Kotisivun Kotisivun

Burana
ibuprofen

HINNAT

600 mg tabletti 10

Tukkukauppa: 0,84 €
Jälleenmyynti: 1,35 €
Korvaus: 0,00 €

600 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 2,50 €
Jälleenmyynti: 4,00 €
Korvaus: 0,00 €

800 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 3,34 €
Jälleenmyynti: 5,33 €
Korvaus: 0,00 €

400 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 5,57 €
Jälleenmyynti: 8,90 €
Korvaus: 0,00 €

600 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 6,89 €
Jälleenmyynti: 11,00 €
Korvaus: 0,00 €

800 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 10,02 €
Jälleenmyynti: 15,91 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Burana 200 mg ja 400 mg kalvopäällysteiset tabletit

ibuprofeeni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.


Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Burana on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Buranaa

 3. Miten Buranaa käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Buranan säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Burana on ja mihin sitä käytetään


  Burana-tablettien sisältämä ibuprofeeni on ns. tulehduskipulääke. Se estää kivuntunteen välittymistä keskushermostoon vähentämällä tulehdusta ja kipua voimistavien välittäjäaineiden muodostumista. Se myös alentaa kuumetta vähentämällä kuumetta nostattavien välittäjäaineiden muodostumista.


  Käyttöaiheet


  Burana-tablettien käyttöaiheita ovat tilapäiset kipu- ja kuumetilat, kuten virusten aiheuttaman nuhakuumeen ja influenssan oireet, lihas- ja nivelkivut, päänsärky, reumasärky, kuukautiskivut ja hammassärky.


  Pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin määräyksestä.


  Lääkäri voi määrätä Burana-tabletteja myös muiden kuin edellä lueteltujen sairauksien hoitoon.

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Buranaa Älä käytä Buranaa, jos:


  • olet allerginen ibuprofeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa

  • sinulla on aiemmin ollut mahan tai pohjukaissuolen haavauma, joka on uusiutunut kerran tai useammin

  • sinulla on aiemmin ilmennyt ruoansulatuskanavan puhkeama tai verenvuotoa (esim. mustia tai verisiä ulosteita, verioksennuksia, anemiaa) tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä

  • lääkäri on kertonut, että sinulla on alttius ruoansulatuskanavan verenvuodoille

  • sairastat vaikea-asteista sydämen vajaatoimintaa

  • sairastat verenvuototautia (hemofiliaa) tai trombosyyttien vähäisyyttä (trombosytopeniaa) tai käytät veren hyytymistä tai veritulppien muodostumista estävää lääkitystä (esim. varfariinia)

  • olet viimeisellä raskauskolmanneksella

  • sairastat astmaa ja olet allerginen (yliherkkä) asetyylisalisyylihapolle tai jollekin muulle tulehduskipulääkkeelle.


   Varoitukset ja varotoimet


   Ihoreaktiot

   Vakavista ihoreaktioista on raportoitu Burana-hoidon yhteydessä. Lopeta Burana-valmisteen ottaminen ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulle tulee ihottuma, limakalvovaurioita, rakkuloita tai muita allergiaoireita, koska nämä voivat olla hyvin vakavan ihoreaktion ensimmäisiä oireita. Ks. kohta 4.


   Ibuprofeenin kaltaisilla tulehdusta lievittävillä lääkkeillä ja kipulääkkeillä saattaa olla vaikutusta hieman kohonneeseen sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskiin, varsinkin suurina annoksina. Älä ota lääkettä suositeltua suurempia annoksia tai jatka hoitoa suositeltua pidempään. Vain tilapäiseen ja lyhytaikaiseen käyttöön ilman lääkärin määräystä.


   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Buranaa, jos:

  • sinulla on sydänvikoja, esimerkiksi sydämen vajaatoiminta tai rintakipua (angina pectoris), tai jos sinulla on ollut sydänkohtaus, ääreisverisuonten sairaus (eli jalkojen heikko verenkierto, joka johtuu kapeista tai tukkeutuneista valtimoista) tai minkäänlainen aivohalvaus (mukaan lukien ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA), tai sinulle on tehty ohitusleikkaus

  • sinulla on korkea verenpaine, diabetes tai korkea kolesteroli, suvussasi on ollut sydänsairauksia tai aivohalvauksia tai jos tupakoit

  • sairastat sepelvaltimotautia

  • sairastat munuaisten tai maksan vajaatoimintaa

  • sinulla on jokin ruoansulatuskanavan sairaus kuten esim. haavainen paksusuolen tulehdus (Colitis ulcerosa) tai Crohnin tauti

  • sinulla on aiemmin ollut tulehduskipulääkkeiden (myös ilman reseptiä saatavien) käytön yhteydessä vatsavaivoja, mustelmataipumuksen lisääntymistä tai nenäverenvuotoja

  • sairastat astmaa

  • sinulla on infektio – katso tarkempia tietoja jäljempänä kohdasta ”Infektiot”. Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita. Nestehukasta kärsivillä lapsilla ja nuorilla on munuaisten vajaatoiminnan vaara.

