Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

IntronA

Pakendi infoleht: teave kasutajale


IntronA 25 miljonit RÜ/2,5 ml süste- või infusioonilahus

alfa-2b-interferoon


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


IntronAannuse mõõtmine

Eemaldage IntronA viaalilt kaitseümbris. Mitmeannuselisel viaalil tuleb kaitseümbris eemaldada vaid esimese annuse mõõtmise ajal. Puhastage IntronA süstelahuse viaali kummikork puhastustampooniga. Võtke süstal pakendist välja. Hoidke nõela kaitsvat seadet kaldu ja/või keerake seda skaala paremaks lugemiseks.

Eemaldage nõelaümbris, ilma et te nõela puudutaksite. Täitke süstal õhuga, tõmmates kolbi kuni märgistuseni, mis tähistab arsti poolt välja kirjutatud annust.

Hoidke IntronA viaali püstises asendis nii, et te ei puudutaks puhastatud korki kätega. Torgake nõel läbi korgi IntronA süstelahuse viaali ja süstige õhk viaali.

Keerake viaal ja süstal käes põhi ülespidi. Veenduge, et nõela ots on IntronA lahuse sees. Vaba käega saate te liigutada süstla kolbi. Tõmmake aeglaselt kolbi, kuni arsti poolt teile määratud annus on korrektselt süstlas (joonis A).


Joonis A


Tõmmake nõel viaalist välja ja kontrollige õhumullide olemasolu süstlas. Kui te näete mulle, tõmmake süstlakolb õrnalt tagasi ja koputage õrnalt süstlale, hoides süstalt nõel ülespidi, kuni mullid kaovad. Suruge kolb õrnalt korrektse annuse märgistuseni tagasi.


Manustatava lahuse maht vastavalt annusele:

Maht (ml)

Vastav annus (miljonit RÜ) IntronA 25 miljonit RÜ/2,5 ml süste- või

infusioonilahust

0,25

2,5

0,5

5

1

10

1,5

15

2

20

2,5

25


Pange nõelaümbris tagasi nõelale ja asetage süstal koos nõelaga tasasele pinnale.


Veenduge, et lahus oleks toasoe kuni 25 ºC. Kui lahus on külm, soojendage süstalt oma pihkude vahel. Kontrollige lahustatud ravimit enne kasutamist: see peab olema selge ja värvitu. Ärge kasutage ravimit, kui märkate värvimuutusi või tahkeid osakesi. Nüüd olete valmis annust süstima.


Lahuse süstimine

Valige välja süstekoht. Parimateks süstekohtadeks on koed, kus naha ja lihaste vahel paikneb rasvakiht: reis, käsivarre välimine külg (selle süstekoha kasutamiseks võib teil vaja minna teise isiku abi), kõht (välja arvatud naba ja taljejoon). Kui olete väga kõhn, siis peate süstimiseks kasutama ainult reit või käsivarre välimist pinda.

Vahetage iga kord süstekohta.


Puhastage ja desinfitseerige nahk süstimiseks valitud kohas ja oodake, kuni see ära kuivab. Eemaldage nõelaümbris. Nõela kaitsvat seadet saab süstimise hõlbustamiseks kasutajasõbralikult keerata

(joonis B).


image

Joonis B


Ühe käega võtke sõrmede vahele nahavolt, teise käega võtke süstal ja hoidke seda nii, nagu hoiate pliiatsit. Viige nõel nahavoldi sisse 45º kuni 90º nurga all. Süstige lahus süstlakolbi õrnalt alla surudes (joonis C).

image


Joonis C


Tõmmake nõel otse nahast välja. Kui vaja, vajutage süstekohale sideme või steriilse marliga mõned sekundid. Ärge masseerige süstekohta. Kui süstekoht veritseb, katke see plaastriga.


Viaal ja süstimise materjalid, mis on mõeldud ühekordseks kasutamiseks, tuleb hävitada. Aktiveerige süstla kaitsemehhanism pärast eemaldamist süstekohalt lükates varda lõpuni ette kuni varras on täies ulatuses ette sirutatud ja nõela ots kaetud (joonis D). Vaadake üle ja veenduge, et varras on täies ulatuses ette sirutatud ja nõela ots on kaetud. Kui aktiveerimine ebaõnnestub, siis visake kohe asjakohasesse teravate esemete kogujasse. Visake kinnitatud nõelaga süstal ohutult suletud konteinerisse. Mitmeannuselised viaalid pange tagasi külmkappi.


Joonis D


Kinnitatud esindaja:

BD, Laagstraat 57, B-9140 Temse, Belgia