasku.


   Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä potilaasta):

  • mahan ja suoliston tulehdus, joka aiheuttaa ripulia ja oksentelua

  • takaisinvirtaus (ruoan palautuminen takaisin ruokatorveen ja suuhun)

  • röyhtäily

  • tunne suolen epätäydellisestä tyhjenemisestä (ulostaessa), välitön ulostamisen tarve

  • verenvuoto peräsuolesta tai verta ulosteessa

  • huimaus, päänsärky, migreeni

  • väsymys, jaksamattomuus tai yleinen heikkous

  • maksan laajeneminen, vaurioituminen tai rasvoittuminen

  • mustelmanmuodostus, näppylät iholla, ihottuma, keltaiset kyhmyt iholla

  • veren hyytymiskoetulosten muutokset

  • verisolujen määrän muutokset

  • veren kalium-, karoteeni-, E-vitamiini- ja K-vitamiinipitoisuuden pieneneminen

  • lihaskouristukset.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä sadasta potilaasta):

  • flunssa tai nuhakuume, kuume, sivuonteloiden tulehdus, yskä

  • punasolujen vähyys (anemia)

  • nestehukka, kuiva suu

  • lisääntynyt ruokahalu

  • ihon polttelu tai kihelmöinti

  • silmien turvotus

  • haavaumat tai arat kohdat nielussa

  • verioksentelu

  • kuiva iho

  • rakkulat

  • liikahikoilu

  • nivelkipu tai -turvotus, käsien tai jalkojen kivut

  • lihaskipu

  • veri- tai proteiinivirtsaisuus

  • rintakipu

  • kävelyn muutokset

  • poikkeava keuhkotoimintakoetulos.


   Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

  • hiustenlähtö

  • lihaskivut

  • nestehukka, joka voi aiheuttaa päänsärkyä, suun kuivuutta, huimausta, väsymystä tai tajuttomuuden


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

   image

   haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. Lojuxtan säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä etiketissä tai kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”EXP”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 30 °C.

  Pidä purkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Lojuxta sisältää


Pakkauskoot ovat: 28 kapselia


Myyntiluvan haltija


Amryt Pharmaceuticals DAC 45 Mespil Road

Dublin 4 Irlanti

Valmistaja


HÄLSA Pharma GmbH Hafenweg 18-20

48155 Münster Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien Amryt Pharmaceuticals DAC Tél/Tel: +800 44 474447

Tél/Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Lietuva

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


България

Amryt Pharmaceuticals DAC Teл.: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Luxembourg/Luxemburg Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Česká republika

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Magyarország

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Danmark

Amryt Pharmaceuticals DAC Tlf: +800 44 474447

Tlf: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Malta

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Deutschland

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Nederland

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Eesti

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Norge

Amryt Pharmaceuticals DAC Tlf: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Ελλάδα

Amryt Pharmaceuticals DAC Tηλ: +800 44 474447

Tηλ: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Österreich

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


España

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Polska

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

France

Amryt Pharmaceuticals SAS 235, avenue le Jour se Lève 92 100 Boulogne-Billancourt

Tél : +33 1 70 77 82 37

medinfo@amrytpharma.com

Portugal

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Hrvatska

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

România

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Ireland

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Slovenija

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Ísland

Amryt Pharmaceuticals DAC Sími: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Slovenská republika

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Italia

Amryt Pharma Italy SRL Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Suomi/Finland

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Κύπρος

Amryt Pharmaceuticals DAC Tηλ: +800 44 474447

Tηλ: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Sverige

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Latvija

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Amryt Pharmaceuticals DAC Tel: +800 44 474447 (freephone)

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


Tämän lääkevalmisteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisin perustein. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellisiä tietoja sairauden harvinaisuuden vuoksi. Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain uudet tiedot tästä lääkkeestä, ja tarvittaessa tämä pakkausseloste päivitetään.


/.