Koduleht Koduleht

Rasitrio
aliskiren, amlodipine, hydrochlorothiazide

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Rasitrio 150 mg/5 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen/amlodipiin/hüdroklorotiasiid


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Teie arst peab võib-olla muutma teie kasutatava ravimi annust ja/või võtma kasutusele teised ettevaatusabinõud, kui te võtate mõnda järgnevatest ravimitest:

penitsilliin G.


Rasitrio koos toidu ja joogiga

Seda ravimit tuleb võtta koos kerge einega üks kord päevas, eelistatult iga päev samal kellaajal. Seda ravimit ei tohi võtta koos greipfruudi mahlaga.


Et Rasitrio sisaldab hüdroklorotiasiidi, võib teil ravi ajal alkoholi tarvitamisel tekkida püstitõusmisel pearinglus, eriti istuvast asendist tõusmisel.


Rasedus

Ärge võtke seda ravimit, kui te olete rase (vt lõik „Ärge võtke Rasitrio-t“). Kui te rasestute selle ravimi võtmise ajal, lõpetage otsekohe selle võtmine ja rääkige oma arstiga. Kui te arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Tavaliselt soovitab arst teil lõpetada Rasitrio kasutamine enne rasestumist ja soovitab teil kasutada Rasitrio asemel

mõnda muud ravimit. Rasitrio-t ei soovitata kasutada varase raseduse ajal ning seda ei tohi võtta juhul, kui te olete üle 3 kuu rase, sest pärast kolmandat raseduskuud kasutatuna võib ravim põhjustada tõsist lootekahjustust.


Imetamine

Öelge oma arstile, kui te toidate last rinnaga või kui te alustate rinnaga toitmist. Rinnaga toitvatele emadele ei ole Rasitrio soovitatav, kui te soovite rinnaga toita, võib teie arst määrata teile teise ravi, iseäranis vastsündinu imetamise või enneaegselt sündinud lapse korral.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada pearinglust. Ärge juhtige sõidukit või kasutage masinaid või mehhanisme, kui teil esinevad sellised sümptomid.


 1. Kuidas Rasitrio-t võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud ja ärge ületage soovitatud annust. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Rasitrio annus on üks tablett ööpäevas.


  Manustamisviis

  Neelake tablett alla tervelt koos vähese veega. Seda ravimit tuleb võtta koos kerge einega üks kord ööpäevas, eelistatult iga päev samal kellaajal. Seda ravimit ei tohi võtta koos greipfruudimahlaga.


  Kui te võtate Rasitrio-t rohkem kui ette nähtud

  Kui te olete kogemata võtnud liiga palju Rasitrio tablette, rääkige otsekohe arstiga. Te võite vajada arstiabi.


  Kui te unustate Rasitrio-t võtta

  Kui te unustate ravimiannuse võtmata, võtke see niipea, kui meelde tuleb. Seejärel võtke järgmine annus tavalisel ajal. Kui on juba peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, siis võtke lihtsalt järgmine tablett tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust (korraga kahte tabletti), kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

  Ärge lõpetage selle ravimi võtmist, isegi kui te ennast hästi tunnete (kui just teie arst teisiti ei juhenda).

  Kõrge vererõhuga inimesed ei märka sageli mingeid haigusnähte. Paljud võivad ennast küllalt hästi tunda. Väga tähtis on võtta seda ravimit täpselt arsti juhiste järgi, et saavutada parimad tulemused ja vähendada kõrvaltoimete riski. Jätkake arsti külastamist isegi juhul, kui te ennast hästi tunnete.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 2. Võimalikud kõrvaltoimed

  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Rasitrio kasutamisel täheldatud kõrvaltoimed on toodud allpool.

  Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

  • pearinglus

  • madal vererõhk

  • käte, pahkluupiirkondade või jalalabade tursed (perifeersed tursed).


   Kui teil tekib ravi alguses mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, teavitage kohe oma raviarsti. Ravi alustamisel Rasitrio-ga võib tekkida minestamine ja/või uimasus, mis on seotud madala vererõhuga. Selliste juhtumite korral pöörduge kohe arsti poole. 65-aastastel või vanematel patsientidel võivad suurema tõenäosusega esineda madalast vererõhust tingitud kõrvaltoimed. Kliinilistes uuringutes esines madalat vererõhku Rasitrio-t saavatel patsientidel sagedamini kui ainult aliskireen/amlodipiin, aliskireen/hüdroklorotiasiid või amlodipiin/hüdroklorotiasiid kaksikkombinatsiooni saavatel patsientidel (vt lõik 2).


   Järgnevaid, võimalikult tõsiseid kõrvaltoimeid on täheldatud ravimite kasutamisel, mis sisaldasid ainult aliskireeni, amlodipiini või hüdroklorotiasiidi.