   Infektiot

   Burana voi peittää infektion merkkejä, joita ovat muun muassa kuume ja kipu. Siksi on mahdollista, että Burana voi viivästyttää infektion asianmukaisen hoidon aloittamista, jolloin komplikaatioiden riski kasvaa. Näin on havaittu tapahtuvan bakteerien aiheuttaman keuhkokuumeen ja vesirokkoon liittyvien bakteeriperäisten ihoinfektioiden yhteydessä. Jos käytät tätä lääkettä silloin, kun sinulla on infektio, ja jos infektion oireet jatkuvat tai pahenevat, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.


   Muut lääkevalmisteet ja Burana


   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Burana saattaa vaikuttaa muihin lääkevalmisteisiin ja muut lääkevalmisteet saattavat vaikuttaa siihen. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita. Esimerkkejä tällaisista lääkevalmisteista ovat:

  • Antikoagulantit (verta ohentavat tai hyytymistä estävät lääkkeet, kuten aspiriini/asetyylisalisyylihappo, varfariini tai tiklopidiini).

  • Korkeaa verenpainetta alentavat lääkkeet (ACE:n estäjät, kuten kaptopriili, beetasalpaajat, kuten atenololi, angiotensiini II -reseptorien salpaajat, kuten losartaani).

  • Muita tulehduskipulääkkeitä ei pidä käyttää samanaikaisesti Buranan kanssa – vain haitat lisääntyvät, ei teho.

  • Tietyt masennuslääkkeet (esim. sitalopraami, fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini), jotka kuuluvat ns. selektiivisiin serotoniinin takaisinoton estäjiin eli SSRI-lääkkeisiin, lisäävät riskiä verenvuotoihin.

  • Eräät kolesterolilääkkeet (kolestipoli ja kolestyramiini) tulisi ottaa mieluiten yli 4 tuntia myöhemmin kuin Burana-tabletit, jotta ne eivät estäisi Buranan imeytymistä.

  • Epilepsialääkkeinä käytetyt fenytoiini ja fenobarbitaali sekä tuberkuloosin hoidossa käytettävä rifampisiini voivat heikentää Buranan tehoa.

  • Sieni-infektioiden hoidossa käytettävä suun kautta otettava flukonatsoli voi lisätä Buranan haittavaikutuksia.

  • Litium, koska veren litiumpitoisuus voi kohota samanaikaisessa käytössä liian korkeaksi.

  • Digitalis (Digoxin), koska veren digitalispitoisuus voi kohota samanaikaisessa käytössä liian korkeaksi niillä potilailla, jotka sairastavat munuaisten vajaatoimintaa.

  • Suun kautta otettavat kortisonivalmisteet voivat samanaikaisessa käytössä altistaa vatsavaivoille ja ruoansulatuskanavan verenvuodoille.

  • Reumasairauksien hoidossa käytetyn metotreksaatin haittavaikutukset voivat lisääntyä yhteiskäytössä Buranan kanssa. Älä käytä Buranaa niinä päivinä, joina otat metotreksaattia.

  • Joidenkin verenpaineen hoitoon tai nesteen poistoon käytettävien lääkkeiden vaikutus voi heiketä Buranan vaikutuksesta – kerro lääkärille, jos olet verenpaineen seurannassa tai käytät verenpainelääkitystä.

  • Kinoloniantibiootit.

  • Neidonhiuspuu (ginkgo biloba) saattaa suurentaa tulehduskipulääkkeisiin liittyvää verenvuotoriskiä.


   Myös muut lääkevalmisteet saattavat vaikuttaa Burana-hoitoon tai hoito saattaa vaikuttaa muihin lääkevalmisteisiin. Keskustele aina lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät samanaikaisesti Buranaa ja muita lääkkeitä. Muista mainita Buranan käytöstä tulevien lääkärissä käyntien yhteydessä.


   Burana ruuan ja juoman kanssa


   Burana-tabletit voidaan ottaa ruoan kanssa tai aterioista riippumatta. Samanaikainen ruokailu voi hidastaa hieman vaikutuksen alkua, mutta se parantaa yleensä tablettien siedettävyyttä.


