Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Ebilfumin
oseltamivir

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Ebilfumin 45 mg kovat kapselit

oseltamiviiri


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

kapselin sisältö: esigelatinoitu tärkkelys (peräisin maissitärkkelyksestä), talkki, povidoni (K-29/32), kroskarmelloosinatrium, natriumstearyylifumaraatti

kapselikuori: liivate, titaanidioksidi (E171)

painomuste: shellakkapäällyste 45 % (20 %:sti esteröity), musta rautaoksidi (E172), propyleeniglykoli (E1520), ammoniumhydroksidi 28 % (E527).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kova kapseli koostuu valkoisesta läpinäkymättömästä pohjaosasta ja kansiosasta, jossa mustalla merkintä "OS 45". Kapselikoko: 4.


Ebilfumin 45 mg:n kovia kapseleita on saatavana 10 kapselin läpipainopakkauksissa ja purkeissa.


Myyntiluvan haltija Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78,

220 Hafnarfjörður Islanti


Valmistaja

Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str. Dupnitsa 2600

Bulgaria


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590

Ελλάδα

Specifar Α.Β.Ε.Ε. Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {MM/YYYY} {month YYYY}.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tietoa käyttäjälle


Jos potilaalla on vaikeuksia ottaa kapseleita, kuten pikkulapsilla, valmistetta voi olla saatavana myös nestemäisessä muodossa.


Jos tarvitset nestemäisen lääkemuodon eikä sitä ole saatavilla, apteekissa voidaan valmistaa suspensio Ebilfumin-kapseleista (ks. kohta ”Tietoa hoitoalan ammattilaisille). Tämä apteekissa valmistettu suspensio on suositeltu vaihtoehto.


Jos valmistus apteekissa ei myöskään ole mahdollista, voit valmistaa näistä kapseleista kotona nestemäisen Ebilfumin-annoksen.


Annos influenssan hoitoon ja ehkäisyyn on sama. Ainoa ero on siinä, miten usein lääkettä otetaan.


Nestemäisen Ebilfumin-annoksen valmistaminen kotona


Tällaisia ovat esim. suklaa, kirsikkasiirappi tai jälkiruokien kuorrutteet esim. karamelli- tai kinuskikastike.

Tai voit valmistaa sokerivettä sekoittamalla teelusikallisen vettä ja kolme neljäsosaa (3/4) teelusikallista sokeria.

Vaihe 1: Kaada kaikki jauhe astiaan


Pidä 45 mg:n kapselia pystyasennossa astian yllä ja leikkaa varovasti saksilla pyöreä kärki irti. Ole varovainen jauheen kanssa, koska se voi ärsyttää ihoa ja silmiä.

Kaada kaikki jauhe astiaan riippumatta siitä, minkä suuruisen annoksen valmistat.

Määrä on sama riippumatta siitä, käytetäänkö valmistetta influenssan hoitoon vai ehkäisyyn.


image


Vaihe 2: Lisää vesi lääkkeen liuottamiseksi


image

Vedä isoon ruiskuun

7,5 ml vettä.


Lisää vesi astiassa olevaan jauheeseen.


image

Sekoita suspensiota teelusikalla noin

2 minuuttia.


Älä huolestu, jos kaikki jauhe ei liukene täysin. Liukenematon jauhe on tehotonta apuainetta.


Vaihe 3: Valitse oikea annos lapsen painon mukaan


Katso lapsen paino taulukon vasemmasta sarakkeesta.

Katso taulukon oikeanpuoleisesta sarakkeesta, miten paljon nestemäistä seosta on vedettävä ruiskuun.


Alle 1 vuoden ikäiset lapset (mukaan lukien täysiaikaiset vastasyntyneet)

Lapsen paino (lähin)

Ruiskuun vedettävä seosmäärä

3 kg

1,5 ml

3,5 kg

1,8 ml

4 kg

2,0 ml

4,5 kg

2,3 ml

5 kg

2,5 ml

5,5 kg

2,8 ml

6 kg

3,0 ml

6,5 kg

3,3 ml

7 kg

3,5 ml

7,5 kg

3,8 ml

8 kg

4,0 ml

8,5 kg

4,3 ml

9 kg

4,5 ml


9,5 kg

4,8 ml

10 kg tai enemmän

5,0 ml


Vaihe 4: Vedä nestemäinen seos ruiskuun


Varmista, että sinulla on oikeankokoinen ruisku.