   Aliskireen

   Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised (sagedus teadmata):

   Mõnedel patsientidel on esinenud järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st). Kui tekib mõni järgnevatest, rääkige kohe oma arstiga:

  • Rasked allergilised reaktsioonid koos selliste sümptomitega nagu lööve, sügelus, näo-, huulte

   või keeleturse, hingamisraskus, pearinglus.

  • Iiveldus, söögiisu kadumine, uriini värvumine tumedaks või naha ja silmade muutumine kollakaks (viitavad maksahäiretele).


   Võimalikud kõrvaltoimed

   Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

  • kõhulahtisus

  • liigesevalu (artralgia)

  • kõrge kaaliumisisaldus veres

  • pearinglus.


   Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

  • nahalööve (see võib olla ka allergiliste reaktsioonide või angiödeemi sümptom – vt allpool loetletud harva esinevaid kõrvaltoimeid)

  • neeruhäired, sealhulgas äge neerupuudulikkus (tõsiselt vähenenud uriinieritus)

  • turses käed, pahkluud või jalad (perifeerne ödeem)

  • tõsised nahareaktsioonid (toksiline epidermaalne nekrolüüs ja/või suulimaskesta reaktsioonid – punane nahk, villid huultel või suus, naha koorumine, palavik)

  • madal vererõhk

  • südamepekslemine

  • köha

  • sügelus, sügelev lööve (nõgestõbi)

  • maksaensüümide aktiivsuse tõus.


   Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

  • tõsised allergilised reaktsioonid (anafülaktiline reaktsioon)

  • allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus)

  • angioödeem (sümptomid, mis hõlmavad hingamis- või neelamisraskused, lööve, sügelus, nõgestõbi või näo, käte ja jalgade, silmade, huulte ja/või keele turse, pearinglus)

  • kreatiniini sisalduse tõus veres

  • nahapunetus (erüteem).


   Amlodipiin

   image

   Ainult amlodipiini kasutavatel patsientidel on kirjeldatud ka järgnevaid kõrvaltoimeid:

   Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

  • unisus

  • pearinglus

  • peavalu (eriti ravi alguses)

  • kuumahood

  • kõhuvalu

  • iiveldus

  • pahkluu turse

  • tursed

  • väsimus

  • palpitatsioonid (südamepekslemine).


   Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

  • unetus

  • meeleolu muutused (sh ärevus)

  • depressioon

  • värisemine

  • maitsetundlikkuse häired

  • äkiline, ajutine teadvuse kaotus

  • vähenenud nahatundlikkus

  • surisemistunne või tuimus

  • nägemishäired (sh diploopia)

  • helin kõrvus

  • madal vererõhk

  • hingeldamine

  • nina tilkumine

  • oksendamine

  • ebamugavustunne kõhus pärast söömist

  • muutused soole tühjendamises (sh kõhulahtisus ja kõhukinnisus)

  • suukuivus

  • juustekaotus

  • lillakad laigud nahal

  • naha värvuse muutus

  • liighigistamine

  • sügelemine; lööve

  • generaliseerunud lööve

  • liigesvalu

  • lihasvalu

  • lihaskrambid

  • seljavalu

  • urineerimishäired

  • öine urineerimine

  • sage urineerimine

  • impotentsus

  • rinnanäärmete suurenemine meestel

  • rinnakuvalu

  • nõrkus

  • valu

  • ebamugavustunne

  • kehakaalu suurenemine

  • kehakaalu vähenemine.


   Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

  • segasusseisund.


   Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

  • väike valgete vereliblede ja vereliistakute arv

  • allergilised reaktsioonid sümptomitega, nagu lööve, kihelus, nõgestõbi, hingamis- või neelamisraskused, pearinglus

  • kõrge veresuhkru tase

  • lihaskanguse suurenemine ja võimetus lihaseid sirutada

  • tuimuse tunne või surin koos kõrvetuse tundega sõrmedes ja varvastes

  • südameinfarkt

  • ebaregulaarne südame löögisagedus

  • veresoonte põletik

  • köha

  • tugev ülakõhuvalu

  • mao limaskesta põletik

  • veritsevad, hellad või suurenenud igemed

  • maksapõletik

  • maksahäired, mis võivad tekkida koos naha ja silmade kollakaks tõmbumise või uriini tumedaks värvumisega

  • kõrvalekalded maksafunktsiooni testis

  • angioödeem (hingamis- või neelamisraskused või näo, käte ja jalgade, silmade, huulte ja/või keele turse)

  • nahareaktsioonid koos naha punetuse ja koorumisega, villide tekkimine huultele, silmade piirkonda või suuõõnde; naha kuivus, lööve, nahasügelus

  • nahalööve ketendamise või koorumisega; lööve; punane nahk, villid huultel, silmadel või suus, naha koorumine, palavik

  • turse peamiselt näo ja kurgu piirkonnas

  • naha suurenenud tundlikkus päikese suhtes.