   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys


   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


  • Valmistetta ei saa käyttää raskauden viimeisellä kolmanneksella.

  • Valmistetta ei tule käyttää raskauden ensimmäisellä tai toisella kolmanneksella ellei lääkäri pidä sitä hoidon kannalta välttämättömänä.

  • Valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana, koska ibuprofeeni erittyy äidinmaitoon merkityksettömän pieninä määrinä.

  • Ibuprofeenin käyttö voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Kerro lääkärille, jos suunnittelet raskautta tai sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi.


   Ajaminen ja koneiden käyttö


   Burana-tabletit eivät yleensä vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Jos lääkkeen käytön aikana ilmenee uneliaisuutta, tulee välttää autolla ajoa ja koneiden käyttämistä.


   Burana sisältää sakkaroosia


   Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

   Muut apuaineet


   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

   ”natriumiton”.


 3. Miten Buranaa käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Oireiden lievittämiseen on käytettävä pienintä tehokasta annosta lyhyimmän mahdollisen ajan. Jos sinulla on infektio, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos oireet (kuten kuume ja kipu) jatkuvat tai pahenevat (ks. kohta 2).


  Tabletit tulee ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä).


  Ruokailu ei vaikuta lääkkeen tehoon. Tablettien ottaminen ruoan kanssa vähentää ibuprofeenin mahdollisesti aiheuttamaa mahaärsytystä.


  Jos kyseessä on lapsi tai nuori, ota yhteys lääkäriin, jos tätä lääkettä on käytettävä yli kolme päivää tai jos oireet pahenevat.


  Burana 200 mg -tabletit:


  Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret:

  1–2 tablettia 1–3 kertaa vuorokaudessa.


  Lapset:

  Lasten maksimi kerta-annos on 10 mg/kg ja maksimi vuorokausiannos on 30 mg/kg.

  Ikä

  Paino

  Annostus

  12 vuotta

  1014 kg

  1/2 tablettia enintään 2 kertaa vuorokaudessa.

  24 vuotta

  1420 kg

  1/2 tablettia enintään 3 kertaa vuorokaudessa.

  48 vuotta

  2025 kg

  1 tabletti enintään 3 kertaa vuorokaudessa.

  812 vuotta

  2540 kg

  1 tabletti enintään 4 kertaa vuorokaudessa.

  Burana 200 mg tabletit eivät sovi alle 10 kg painavien lasten hoitoon.


  Burana 400 mg -tabletit:


  Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret:

  ½–1 tablettia 1–3 kertaa vuorokaudessa.


  Lapset:

  Lasten maksimi kerta-annos on 10 mg/kg ja maksimi vuorokausiannos on 30 mg/kg.

  Ikä

  Paino

  Annostus

  48 vuotta

  2025 kg

  1/2 tablettia enintään 3 kertaa vuorokaudessa.

  812 vuotta

  2540 kg

  1/2 tablettia enintään 4 kertaa vuorokaudessa.

  Burana 400 mg tabletit eivät sovi alle 20 kg painavien lasten hoitoon.


  Jos otat enemmän Buranaa kuin sinun pitäisi


  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

  Mahdollisia oireita ovat pahoinvointi, vatsakivut, oksentelu (verioksennuksia voi esiintyä), päänsärky, korvien soiminen, sekavuus ja epävakaat silmien liikkeet. Suurilla annoksilla on raportoitu seuraavia oireita: uneliaisuutta, rintakipua, sydämentykytystä, tajunnan menetystä, kouristuksia (lähinnä lapsilla), heikkoa oloa ja huimausta, verta virtsassa, kylmän tunnetta ja hengitysongelmia.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Haittavaikutuksia ilmenee herkemmin potilailla, jotka ovat huonokuntoisia ja joilla on useita sairauksia sekä iäkkäillä. Vakavien haittojen vaara lisääntyy suurilla annoksilla pitkäaikaisessa käytössä ja moninkertaistuu, jos samanaikaisesti käytetään muita tulehduskipulääkkeitä.


  Yleisinä haittavaikutuksina (yli 1 potilaalla 100:sta) on raportoitu:

  • mustelmataipumuksen tai nenäverenvuotojen lisääntymistä (verihiutaleiden toiminnan heikkenemiseen liittyen)

  • mielialan laskua tai uneliaisuutta

  • pyörrytystä tai päänsärkyä

  • korvien soimista

  • sydämen vajaatoiminnan pahenemista (turvotusten tai hengenahdistuksen lisääntymistä)

  • kehon ääreisosien, kuten jalkojen ja käsien, turvotusta

  • närästystä, ylävatsakipua, pahoinvointia tai ripulia

  • nokkosrokkoa, ihon kutinaa tai voimakkaampaa ihon tai limakalvojen turvotusta.