Vedä ensimmäisestä astiasta ruiskuun oikea määrä nestemäistä seosta. Vedä seos ruiskuun varovasti, ettei siihen muodostu ilmakuplia. Ruiskuta oikea annos varovasti toiseen astiaan.


image


Vaihe 5: Makeuta ja anna lapselle


Lisää toiseen astiaan pieni määrä, enintään teelusikallinen, makeaa ruokaa. Tämä peittää Ebilfumin-suspension kitkerän maun.

Sekoita makea ruoka ja Ebilfumin-neste hyvin.


image

Anna toisen astian koko sisältö (nestemäinen Ebilfumin-seos, johon on lisätty makeaa ruokaa) heti lapselle.


Jos toisen astian pohjalle jää suspensiota, huuhtele astia pienellä vesimäärällä ja anna lapsen juoda kaikki huuhteluvesi. Jos lapsi ei kykene juomaan astiasta, syötä jäljelle jäänyt neste lapselle lusikalla tai tuttipullolla.


Anna lapselle juotavaa.


Hävitä ensimmäiseen astiaan käyttämättä jäänyt neste.


Toista nämä toimenpiteet aina, kun annat lääkettä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tietoa hoitoalan ammattilaisille


Jos potilas ei kykene nielemään kapseleita:

Kaupallisesti valmistettu oseltamiviirijauhe oraalisuspensiota varten (6 mg/ml) on suositeltava tuote aikuisille, nuorille ja yli 1-vuotiaille lapsille, jotka eivät kykene nielemään kapseleita tai jotka tarvitsevat pienempiä annoksia. Jos kaupalliseen käyttöön tarkoitettua oseltamiviirijauhetta oraalisuspensiota varten ei ole saatavilla, apteekissa voidaan valmistaa suspensio (6 mg/ml) Ebilfumin-kapseleista. Jos suspension valmistus apteekissakaan ei ole mahdollista, potilaat voivat valmistaa suspension kapseleista kotona.


Sekä apteekissa valmistetun suspension annosteluun että kotona sekoitettujen annosten valmistukseen on toimitettava tilavuudeltaan ja mitta-asteikoltaan tarkoituksenmukaisia välineitä (ruiskuja). Molemmissa tapauksissa tarvittaviin ruiskuihin tehdään apteekissa merkintä oikeasta tilavuudesta. Kotona sekoitettavien annosten valmistamista varten toimitetaan erilliset ruiskut, joilla voidaan mitata oikea vesimäärä sekä Ebilfumin-vesiseos. Mitattaessa 5,0 ml vettä on käytettävä 5 ml:n tai 10 ml:n ruiskua.


Alla esitetään Ebilfumin-suspension (6 mg/ml) oikean tilavuuden mittaamiseen soveltuvat ruiskukoot.


Alle 1 vuoden ikäiset lapset (mukaan lukien täysiaikaiset vastasyntyneet):Ebilfumin-annos


Ebilfumin-suspension määrä

Käytettävän ruiskun koko (mittaväli 0,1 ml)

9 mg

1,5 ml

2,0 ml (tai 3,0 ml)

10 mg

1,7 ml

2,0 ml (tai 3,0 ml)

11,25 mg

1,9 ml

2,0 ml (tai 3,0 ml)

12,5 mg

2,1 ml

3,0 ml

13,75 mg

2,3 ml

3,0 ml

15 mg

2,5 ml

3,0 ml

16,25 mg

2,7 ml

3,0 ml

18 mg

3,0 ml

3,0 ml (tai 5,0 ml)

19,5 mg

3,3 ml

5,0 ml

21 mg

3,5 ml

5,0 ml

22,5 mg

3,8 ml

5,0 ml

24 mg

4,0 ml

5,0 ml

25,5 mg

4,3 ml

5,0 ml

27 mg

4,5 ml

5,0 ml

28,5 mg

4,8 ml

5,0 ml

30 mg

5,0 ml

5,0 ml