   Hüdroklorotiasiid

   Ainult hüdroklorotiasiidi kasutavatel patsientidel on kirjeldatud ka järgnevaid kõrvaltoimeid, kuigi nende esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata:

   Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

  • madal kaaliumisisaldus veres

  • vere lipiidide sisalduse suurenemine.


   Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

  • kõrge kusihappesisaldus veres

  • madal magneesiumisisaldus veres

  • madal naatriumisisaldus veres

  • pearinglus, minestus püstitõusmisel

  • vähenenud söögiisu

  • iiveldus ja oksendamine

  • sügelev lööve ja muud tüüpi lööbed

  • võimetus saavutada või säilitada erektsiooni.


   Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

  • madal vereliistakute arv (mõnikord koos veritsuse või nahaaluste verevalumite tekkega)

  • kõrge kaltsiumitase veres

  • kõrge veresuhkru tase

  • diabeedi korral esineva ainevahetusseisundi halvenemine

  • kurb meeleolu (depressioon)

  • unehäired

  • pearinglus

  • peavalu

  • surin või tuimus

  • nägemishäired

  • ebakorrapärane südametegevus

  • ebamugavustunne kõhus

  • kõhukinnisus

  • kõhulahtisus

  • maksatalitluse häired, millega võib kaasneda naha ja silmavalgete kollasus

  • naha suurenenud valgustundlikkus

  • suhkrusisaldus uriinis.


   Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

  • palavik, kurguvalu või suuhaavandid, sagedamini esinevad infektsioonid (valgevereliblede puudumine või madal arv)

  • kahvatu nahk, väsimus, hingamisraskus, tumedat värvi uriin (hemolüütiline aneemia)

  • lööve, sügelus, nõgestõbi, hingamis- või neelamisraskused, pearinglus (ülitundlikkusreaktsioonid)

  • segasus, väsimus, lihastõmblused ja –spasmid, kiire hingamine (hüpokloreemiline alkaloos)

  • raskendatud hingamine koos palavikuga, köha, vilisev hingamine, hingeldus (respiratoorne distress, sealhulgas pneumoniit ja kopsuturse)

  • tugev ülakõhuvalu (kõhunäärmepõletik)

  • näo turse, liigesvalu, lihaskahjustus, palavik (erütematoosne luupus)

  • veresoonte põletik koos sümptomitega nagu lööve, lillakaspunased laigud, palavik (vaskuliit)

  • raske nahahaigus, mis põhjustab löövet, naha punetust, villide teket huultel, silmades või suus, naha irdumist, palavikku (toksiline epidermaalnekrolüüs).


   Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

  • nõrkus

  • verevalumite teke ja sagedased infektsioonid (aplastiline aneemia)

  • nägemise halvenemine või silmavalu kõrge rõhu tõttu (ägeda suletud nurga glaukoomi võimalikud nähud)

  • raske nahahaigus, mis põhjustab löövet, naha punetust, villide teket huultel, silmades või suus,

   naha irdumist, palavikku (multiformne erüteem)

  • lihasspasmid

  • tõsiselt vähenenud uriinieritus (neerukahjustuse või neerupuudulikkuse võimalikud nähud), nõrkus (asteenia)

  • palavik.


  Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, rääkige sellest oma arstile. Te peate võib- olla Rasitrio võtmise lõpetama.


  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


 3. Kuidas Rasitrio-t säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast märget Kõlblik kuni/EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

  Hoida temperatuuril kuni 30°C.

  Hoida Rasitrio tablette originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 4. Pakendi sisu ja muu teave Mida Rasitrio sisaldab

- Iga Rasitrio 150 mg/5 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina), 5 mg amlodipiini (besülaadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi. Abiained on mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, povidoon, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba räni, hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool, talk, punane raudoksiid (E172) ja must raudoksiid (E172).


Kuidas Rasitrio välja näeb ja pakendi sisu

- Rasitrio 150 mg/5 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on lillakasvalged ovaalsed tabletid, mille ühele poolele on pressitud „YIY” ja teisele „NVR”.


Rasitrio on müügil pakendites, mis sisaldavad 14, 28, 56 või 98 tabletti kalenderblistrites.

See on müügil ka mitmikpakendites, mis sisaldavad 98 tabletti (2 pakendit, mis sisaldavad 49 tabletti) kalenderblistrites.


Rasitrio on müügil pakendites, mis sisaldavad 30 või 90 tabletti blistrites.

Rasitrio on müügil pakendites, mis sisaldavad 56 x 1 tabletti perforeeritud üheannuselises blistris. See on müügil ka mitmikpakendites, mis sisaldavad 98 x 1 tabletti (2 pakendit, mis sisaldavad

49 tabletti) perforeeritud üheannuselises blistris.


Kõik pakendi suurused ei pruugi teie asukohariigis olla müügil.

Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik


Tootja

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA Itaalia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Pharma Services Inc. Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 26 37 82 111


Eesti

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 000 8600


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Tel: +44 1276 698370


Infoleht on viimati uuendatud


a.europa.eu