   Melko harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 potilaalla 100:sta) on raportoitu:

  • hermostuneisuutta, sekavuutta, painajaisia, havaintohäiriöitä, harha-aistimuksia, vainoharhaisuushäiriöitä, unettomuutta

  • ihon kihelmöintiä tai ”tikkuilua” ilman näkyvää syytä (harhatuntemuksia eli parestesioita)

  • suutulehdusta, ruoansulatuskanavan haavaumia ja verenvuotoja tai veriulosteita.


   Harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 potilaalla 1000:sta) on raportoitu:

  • verihiutaleiden vähenemistä (joka voi ilmetä lisääntyneenä mustelma- tai nenäverenvuototaipumuksena)

  • veren valkosolujen vähenemistä tai katoa (johon voi liittyä epäselvää kuumeilua, flunssan kaltaisia oireita tai kurkkukipua)

  • veren kaliumpitoisuuden nousua

  • näön hämärrytystä tai sarveiskalvomuutoksia

  • sekavuustila (potilailla, jotka käyttävät takriinia)

  • aivokalvontulehdus (potilailla, joilla on tietyntyyppinen sidekudossairaus)

  • kuulonalenemaa

  • sepelvaltimotaudin oireiden pahenemista (lisääntynyttä rintakipuilua) tai rytmihäiriöitä

  • hengenahdistusta tai astman pahenemista

  • ruoansulatuskanavan puhkeamisia, haavaisen paksusuolentulehduksen pahenemista, sylkirauhastulehdusta tai haimatulehdusta

  • maksaentsyymien kohoamista, keltaisuutta tai maksatulehdusta (voi ilmetä ylävatsakipuna)

  • voimakkaita hilsehtiviä tai rakkuloita muodostavia iho- tai limakalvoreaktioita, valoyliherkkyyttä, aknen pahenemista tai psoriaasin pahenemista, hiustenlähtöä, SLE-tautia (systeeminen lupus erythematosus)

  • munuaistoiminnan heikkenemistä

  • voimakkaita allergiaoireita (anafylaksiaa).

   Hyvin harvinaisina haittavaikutuksina ( alle 1 potilaalla 10 000:sta) on raportoitu:

  • suoliston kuroumat.


   Esiintymistiheydeltään tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin): Punoittava, hilseilevä laajalle levinnyt ihottuma, johon liittyy ihonalaisia paukamia ja rakkuloita, pääasiassa ihopoimuissa, vartalossa ja yläraajoissa, sekä kuume hoidon alussa (akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi). Lopeta Burana-valmisteen käyttö, jos saat tällaisia oireita, ja hakeudu heti hoitoon. Ks. myös kohta 2.


   Vakavaa ihoreaktiota, jota kutsutaan DRESS-oireyhtymäksi, voi esiintyä. DRESS-oireyhtymän oireita ovat: ihottuma, kuume, imusolmukkeiden turvotus ja lisääntynyt eosinofiilien määrä veressä (eräs valkosolutyyppi).


   Tulehduskipulääkkeiden, kuten Buranan, käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski.


   Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulla on seuraavia oireita:

  • hengitysvaikeudet tai hengenahdistus

  • ihon voimakas punoitus, kutina ja turvotus

  • kielen tai nielun turvotus

  • äkillinen, voimakas vatsakipu tai verioksennus.


   Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista, jos sinulla on seuraavia oireita:

  • närästys ja lievät vatsavaivat

  • mustat ulosteet

  • lisääntynyt mustelmataipumus tai nenäverenvuodot

  • raajojen turvotus

  • muut hitaammin alkavat iho-oireet.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Buranan säilyttäminen Burana-tabletit säilytetään alle 25 °C. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


Mitä Burana sisältääLääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Burana 200 mg on valkoinen tai lähes valkoinen, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti, jakouurre molemmin puolin, halkaisija n. 11 mm.

Burana 400 mg on valkoinen tai lähes valkoinen, kapselimallinen, kalvopäällysteinen tabletti, jakouurre molemmin puolin.

Tabletit voidaan puolittaa.


Pakkauskoot: Burana 200 mg 20, 30 ja 50 tablettia; Burana 400 mg 5, 10, 20 ja 30 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija


Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja


Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.12.2020